Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl? | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Fy Nghyfrif Eich Mesurydd Dŵr Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl?

Pam mae fy mil yn uwch na’r disgwyl?

Os ydych chi wedi cael bil sy’n uwch na’r disgwyl, efallai y gall y rhestr isod eich helpu i ganfod pam.  

Mae yna nifer o resymau pam y gallai eich bil fod yn uchel:


 • Roedd eich bil diwethaf yn seiliedig ar ddarlleniad amcanestynedig oedd yn rhy isel, felly mae eich bil diweddaraf yn cynnwys unrhyw daliadau na chafodd eu codi yn y bil diwethaf.

Dyma esiampl:

Defnydd cyfartalog fesul bil - 45 metr ciwbig (m3) neu 90m3 ar gyfer dau fil.

Bil Eich defnydd fesul bil  
Y bil diwethaf 35m3 (amcangyfrif)  
Y bil diweddaraf 55m3 (go iawn)  
Cyfanswm 90m3  


 • Roedd eich bil diweddaraf am gyfnod hirach na’r un blaenorol. Po hiraf yw cyfnod y bil, po fwyaf o ddŵr y byddwch chi’n ei ddefnyddio.

Dyma esiampl:

Bil Eich defnydd fesul bil  
Y bil diwethaf 26m3 mewn 150 diwrnod  
Latest bill 33m3 mewn 193 diwrnod  


 • Mae nifer y bobl sy’n byw yn yr eiddo wedi cynyddu rhwng y ddau fil.

Dyma ambell i esiampl:

 • Rydych chi wedi cael babi.
 • Mae ymwelwyr wedi bod yn aros gyda chi.
 • Mae ffrind neu berthynas wedi symud i fyw gyda chi.

Rhesymau eraill pam y gallai’ch bil fod yn uwch na’r disgwyl...

 • Mae tap yn diferu yn eich cartref. Mae hyn yn gallu gwastraffu o leiaf 130 litr y dydd – neu tua £19 y flwyddyn!
 • Rydych chi wedi bod yn defnyddio mwy o ddŵr nag arfer wrth wneud gwaith addurno neu ailwampio.
 • Rydych chi wedi bod yn defnyddio taenellwr neu bibell ddŵr yn amlach oherwydd tywydd sych. Gall taenellwr dŵr ddefnyddio hyd at 1000 litr yr awr, sef yr un faint ag y mae teulu o bedwar yn ei ddefnyddio mewn 48 awr.
 • Mae gennych beiriant sy’n gollwng dŵr e.e. peiriant golchi neu fwyler.
 • Mae un o’r pibellau rydych chi’n gyfrifol amdani yn gollwng dŵr.
 

Sut mae mynd ati i ganfod a oes dŵr yn gollwng?

Os ydych chi’n poeni bod dŵr yn gollwng yn rhywle yn eich cartref, mae dau brawf rhwydd y gallwch eu gwneud (rhaid i chi wneud y ddau). Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn:

Prawf Dros Nos 1:

 • Diffoddwch y stopfalf yn eich cartref.
 • Darllenwch y mesurydd.
 • Peidiwch ag agor y stopfalf eto tan y bore.
 • Darllenwch y mesurydd eto yn y bore.
 • Agorwch y stopfalf eto.
 • Prawf Dros Nos 1 - Os newidiodd eich darlleniad, mae'n bosibl bod dŵr yn gollwng yn rhywle. Ffoniwch ni ar 0800 052 0140 FREE a byddwyn ni'n anfon arolgydd i ymweld â chi.

Prawf Dros Nos 2:

 • Peidiwch â diffodd y stopfalf y tro hwn.
 • Darllenwch y mesurydd cyn mynd i’r gwely.
 • Peidiwch â defnyddio unrhyw ddŵr ar ôl darllen y mesurydd.
 • Darllenwch y mesurydd eto yn y bore.

Beth wnaethoch chi ei ganfod?

 • Prawf Dros Nos 2 - Os newidiodd eich darlleniad heb i chi ddefnyddio unrhyw ddŵr, mae’n debyg bod dŵr gollwng yn rhywle yn eich cartref. Galwch blymwr i chwilio am achos y broblem a’i drwsio, a chi fydd yn gorfod talu am hyn. Os ydych chi’n rhentu’r eiddo, dylech gysylltu â’ch landlord.

Os na newidiodd y darlleniadau yn y naill brawf na’r llall, nid oes dŵr yn gollwng ar eich cyflenwad dŵr nac yn eich eiddo.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa