COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Diogelu’n hamgylchedd

Dŵr Cymru Welsh Water yn gweithredu rhwydwaith enfawr o garthffosydd a gweithfeydd trin - ac o bryd i'w gilydd mae yna ddigwyddiadau o lygredd am fod cyfarpar yn methu ac am resymau eraill. Mae’r rhain wedi dod i gyfartaledd o fwy na 200 yn y blynyddoedd diwethaf, ac rydyn ni'n gweithio’n galed i ostwng y nifer hwn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi pennu targed o 155 i ni erbyn 2014.

Beth rydyn ni'n ei wneud:

Rydyn ni'n buddsoddi £10 miliwn mewn Cynllun Gweithredu i Leihau Llygredd. Mae hyn yn golygu:

  • £5 miliwn o gynlluniau cynnal a chadw a gwella
  • Dadansoddiad i ddarogan rhwystrau mewn carthffosydd
  • Gwell cynnal a chadw ar y gorsafoedd pwmpio
  • Cynnwys sefydliadau a all ein helpu ni
  • Rhoi gwybod i'r cyhoedd sut y gallant helpu
  • Cynyddu nifer y staff sy’n rheoli llygredd
  • Cynyddu'r gwaith monitro o bell ar garthffosydd sy’n gorlifo
  • Gweithio gyda ‘Gofalwyr yr Afonydd’, a all roi gwybod am broblemau
What we're doing

 

Ein nod yw ‘goddef dim’:

Mae llygredd carthion wedi’i gynnwys yng ngweledigaeth ein cwmni: “...y dylai cwsmeriaid allu mwynhau: ...dull o weithredu lle na fyddwn ni'n goddef dim ynghylch llygredd."

Ei weld, Ei adrodd, Ei atal

0800 085 3968

Aa