Fy nŵr gwastraff Deall eich Carthffosydd Trosglwyddo Carthffosydd Preifat

Trosglwyddo Carthffosydd Preifat

Yn 2011, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth a arweiniodd at drosglwyddo carthffosydd disgyrchiant a draeniau ochrol preifat (a oedd yn gysylltiedig â’r system garthffosiaeth gyhoeddus cyn 1 Gorffennaf 2011) i Ddŵr Cymru ar 1 Hydref 2011. Cyn hynny, nid oedd unrhyw gyfrifoldeb gan Ddŵr Cymru dros garthffosydd preifat.

Am nad oedd asiantaethau eraill yn cadw rhyw lawer o wybodaeth, ychydig o gofnodion sydd gan Ddŵr Cymru am garthffosydd preifat, a does neb yn gwybod sawl carthffos a drosglwyddwyd o’n cwsmeriaid i Ddŵr Cymru yn 2011 na beth yw eu cyflwr.

Mae ein hasesiadau’n awgrymu bod 17,000km o garthffosydd preifat a draeniau ochrol wedi cael eu trosglwyddo i Ddŵr Cymru – gan ddyblu ein rhwydwaith dros nos bron.

Rydyn ni wedi ymrwymo i adnabod a chyfrif goblygiadau amgylcheddol ein holl weithgareddau, ac i gydnabod ac ystyried y cyfleoedd ar gyfer manteision amgylcheddol sy’n gynaliadwy yn economaidd.

Wrth baratoi ar gyfer y trosglwyddiad fe ysgrifennon ni at bob un o’n 1.2 miliwn o gwsmeriaid, ac fe weithion ni gyda nifer o sefydliadau eraill er mwyn cadw’r broses mor ddidrafferth â phosibl i bawb.

O ganlyniad i’r trosglwyddiad, ni fydd angen i filoedd o bobl sy’n berchen ar gartrefi a busnesau yn ein hardal boeni mwyach am drwsio a chynnal-a-chadw’r draeniau a’r carthffosydd a oedd yn gyfrifoldeb iddynt tan 2011.

Aa