COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Beth fyddwn ni’n ei wneud

Byddwn ni’n anelu at gael criw jetio allan atoch cyn pen 4 awr ar ôl i ni gael gwybod bod problem. Fodd bynnag, mewn cyfnodau prysur, (e.e. mewn glaw trwm) mae’n bosibl y bydd yna oedi, a byddwn ni’n eich rhybuddio am hyn pan fyddwch chi’n ffonio.

Os bydd pethau’n newid ar ôl i ni siarad â chi, neu os ydyn ni’n mynd i fod yn hwyr, byddwn ni’n ceisio rhoi gwybod i chi bob tro.

Pan fydd y criw jetio’n cyrraedd, byddwn ni’n ymchwilio i’r mater ac yn ceisio canfod beth sy’n achosi’r rhwystr. Os yw’r rhwystr yn ein rhwydwaith o garthffosydd, byddwn ni’n ei glirio i chi yn rhad ac am ddim.

Os byddwn ni’n dod o hyd i rwystr yn y bibell garthffosiaeth breifat, gallwn gynnig gwasanaeth i glirio’r rhwystr tra’n bod ni yno. Ond byddai angen codi tâl am y gwasanaeth ychwanegol yma. Dylid nodi, os ydym ni wedi gadael safle lle mae rhwystr mewn pibell breifat, ni fyddwn ni’n dychwelyd eto i glirio’r un rhwystr yn ddiweddarach.

Fel arall, croeso i chi alw plymwr neu gontractwr preifat i glirio’r rhwystr i chi (chwiliwch yn y llyfr ffôn o dan ‘drain’).

Rydw i wedi gollwng rhywbeth i lawr y draen

Bob blwyddyn, rydyn ni’n tynnu sgriwdreifers, coesau cadair, rhodenni clirio draeniau ac eitemau eraill di-ri y mae pobl wedi eu defnyddio i geisio clirio rhwystrau allan o ddraeniau. Os byddwch chi’n ceisio clirio draen eich hun, ond yn gollwng rhywbeth i’r garthffos, cofiwch roi gwybod i ni.

Mae hi’n debygol iawn y bydd y pethau hyn yn rhwystro llif pibell y garthffos a gall achosi llifogydd yn eich cartref chi, neu yng nghartref cymydog.

Os byddwch chi’n rhoi gwybod i ni eich bod chi wedi gollwng rhywbeth i’r garthffos, fe fyddwn ni’n dod allan i’w glirio o’r garthffos yn rhad ac am ddim.

Dylid nodi ei bod yn amhosibl i ni ddod o hyd i eitemau bychain, fel modrwyon neu dlysau eraill, sydd wedi cael eu fflysio i lawr y tŷ bach ar ddamwain.

Aa