Gweithio gyda’n gilydd dros ddyfrffyrdd glân | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy nŵr gwastraff Deall eich Carthffosydd Llygredd Carthion Gweithio gyda’n gilydd dros ddyfrffyrdd glân

Gweithio gyda’n gilydd dros ddyfrffyrdd glân

Os gwelwch chi lygredd o’n pibellau neu o gyfarpar arall mewn cwrs dŵr, ffoniwch ein llinell frys yn syth. Ac os ydych yn credu y gallai fod yna broblem yn y dyfodol, gadewch i ni wybod. Dywedwch wrthym drwy anfon e-bost at PollutionRisk@dwrcymru.com

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch, yn ogystal â’ch manylion cyswllt. Fe wnawn ymchwilio a chymryd unrhyw gamau sydd eu hangen. Ac os ydych yn dewis, fe rannwn ni'r wybodaeth ddiweddaraf â chi'n rheolaidd.

Cynnwys y gymuned

Os ydych yn gysylltiedig â gweithgareddau cymunedol ac yr hoffech wybodaeth am lygredd carthion, neu efallai ein cyngor ynghylch prosiect cymunedol, anfonwch e-bost atom, gan nodi manylion ei’ch cais a’ch manylion cyswllt, a bydd aelod o’n tîm llygredd yn cysylltu â chi. 

A hoffech chi i’ch plant wybod mwy am ran hanfodol dŵr yn ein bywydau pob dydd? Mae gennym gyfoeth o wybodaeth ac adnoddau diddorol, â'r cyfan yn cyd-fynd â'r cwricwlwm cenedlaethol. Maent wedi’u datblygu gydag arbenigwyr addysgol i ysgogi ac i addysgu disgyblion Cyfnod Allweddol 2. Mae rhagor o wybodaeth yma 
clic yma.

Ei weld, Ei adrodd, Ei atal

0800 085 3968

Aa