COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy nŵr gwastraff Deall eich Carthffosydd Trosglwyddo Carthffosydd Preifat

Trosglwyddo Carthffosydd Preifat

Yn 2011, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth a arweiniodd at drosglwyddo carthffosydd disgyrchiant a draeniau ochrol preifat (a oedd yn gysylltiedig â’r system garthffosiaeth gyhoeddus cyn 1 Gorffennaf 2011) i Ddŵr Cymru ar 1 Hydref 2011. Cyn hynny, nid oedd unrhyw gyfrifoldeb gan Ddŵr Cymru dros garthffosydd preifat.

Am nad oedd asiantaethau eraill yn cadw rhyw lawer o wybodaeth, ychydig o gofnodion sydd gan Ddŵr Cymru am garthffosydd preifat, a does neb yn gwybod sawl carthffos a drosglwyddwyd o’n cwsmeriaid i Ddŵr Cymru yn 2011 na beth yw eu cyflwr.

Mae ein hasesiadau’n awgrymu bod 17,000km o garthffosydd preifat a draeniau ochrol wedi cael eu trosglwyddo i Ddŵr Cymru – gan ddyblu ein rhwydwaith dros nos bron.

Rydyn ni wedi ymrwymo i adnabod a chyfrif goblygiadau amgylcheddol ein holl weithgareddau, ac i gydnabod ac ystyried y cyfleoedd ar gyfer manteision amgylcheddol sy’n gynaliadwy yn economaidd.

Wrth baratoi ar gyfer y trosglwyddiad fe ysgrifennon ni at bob un o’n 1.2 miliwn o gwsmeriaid, ac fe weithion ni gyda nifer o sefydliadau eraill er mwyn cadw’r broses mor ddidrafferth â phosibl i bawb.

O ganlyniad i’r trosglwyddiad, ni fydd angen i filoedd o bobl sy’n berchen ar gartrefi a busnesau yn ein hardal boeni mwyach am drwsio a chynnal-a-chadw’r draeniau a’r carthffosydd a oedd yn gyfrifoldeb iddynt tan 2011.

Aa