Diogelu’n hamgylchedd

Dŵr Cymru Welsh Water yn gweithredu rhwydwaith enfawr o garthffosydd a gweithfeydd trin - ac o bryd i'w gilydd mae yna ddigwyddiadau o lygredd am fod cyfarpar yn methu ac am resymau eraill. Mae’r rhain wedi dod i gyfartaledd o fwy na 200 yn y blynyddoedd diwethaf, ac rydyn ni'n gweithio’n galed i ostwng y nifer hwn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi pennu targed o 155 i ni erbyn 2014.

Beth rydyn ni'n ei wneud:

Rydyn ni'n buddsoddi £10 miliwn mewn Cynllun Gweithredu i Leihau Llygredd. Mae hyn yn golygu:

  • £5 miliwn o gynlluniau cynnal a chadw a gwella
  • Dadansoddiad i ddarogan rhwystrau mewn carthffosydd
  • Gwell cynnal a chadw ar y gorsafoedd pwmpio
  • Cynnwys sefydliadau a all ein helpu ni
  • Rhoi gwybod i'r cyhoedd sut y gallant helpu
  • Cynyddu nifer y staff sy’n rheoli llygredd
  • Cynyddu'r gwaith monitro o bell ar garthffosydd sy’n gorlifo
  • Gweithio gyda ‘Gofalwyr yr Afonydd’, a all roi gwybod am broblemau
What we're doing

 

Ein nod yw ‘goddef dim’:

Mae llygredd carthion wedi’i gynnwys yng ngweledigaeth ein cwmni: “...y dylai cwsmeriaid allu mwynhau: ...dull o weithredu lle na fyddwn ni'n goddef dim ynghylch llygredd."

Ei weld, Ei adrodd, Ei atal

0800 085 3968

Aa