Rhowch wybod am lygredd carthion | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Rhowch wybod am lygredd carthion

Os ydych yn gweld llygredd carthion, ffoniwch ein llinell frys cyn gynted â phosibl ar 0800 085 3968 FREE. Mae’n canolfan cyswllt llygredd yn agored 24 awr y dydd, bob diwrnod o’r flwyddyn. Mae galwadau AM DDIM o linell tir BT.

Beth fyddwn yn ei ofyn ichi:

  • Beth ydych chi wedi’i weld, a phryd?
  • Ble y gwelsoch chi hyn? (A yw'r llygredd ger tirnod?)
  • A yw carthion yn dal i fynd i mewn i’r cwrs dŵr?
  • Sut mae amgylchiadau’r tywydd?

Beth fyddwn yn ei wneud:

  • Gweithredu yn syth. Mae pob digwyddiad o lygredd carthion yn flaenoriaeth uchel, a’n nod ni yw bod ar y safle cyn pen dwy awr.
  • Dweud wrth Gyfoeth Naturiol Cymru ar unwaith, am eu bod yn gofalu am afonydd yng Nghymru a Lloegr.

Os mai’n carthffosydd ni sy’n gyfrifol, byddwn yn:

  • Atal y llygredd cyn gynted ag y gallwn
  • Glanhau’r cwrs dŵr ac unrhyw ardaloedd eraill yr effeithiwyd arnynt
  • Ymchwilio i achosion y digwyddiad o lygredd er mwyn rhwystro’r broblem rhag dychwelyd

Mae Dŵr Cymru Welsh Water yn buddsoddi mwy na £12.5 miliwn rhwng 2010 a 2015 i leihau nifer y digwyddiadau o lygredd carthion i gyrsiau dŵr, a achosir gan ein hasedau.

Helpwch ni i gadw’n cyrsiau dŵr yn lân

Aa