Beth fyddwn ni’n ei wneud | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Beth fyddwn ni’n ei wneud

Byddwn ni’n anelu at gael criw jetio allan atoch cyn pen 4 awr ar ôl i ni gael gwybod bod problem. Fodd bynnag, mewn cyfnodau prysur, (e.e. mewn glaw trwm) mae’n bosibl y bydd yna oedi, a byddwn ni’n eich rhybuddio am hyn pan fyddwch chi’n ffonio.

Os bydd pethau’n newid ar ôl i ni siarad â chi, neu os ydyn ni’n mynd i fod yn hwyr, byddwn ni’n ceisio rhoi gwybod i chi bob tro.

Pan fydd y criw jetio’n cyrraedd, byddwn ni’n ymchwilio i’r mater ac yn ceisio canfod beth sy’n achosi’r rhwystr. Os yw’r rhwystr yn ein rhwydwaith o garthffosydd, byddwn ni’n ei glirio i chi yn rhad ac am ddim.

Os byddwn ni’n dod o hyd i rwystr yn y bibell garthffosiaeth breifat, gallwn gynnig gwasanaeth i glirio’r rhwystr tra’n bod ni yno. Ond byddai angen codi tâl am y gwasanaeth ychwanegol yma. Dylid nodi, os ydym ni wedi gadael safle lle mae rhwystr mewn pibell breifat, ni fyddwn ni’n dychwelyd eto i glirio’r un rhwystr yn ddiweddarach.

Fel arall, croeso i chi alw plymwr neu gontractwr preifat i glirio’r rhwystr i chi (chwiliwch yn y llyfr ffôn o dan ‘drain’).

Rydw i wedi gollwng rhywbeth i lawr y draen

Bob blwyddyn, rydyn ni’n tynnu sgriwdreifers, coesau cadair, rhodenni clirio draeniau ac eitemau eraill di-ri y mae pobl wedi eu defnyddio i geisio clirio rhwystrau allan o ddraeniau. Os byddwch chi’n ceisio clirio draen eich hun, ond yn gollwng rhywbeth i’r garthffos, cofiwch roi gwybod i ni.

Mae hi’n debygol iawn y bydd y pethau hyn yn rhwystro llif pibell y garthffos a gall achosi llifogydd yn eich cartref chi, neu yng nghartref cymydog.

Os byddwch chi’n rhoi gwybod i ni eich bod chi wedi gollwng rhywbeth i’r garthffos, fe fyddwn ni’n dod allan i’w glirio o’r garthffos yn rhad ac am ddim.

Dylid nodi ei bod yn amhosibl i ni ddod o hyd i eitemau bychain, fel modrwyon neu dlysau eraill, sydd wedi cael eu fflysio i lawr y tŷ bach ar ddamwain.

Aa