COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nghyfrif Eich Mesurydd Dŵr Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl?

Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl?

Os nad oes mesurydd dŵr gennych, cliciwch yma i gael gwybod sut rydyn ni'n cyfrifo'ch bil. Os oes mesurydd dŵr gennych, cewch ei bilio yn seiliedig ar faint o ddŵr a ddefnyddiwyd yn eich eiddo. Dyma restr o resymau pam y gallai'ch bil fod yn uwch na'r disgwyl.


  • Efallai bod eich bil diwethaf wedi cael ei baratoi yn seiliedig ar amcangyfrif a oedd yn rhy isel. Pan fo hynny'n digwydd, bydd y bil nesaf yn cynnwys unrhyw daliadau nad chafodd eu cynnwys yn swm eich bil blaenorol.
  • Efallai bod eich bil diweddaraf yn cwmpasu cyfnod hirach na'ch bil blaenorol. Po fwyaf yw cyfnod y bil, po fwyaf o ddŵr y byddwch yn ei ddefnyddio.
  • Efallai bod nifer y bobl sy'n byw yn yr eiddo wedi cynyddu; er enghraifft, os oes ffrind neu berthynas wedi symud i mewn, os ydych chi wedi cael babi, neu os oes ymwelwyr wedi bod i aros.
  • Efallai bod gennych dap sy'n gollwng; gall tap sy'n diferu wastraffu 18 litr y dydd ac ychwanegu £20 ychwanegol at eich bil!
  • Efallai eich bod chi wedi bod yn gwneud gwaith adnewyddu neu addurno, gan ddefnyddio mwy o ddŵr nag arfer.
  • Efallai eich bod chi wedi bod yn defnyddio taenellwr neu chwistrell ddŵr yn amlach oherwydd tywydd sych. Gall taenellwr yn yr ardd ddefnyddio hyd at 1000 o litrau'r awr, sef yr un faint ag y mae teulu o bedwar yn ei ddefnyddio mewn 48 awr.
  • Efallai bod teclyn fel peiriant golchi neu fwyler yn gollwng, neu efallai bod gennych bibell sy'n gollwng. Os ydych chi'n amau bod dŵr yn gollwng o un o’ch pibellau, cliciwch yma i weld beth i'w wneud.

Os nad oes mesurydd dŵr gennych, cliciwch yma i gael gwybod sut rydyn ni'n cyfrifo'ch bil

Os oes gennych chi fesurydd dŵr cliciwch yma i ddarganfod sut rydym yn cyfrifo’ch bil

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa