COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy nŵr gwastraff Deall eich Carthffosydd Llygredd Carthion Gweithio gyda’n gilydd dros ddyfrffyrdd glân

Gweithio gyda’n gilydd dros ddyfrffyrdd glân

Os gwelwch chi lygredd o’n pibellau neu o gyfarpar arall mewn cwrs dŵr, ffoniwch ein llinell frys yn syth. Ac os ydych yn credu y gallai fod yna broblem yn y dyfodol, gadewch i ni wybod. Dywedwch wrthym drwy anfon e-bost at PollutionRisk@dwrcymru.com

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, yn ogystal â’ch manylion cyswllt. Fe wnawn ymchwilio a chymryd unrhyw gamau sydd eu hangen. Ac os ydych yn dewis, fe rannwn ni'r wybodaeth ddiweddaraf â chi'n rheolaidd.

Cynnwys y gymuned

Os ydych yn gysylltiedig â gweithgareddau cymunedol ac yr hoffech wybodaeth am lygredd carthion, neu efallai ein cyngor ynghylch prosiect cymunedol, anfonwch e-bost atom, gan nodi manylion ei’ch cais a’ch manylion cyswllt, a bydd aelod o’n tîm llygredd yn cysylltu â chi. 

A hoffech chi i’ch plant wybod mwy am ran hanfodol dŵr yn ein bywydau pob dydd? Mae gennym gyfoeth o wybodaeth ac adnoddau diddorol, â'r cyfan yn cyd-fynd â'r cwricwlwm cenedlaethol. Maent wedi’u datblygu gydag arbenigwyr addysgol i ysgogi ac i addysgu disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae rhagor o wybodaeth yma 
clic yma.

Ei weld, Ei adrodd, Ei atal

0800 085 3968

Aa