Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nghyfrif Talu Bil Ar-lein Trefnu neu newid Debyd Uniongyrchol

Beth yw manteision trefnu Debyd Uniongyrchol?

 • Gallwch rannu eich bil yn rhandaliadau (heb dalu ceiniog yn rhagor).
 • Nid yw'n costio dim i'w drefnu.
 • Ni fyddwch yn methu taliadau.
 • Dim costau postio.
 • Dim gwaith papur.
 • Does dim angen mynd i'r banc.
 • Mae'n ddiogel, yn sicr ac wedi ei warantu.
 • Mae'r warant Debyd Uniongyrchol pyn eich amddiffyn rhag taliadau anghywir, ac yn sicrhau y cewch eich arian nôl os oes camgymeriad yn codi, er bod hynny'n annhebygol iawn.
 • Os ffeindiwch chi nad Debyd Uniongyrchol yw'r peth i chi, mae hi'n rhwydd newid nôl i ddull arall o dalu.

Sut mae mynd ati i drefnu Debyd Uniongyrchol?

Mae trefnu Debyd Uniongyrchol ar-lein yn rhwydd. Y cyfan sydd ei hangen yw’r wybodaeth ganlynol:

 • Eich cyfeirnod cwsmer (y rhif sydd ar frig eich bil diweddaraf)
 • Eich enw a’ch cyfeiriad
 • Eich manylion banc
 • Pa mor aml rydych chi eisiau talu

Mae ein ffurflen Debyd Uniongyrchol yma i chi gychwyn arni

Pa mor aml y gallwch dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol?

Os nad oes mesurydd dŵr gennych:

 • Yn llawn erbyn 1 Ebrill yn dilyn eich bil blynyddol, neu
 • Mewn dau randaliad erbyn 1 Ebrill ac 1 Hydref, neu
 • Mewn deg rhandaliad misol rhwng Ebrill a'r mis Ionawr canlynol. Ni chodir taliadau wedyn yn Chwefror a Mawrth (fel eich taliadau treth gyngor)* neu
 • Mewn rhandaliadau wythnosol. Os trefnwch chi'r Debyd Uniongyrchol ar ôl mis Ebrill, caiff eich rhandaliadau eu rhannu dros yr wythnosau sy'n weddill hyd y mis Mawrth canlynol (llai na 52 wythnos).

*Os trefnwch chi'r Debyd Uniongyrchol ar ôl mis Ebrill, caiff eich rhandaliadau eu rhannu dros y misoedd sy'n weddill hyd y mis Ionawr canlynol (llai na 10 mis).


Os oes mesurydd dŵr gennych:

 • Yn llawn bob chwe mis (pan anfonwn ni'ch bil), neu
 • Mewn deuddeg rhandaliad misol (talu wrth fynd), neu
 • Mewn rhandaliadau wythnosol

Ar ba ddyddiadau/dyddiau y gallwch dalu?

Misol

 • Dylech ddewis y dyddiad gorau i gyd-fynd â'ch amgylchiadau. Er enghraifft, dyddiad talu'ch cyflog neu'r dyddiad pan gewch eich budd-daliadau. Ond cofiwch, pan fo'r dyddiad hwn yn disgyn ar benwythnos neu ŵyl banc, codir y taliad y diwrnod gwaith nesaf.

 • Wythnosol

  • Mae pum niwrnod ar gael: Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau neu ddydd Gwener bob wythnos.

  • Os bydd y diwrnod yn disgyn ar ŵyl banc, codir y taliad y diwrnod gwaith nesaf.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa