COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Gwybod beth yw llygredd carthion

Yr arwydd amlwg bod llygredd carthion wedi llygru nant neu afon yw presenoldeb solidau carthion yn y dŵr, ond fe all fod yna arwyddion eraill hefyd. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • gweddillion toiled, fel papur toiled, condomau a chynhyrchion misglwyf
  • trochion sebon neu ollyngiad llaethog yr olwg yn y dŵr
  • arogl carthion amlwg sy’n tynnu sylw

Fe all llygredd ladd pysgod a mathau eraill o fywyd dyfrol, achosi perygl i iechyd dynol, a hefyd effeithio ar fioamrywiaeth, gwerth amwynderau, a’r defnydd o ddŵr a thir er dibenion amaethyddol.

 

Achosion llygredd carthion

Defnyddio toiledau fel biniau ysbwriel

Fe all fflysio ysbwriel i lawr y toiled achosi rhwystrau mewn pibellau carthffosiaeth, sydd weithiau yn arwain at lifogydd mewn cartrefi a llygredd yn yr amgylchedd. Mae’n hymgyrch Dwsin Drwg yn amlygu’r pethau sy’n cael eu fflysio sy’n achosi problemau – ac y dylid cael gwared â nhw yn gywir

Brasterau coginio

Fe all braster, olew a saim (BOS, neu FOG yn y Saesneg) sy’n cael eu tywallt i lawr sinciau ceginau a draeniau gronni mewn carthffosydd ac achosi rhwystrau a llifogydd. Er mwyn helpu i osgoi hyn, a fyddech cystal â chael gwared â nhw yn gywir.

We weld o, Ei adrodd o, Ei atal o

0800 085 3968

Aa