Supplementary Transfer | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Trosglwyddiadau Ategol

Parhaodd y gwaith o adeiladu carthffosydd preifat a draeniau ochrol ar sawl safle datblygu y tu hwnt i 1 Gorffennaf 2011. Ni chafodd y carthffosydd hyn eu trosglwyddo’n awtomatig i Ddŵr Cymru ar 1 Hydref 2011 yn rhan o’r broses wreiddiol i drosglwyddo carthffosydd preifat.

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru safonau adeiladu newydd, o’r enw Safonau Gweinidogion Cymru, ar draws ardal weithredu Dŵr Cymru ar 1 Hydref 2012. Nod y safonau hyn yw sicrhau bod carthffosydd a draeniau ochrol newydd yn cael eu hadeiladu i safon briodol a’u bod yn cael eu ‘mabwysiadu’ er mwyn i Ddŵr Cymru eu cynnal a’u trwsio wedyn.

Bydd y Trosglwyddiad Ategol yn trosglwyddo’r holl garthffosydd a draeniau ochrol a adeiladwyd rhwng 1 Gorffennaf 2011 a dyddiad cyflwyno’r safonau adeiladu newydd ar 1 Hydref 2012, o’r datblygwyr a pherchnogion yr eiddo i Ddŵr Cymru.

Ar 1 Hydref 2012, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru’r Cynllun ar gyfer mabwysiadu’r carthffosydd hyn, gan roi manylion y trosglwyddiad. Gellir cael rhagor o fanylion ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni’n ysgrifennu at unrhyw eiddo sydd wedi cael eu cysylltu â’n carthffosydd rhwng Gorffennaf 2011 a Hydref 2012 er mwyn rhoi gwybod iddynt am y trosglwyddiad a fydd yn digwydd ar 1 Ebrill 2013. Os cafodd eich eiddo chi ei gysylltu rhwng y dyddiadau hynny, nid oes angen i chi wneud dim, ond rydyn ni’n argymell eich bod chi’n darllen y llythyr a’r daflen isod.

Aa