Llygredd Carthion | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Llygredd Carthion

Mae Dŵr Cymru’n gweithio i amddiffyn afonydd a dyfrffyrdd eraill trwy drin y dŵr gwastraff o’n cartrefi a’n busnesau a’i ddychwelyd yn ddiogel i’r amgylchedd. Mae hyn yn gofyn am lawer iawn o offer a miloedd o gilomedrau o garthffosydd.

Rhaid i ni sicrhau eu bod nhw’n gweithio’n effeithiol. Os oes rhywbeth yn mynd o’i le, mae hyn yn gallu cael effaith ofnadwy ar fywyd gwyllt ac ar amwynder.

Rydyn ni’n gweithio’n galed i atal llygredd o’r fath, a hoffem gael eich cymorth chi yn hyn o beth. Gallwch chi helpu trwy roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl os gwelwch chi lygredd carthion mewn afon, nant neu gwrs dŵr arall.

Aa