Beth wnawn ni | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Beth wnawn ni

Os yw ein carthffos gyhoeddus wedi achosi llifogydd, byddwn ni’n cynnig glanhau’r ardal(oedd) o dan sylw heb i chi orfod talu dim. Fe wnawn ein gorau glas i wneud hyn yr un diwrnod, ond ni fydd hyn yn bosibl bob tro, er enghraifft os yw’r llifogydd dros ardal eang neu os nad yw’r dŵr wedi draenio eto.

Gall ein gwasanaeth clirio gynnwys:

  • Golchi’r ardaloedd o dan sylw
  • Pympio dŵr allan o isloriau adeiladau
  • Diheintio
  • Mae’n bosibl bod eich yswiriant cartref yn cynnig gwasanaeth glanhau mwy cynhwysfawr, felly hwyrach y byddai’n werth holi ynglŷn â hyn.

0800 085 3968

Aa