Fy nŵr gwastraff Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff

Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff

Rydym yn datblygu cynllun hirdymor ar gyfer ein gwasanaethau draenio a dŵr gwastraff, yn unol â Gweledigaeth 2050 Dŵr Cymru i fod yn wasanaeth cydnerth a chynaliadwy o safon fyd-eang er budd cenedlaethau’r dyfodol. Bydd y cynllun hwn yn nodi sut yr ydym yn bwriadu ehangu, gwella a chynnal a chadw systemau draenio a dŵr gwastraff ledled Cymru.

Mae hwn yn fframwaith newydd ar gyfer rheoli draenio a dŵr gwastraff a fydd yn ystyried sut mae dŵr wyneb a dŵr budr yn cael eu rheoli ar hyn o bryd, gan helpu i ddarparu gwybodaeth i ni ynghylch sut i reoli ein systemau dŵr gwastraff yn ystod y 25 mlynedd nesaf.

Manteision

  • Ymgynghori’n fwy ystyrlon â chwsmeriaid, rheoleiddwyr, datblygwyr a rhanddeiliaid eraill am gynllunio dŵr gwastraff a draenio
  • Byddwn yn gweithio gyda’n rheoleiddwyr a chwmnïau dŵr gwastraff eraill i sicrhau bod ein cynlluniau’n fwy tryloyw
  • Cipolwg ar dueddiadau yng ngwasanaethau dŵr gwastraff a ragwelir yn y dyfodol
  • Cyfleoedd am ddatrysiadau cydweithredol ar gyfer gorlifo a phroblemau amgylcheddol
  • Cynlluniau buddsoddi gwerth am arian sy’n cael eu diweddaru ar gylch treigl pum mlynedd

Cyfrifoldebau Draenio

Mae systemau draenio a dŵr gwastraff yn cynnwys amrywiaeth o asedau draenio a seilwaith, gan gynnwys gwahanol berchnogion a chyfrifoldebau

Eich cynnwys chi

Dymunwn gynnwys ein cwsmeriaid a’n rhanddeiliaid yn natblygiad y Cynllun Rheoli Draenio a Dŵr Gwastraff. Ar ôl inni ddatblygu rhai cynlluniau drafft, byddwn yn ymgynghori ynghylch ein cynigion. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth am y cynigion maes o law. Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiynau, cliciwch ar y ddolen hon.

Aa