Arolygiadau Carthffosydd Rhagweithiol | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Arolygiadau Carthffosydd Rhagweithiol

InspectionsRydyn ni'n derbyn tua 2,000 o gysylltiadau y mis gan ein cwsmeriaid am dagfeydd mewn carthffosydd.

Er na fydd llawer o'r tagfeydd hyn byth yn digwydd eto, mae rhai cwsmeriaid yn dioddef problemau dro ar ôl tro.

Rydyn ni wedi cychwyn rhaglen beilot i glustnodi cymunedau sydd wedi dioddef cyfradd uwch na'r cyfartaledd o dagfeydd mewn carthffosydd.

Er mwyn ceisio atal y problemau hyn rhag codi eto, rydyn ni'n archwilio'r rhwydwaith o garthffosydd yn yr ardaloedd hyn i sicrhau bod popeth yn llifo fel y dylai, bod ein pibellau mewn cyflwr da ac nad yw cwsmeriaid yn fflysio'r pethau anghywir i lawr y draen.

Ni allwn ymweld â'n holl gymunedau eleni, felly rydyn ni'n blaenoriaethu ein hymweliadau ar sail hanes yr ardal o ran problemau, a'n rhagolygon o ran ble mae'r crynoadau nesaf o dagfeydd mewn carthffosydd yn debygol o godi.

Rydyn ni'n cysylltu â chwsmeriaid i roi gwybod i chi pryd y byddwn ni yn eu hardal. Yn y cyfamser, daliwch ati i roi gwybod i ni am unrhyw dagfeydd mewn carthffosydd a chofiwch fod yn ofalus o ran beth rydych chi'n ei waredu i lawr y tŷ bach neu'r sinc - gan ddilyn y camau syml sydd ar ein tudalennau Stop Cyn Creu Bloc..

Aa