Next Steps | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Y Camau Nesaf

Grangetown mwy Gwyrdd - Rhannu’r Gwersi

Mewn ymdrech i rannu’r hyn a ddysgwyd a lledu arferion da, fe gynhaliwyd seminar ym mis Mawrth 2013 gyda Tony Wong (Prif Swyddog Gweithredol y Ganolfan Ymchwil Gydweithredol i Ddinasoedd sy’n Sensitif i Ddŵr ym Melbourne), sy’n arbenigydd rhyngwladol mewn materion amgylcheddol. Cynhaliwyd yr achlysur ar y cyd â’r hen Asiantaeth yr Amgylchedd, Cyngor Caerdydd a CIRIA.

Roedd yr achlysur yn gyfle i lansio’r prosiect hyfywedd ‘Grangetown fwy Gwyrdd’, sy’n cael ei ariannu ar y cyd gennym ni a Chyngor Caerdydd, gyda’r nod o greu nifer o strydoedd gwyrdd sy’n cynnwys ‘parciau poced’ yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd. Bydd hyn yn lleihau llif y dŵr wyneb ac yn gwella estheteg yr ardal, ac gwerth eiddo ein cwsmeriaid yn yr ardal hefyd gobeithio. Bydd cael gwared ar y dŵr yma yn lleihau cost ein gorbenion o ran pwmpio ac ynni, ac yn sicrhau bod adnoddau wrth gefn ar gael i ddarparu ar gyfer degau o filoedd o eiddo preswyl a masnachol newydd i fwydo twf y brifddinas.

Tony Wong wedi canmol ein dull o weithredu, y gellir ei gweld ar y fideo hwn:

Aa