Osgoi Tagu Draeniau - Gartref | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Osgoi Tagu Draeniau - Gartref

Let's Stop The Block - In Your Home

Yn yr ystafell ymolchi

Taflwch unrhyw weips (hyd yn oed oes yw'n dweud ar y label bod modd eu fflysio, maen nhw'n gallu creu tagfa), eitemau mislif, cewynnau a ffyn gwlân cotwm i'r bin.

Yn y gegin

Sychwch eich sosbenni a llestri seimllyd eraill â darn o bapur cegin cyn eu golchi. Taflwch y papur cegin i'r bin, ac arllwyswch unrhyw olew coginio sydd dros ben i gynhwysydd i'w waredu, neu ailgylchwch e.

Gallwch amddiffyn eich cartref, eich amgylchedd a'ch cymdogaeth – trwy stopio a meddwl cyn fflysio.

Peidiwch â fflysio baw eich anifail anwes - mae dwysedd gwastraff anifeiliaid, ac yn enwedig baw cŵn a chathod, yn creu sylwedd gludiog yn y pibellau a bydd gwastraff arall yn glynu wrtho wedyn gan achosi tagfa yn y bibell. Rhowch e mewn bag yn y bin i'w gasglu gyda'ch sbwriel cyffredin.

Aa