Talu Bil Ar-lein | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nghyfrif Talu Bil Ar-lein

Talu Bil Ar-lein

I hwyluso pethau, rydyn ni wedi rhestru’r gwahanol ddulliau o dalu’ch bil ar y dudalen hon. Cymrwch gip arnyn nhw i weld beth sydd orau i chi.

Wrth dalu, cofiwch nodi eich cyfeirnod cwsmer 10 digid. Mae’r rhif hwn wedi ei nodi’n glir ar bob bil neu lythyr a gewch chi gennym ni.

Debyd Uniongyrchol

Mae Debyd Uniongyrchol yn cynnig dewis o ddyddiadau er mwyn lledu taliadau dros gyfnod heb dalu mwy! Ewch i’r dudalen trefnu Debyd Uniongyrchol


Talu ar lein gan ddefnyddio Cerdyn Debyd / Credyd

Defnyddiwch ein gwasanaeth talu ar lein i dalu eich bil i gyd neu randaliad cymeradwy. Mae hi’n ddiogel, yn gyflym ac yn hwylus. Cewch dalu ar amser sy’n gyfleus i chi.


Talu dros y Ffôn gyda Cherdyn Debyd / Credyd

Ffoniwch ein llinell talu awtomataidd 24 awr y dydd ar 0800 028 5209 i dalu eich bil i gyd neu randaliad cymeradwy. Mae’n ddiogel, yn gyflym ac yn hwylus. Cewch dalu ar amser sy’n gyfleus i chi.


Talu trwy Fancio ar y We/ Dros y ffôn / Trwy BACS

Talwch eich bil i gyd neu randaliad cymeradwy trwy eich cyfrif banc ar y we neu dros y ffôn.

Os ydych chi’n talu gan ddefnyddio cyfrif banc yn y DU, bydd angen y canlynol arnoch:*

  • Cod didoli: - 522107
  • Rhif y cyfrif: - 01500007

ydych chi’n talu gan ddefnyddio cyfrif banc o dramor, bydd angen y canlynol arnoch:*

  • Rhif IBAN: - GB51 NWBK 5221 0701 5000 07
  • Rhif BIC: - NWBK GB 2L

*Wrth wneud eich taliad, cofiwch nodi eich cyfeirnod cwsmer 12 digid sy’n dechrau gyda rhif “8”. Mae’r cyfeirnod wedi ei nodi’n glir ar bob bil neu lythyr rydyn ni wedi ei anfon atoch. Dyma sut byddwn ni’n anfon eich taliad i’r cyfrif dŵr cywir.


Cynllun Talu

Os nad Debyd Uniongyrchol yw’r peth i chi, ond eich bod chi am dalu eich bil fesul tipyn, dyma’r dewisiadau sydd ar gael i chi:

Ewch â’ch cerdyn talu, ynghyd â’ch taliad, i unrhyw siop, gorsaf betrol ac ati lle gwelwch chi’r arwydd PayPoint. Nid oes unrhyw dâl ychwanegol am dalu â cherdyn talu! Ffeindiwch eich PayPoint outlet agosaf.

Os hoffech chi gael cerdyn neu lyfryn talu, llenwch ein Payment Plan form ddiogel ar lein.


Yn unrhyw Fanc

Talwch am ddim yn unrhyw fanc. Llenwch y bonyn talu Giro ar eich bil ac ewch ag ef, ynghyd â’ch taliad, i unrhyw fanc.


Yn unrhyw Swyddfa Bost

Llenwch y bonyn talu Giro ar eich bil ac ewch ag ef, ynghyd â’ch taliad, i unrhyw Swyddfa Bost.


Trwy'r post

Llenwch y bonyn talu Giro ar eich bil ac anfonwch ef, ynghyd â’ch siec neu’ch archeb bost, i: Dŵr Cymru Welsh Water, Blwch S.B. 690, Caerdydd, CF3 5WL.

Wrth dalu trwy’r post, cofiwch ...

  • Ysgrifennu’ch siec neu’ch archeb bost i Dŵr Cymru Cyf
  • Ysgrifennu’ch cyfeirnod cwsmer 10 digid ar y cefn
  • Ni fyddwn yn derbyn sieciau sydd wedi eu hôl-ddyddio. Byddwn yn bancio pob siec ar y diwrnod y mae’n dod i law.


Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa