Fy nŵr gwastraff Gorsafoedd Pwmpio Preifat

Gorsafoedd Pwmpio Preifat

Erbyn 1 Hydref 2016, byddwn ni wedi cymryd cyfrifoldeb dros y rhan fwyaf o’r gorsafoedd pwmpio preifat yn ein hardal. Mae hyn yn cymryd y cyfrifoldeb oddi ar ysgwyddau ein cwsmeriaid ac yn rheoli’r rhwydwaith dŵr gwastraff mewn ffordd fwy effeithiol.

Mae Gorsafoedd Pwmpio’n cael eu hadeiladu pan fo’r system draenio ar gyfer tŷ neu ddatblygiad tai yn is i lawr na’r garthffos gyhoeddus y mae’n cysylltu â hi. Mae hyn yn golygu bod angen pwmp a phibell godi, sef pibell dan wasgedd, i godi’r dŵr gwastraff i’r garthffos gyhoeddus.

Lleolir y pwmp mewn siambr danddaear, sy’n casglu’r dŵr gwastraff o’r system draenio. Y cyfan y gwelwch chi fel rheol fydd gorchudd dur y twll mynediad i’r ffynnon, a chiosg, sy’n wyrdd neu’n llwyd fel arfer, lle mae’r offer rheoli trydan ar gyfer y pympiau.

Nid Dŵr Cymru sydd biau’r gorsafoedd pwmpio nac yn eu gweithredu.

Mae’n bosibl na ofynnodd y datblygwr i ni fabwysiadu’r orsaf bwmpio, neu iddo fynd i’r wal cyn cwblhau’r broses, neu mae’n bosibl bod perchnogaeth dros yr orsaf bwmpio wedi trosglwyddo o ddatblygwr i’r trigolion lleol. Bydd yna orsafoedd pwmpio y mae Dŵr Cymru wedi gwrthod eu mabwysiadu hefyd am nad ydynt yn bodloni’r safonau angenrheidiol i fod yn rhan o’n rhwydwaith.

Rydyn ni’n amcangyfrif bod gennym 800 o orsafoedd pwmpio preifat yn ardal weithredol Dŵr Cymru.

Bydd cymryd cyfrifoldeb dros y rhain yn golygu cynnydd dramatig yn ein baich gwaith, ond rydyn ni’n cefnogi hyn, am ei bod yn beth da i’n cwsmeriaid yn ein barn ni, a:

  • Bydd yn lleddfu baich y cyfrifoldeb annheg sydd ar ein cwsmeriaid sy’n cael eu gwasanaethu gan y gorsafoedd pwmpio hyn ar hyn o bryd.
  • Bydd yn eglurhau’r materion o gylch perchnogaeth a chyfrifoldebau.
  • Bydd yn sicrhau bod y costau cynnal a thrwsio’n cael eu rhannu’n decach.

Rydyn ni ar gam cynnar iawn yn y broses, ac mae angen o hyd i ni ddod o hyd i’r holl orsafoedd pwmpio, ond rydyn ni’n bwriadu dechrau trosglwyddo’r gorsafoedd yn 2013 fel y gellir trosglwyddo’r holl orsafoedd y gwyddom amdanynt erbyn 1 Hydref 2016.

Aa