Gwybod beth yw llygredd carthion | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwybod beth yw llygredd carthion

Yr arwydd amlwg bod llygredd carthion wedi llygru nant neu afon yw presenoldeb solidau carthion yn y dŵr, ond fe all fod yna arwyddion eraill hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • gweddillion toiled, fel papur toiled, condomau a chynhyrchion misglwyf
  • trochion sebon neu ollyngiad llaethog yr olwg yn y dŵr
  • arogl carthion amlwg sy’n tynnu sylw

Fe all llygredd ladd pysgod a mathau eraill o fywyd dyfrol, achosi perygl i iechyd dynol, a hefyd effeithio ar fioamrywiaeth, gwerth amwynderau, a’r defnydd o ddŵr a thir er dibenion amaethyddol.

 

Achosion llygredd carthion

Defnyddio toiledau fel biniau ysbwriel

Fe all fflysio ysbwriel i lawr y toiled achosi rhwystrau mewn pibellau carthffosiaeth, sydd weithiau yn arwain at lifogydd mewn cartrefi a llygredd yn yr amgylchedd. Mae’n hymgyrch Dwsin Drwg yn amlygu’r pethau sy’n cael eu fflysio sy’n achosi problemau – ac y dylid cael gwared â nhw yn gywir

Brasterau coginio

Fe all braster, olew a saim (BOS, neu FOG yn y Saesneg) sy’n cael eu tywallt i lawr sinciau ceginau a draeniau gronni mewn carthffosydd ac achosi rhwystrau a llifogydd. Er mwyn helpu i osgoi hyn, a fyddech cystal â chael gwared â nhw yn gywir.

We weld o, Ei adrodd o, Ei atal o

0800 085 3968

Aa