Carthffosydd yn Gorlifo | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Carthffosydd yn Gorlifo

Rydyn ni’n casglu dŵr gwastraff drwy ein rhwydwaith carthffosydd 17,600km o hyd. Mae pibellau carthffosydd yn llawer mwy na phibellau dŵr am eu bod yn cludo dŵr gwastraff a dŵr glaw oddi ar dir a ffyrdd – carthffosydd cyfunol ydyn nhw. Mae rhan helaeth o’r rhwydwaith yn hen, 60 blwydd oed ar gyfartaledd, gyda rhannau’n dyddio o oes Fictoria.

Nid yw’r rhwydwaith yn gallu ymdopi â’r galw cynyddol mewn rhai mannau, ac weithiau, yn enwedig ar ôl glaw trwm, mae’r carthffosydd yn gallu gorlifo i mewn i adeiladau. Rydyn ni’n asesu’r risg o hynny, ac mae gostwng llifogydd carthion yn flaenoriaeth bwysig i’r cwmni. Rhwng 2000 a 2005 lliniarwyd problemau llifogydd mewn 886 o adeiladau ac rydyn ni’n bwriadu parhau i fuddsoddi ar yr un lefel uchel fel rhan o raglen 2005–2010.

Aa