Diogelu’n hamgylchedd | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Diogelu’n hamgylchedd

Dŵr Cymru Welsh Water yn gweithredu rhwydwaith enfawr o garthffosydd a gweithfeydd trin - ac o bryd i'w gilydd mae yna ddigwyddiadau o lygredd am fod cyfarpar yn methu ac am resymau eraill. Mae’r rhain wedi dod i gyfartaledd o fwy na 200 yn y blynyddoedd diwethaf, ac rydyn ni'n gweithio’n galed i ostwng y nifer hwn. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi pennu targed o 155 i ni erbyn 2014.

Beth rydyn ni'n ei wneud:

Rydyn ni'n buddsoddi £10 miliwn mewn Cynllun Gweithredu i Leihau Llygredd. Mae hyn yn golygu:

  • £5 miliwn o gynlluniau cynnal a chadw a gwella
  • Dadansoddiad i ddarogan rhwystrau mewn carthffosydd
  • Gwell cynnal a chadw ar y gorsafoedd pwmpio
  • Cynnwys sefydliadau a all ein helpu ni
  • Rhoi gwybod i'r cyhoedd sut y gallant helpu
  • Cynyddu nifer y staff sy’n rheoli llygredd
  • Cynyddu'r gwaith monitro o bell ar garthffosydd sy’n gorlifo
  • Gweithio gyda ‘Gofalwyr yr Afonydd’, a all roi gwybod am broblemau
What we're doing

 

Ein nod yw ‘goddef dim’:

Mae llygredd carthion wedi’i gynnwys yng ngweledigaeth ein cwmni: “...y dylai cwsmeriaid allu mwynhau: ...dull o weithredu lle na fyddwn ni'n goddef dim ynghylch llygredd."

Ei weld, Ei adrodd, Ei atal

0800 085 3968

Aa