RainScape Llanelli | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

GlawLif Llanelli

GlawLif Llanelli

Mae angen penodol am y cynllun GlawLif yn Llanelli, am fod bron gymaint o ddŵr yn mynd i garthffosydd yr ardal â rhai Abertawe, er bod Abertawe yn gwasanaethu tair gwaith yn fwy o eiddo, ac yn gorchuddio tair gwaith yn fwy o dir na Llanelli.

Rhwng 2013 a 2015, byddwn ni’n gwario £15 miliwn ar osod atebion GlawLif yn Llanelli a Thre-gŵyr, ac mae cynlluniau pellach ar y gweill ar gyfer y cyfnod hyd at 2020.

Rhodfa’r Frenhines Mary, Llanelli:

Ym mis Medi 2013, fe gwblhaodd Dŵr Cymru brosiect GlawLif i adeiladu pant ar faes chwarae Rhodfa’r Frenhines Mary.

Cynhaliwyd achlysur ymgynghori ym mis Gorffennaf 2012, pan gwahoddwyd dros 1,000 o drigolion lleol i ddweud eu dweud ar y cynlluniau. Roedd angen cael caniatâd cynllunio gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer y cynlluniau, a chafwyd cymeradwyaeth ddechrau 2013.

Mewn cyfnodau o law trwm, mae’r pant yn dal y dŵr, ac yn gadael iddo ymdreiddio’n raddol bach i uned storio o dan y ddaear, cyn ei ryddhau i’r rhwydwaith o garthffosydd. Mae hyn yn golygu ei bod hi’n cymryd mwy o amser i’r dŵr ymdreiddio i’r rhwydwaith. Plannwyd amrywiaeth o blanhigion a choed diddorol yn y pant, a chafodd y rhain eu dewis yn arbennig oherwydd eu gallu i amsugno dŵr.

Cost y prosiect oedd £850,000 a’r disgwyl yw y bydd yn arbed tua 4,365,000,000 litr o ddŵr y flwyddyn rhag mynd i’r carthffosydd. Mae hynny gyfwerth â bron i 9 miliwn o boteli o ddŵr!

Dywedodd yr Aelod o Fwrdd Cyngor Sir Caerfyrddin ar faterion Gwasanaethau Technegol, y Cynghorydd Colin Evans: “Mae’r awdurdod wrth eu bodd i fod yn gweithio gyda Dŵr Cymru a’r partneriaid eraill wrth gyflawni atebion i ddatrys problemau sydd wedi codi yn sgil y newid yn yr hinsawdd; mae’r cynllun hwn yn arloesol ac yn gynaliadwy, ac yn un o nifer sydd eu hangen er mwyn codi i’r her y mae’r newid yn ein hamgylchedd yn ei hachosi, wrth ddarparu ar gyfer twf economaidd hefyd.”

Rhodfa’r Frenhines Mary, Llanelli

Ysgol Stebonheath, Llanelli

Mae Dŵr Cymru wedi buddsoddi bron i £500,000 mewn cynllun i gael gwared ar ddŵr wyneb o Ysgol Stebonheath, ac adeiladwyd y cynllun yn ystod gwyliau haf 2013.

Mae’r buddsoddiad hwn wedi trawsnewid maes chwarae’r ysgol gynradd am ei fod bellach yn cynnwys llyn, pant, mannau plannu, palmentydd hydraidd, casgenni dŵr ac ardal ar gyfer addysg awyr agored. Bydd y nodweddion hyn yn helpu i amsugno’r dŵr wyneb a oedd yn arfer llifo’n syth o’r maes chwarae i’n carthffosydd.

Chwaraeodd plant yr ysgol ran bwysig wrth ddylunio’r cynllun, gan gymryd rhan mewn gweithdy gyda’r peirianwyr lle cawsant gyfle i roi mewnbwn i ddyluniad y maes chwarae ar ei newydd wedd.

Bydd y cynllun hwn yn helpu i gadw 3,000m3 o dŵr y flwyddyn allan o’r carthffosydd – sydd gyfwerth â 6 miliwn potel o ddŵr yfed!

Ysgol Stebonheath, Llanelli

Stryd Glevering / Heol Abertawe

Mae’r prosiect yma yng nghyffiniau Stryd Glevering a Heol Abertawe, yn cynnwys cyrbiau draenio a sianeli glaswelltog newydd a fydd yn dal y dŵr ac yn dargyfeirio’r llif i amrywiaeth o blanhigfeydd deniadol, gan wanhau’r dŵr wyneb ac arafu llif y dŵr i mewn i’r carthffosydd.

Dechreuodd y gwaith ar y prosiect yma ym mis Medi 2013, a disgwylir iddo gael ei gwblhau ym mis Mai 2014.

Cost adeiladu’r prosiect yw £2 filiwn, a disgwylir iddo gadw 22,558m3 o ddŵr allan o’n carthffosydd, gan wella’r amgylchedd a chyfoethogi gwerth esthetaidd yr ardal.

Dywedodd Mary Youell, o Gyfoeth Naturiol Cymru: “Mae’r cynllun hwn yn dystiolaeth wych o’r hyn y mae ein hamgylchedd yn ei wneud i ni. Dyma’r math o ateb naturiol a chynaliadwy ar gyfer pobl Llanelli a fydd o fantais i’r gymuned hon, yr economi lleol a bywyd gwyllt yn y tymor hir".

Aa