Gosod Teclyn Logio | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gosod Teclyn Logio

Os ydych chi’n poeni am faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, cewch gadw llygad ar eich defnydd trwy gyflawni ychydig o brofion syml. Mae’r daflen ‘I ble mae’ch dŵr yn mynd?’ (PDF) yn esbonio’r profion hyn.

Os ydych chi’n dal i boeni ar ôl cyflawni’r profion, gallech ystyried gosod teclyn logio dros dro ar eich mesurydd.


Beth yw’r teclyn logio?

Dyfais y gellir ei osod ar y mesurydd dŵr yw hwn (mae’n addas ar gyfer mesuryddion hyd at 25mm). Mae’n cofnodi faint o ddŵr rydych chi’n ei ddefnyddio bob munud mewn cyfnod o 24 awr.


Am ba mor hir bydd y teclyn yn aros ar y mesurydd?

Bydd y teclyn yn aros yn ei le am o leiaf 14 diwrnod. Os oes angen i ni fynd i’ch eiddo i dynnu’r teclyn, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pryd y byddwn ni’n gwneud hynny.


Pa wybodaeth gaf i ar ôl tynnu’r teclyn?

Cewch adroddiad cynhwysfawr. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall sut a phryd y mae’r dŵr yn cael ei ddefnyddio.


Beth fydd y gost?

Cost gosod y teclyn fydd £70 (sy’n cynnwys TAW). Byddwn ni’n ad-dalu’r ffi os ceir bod y defnydd anghyffredin am fod dŵr yn gollwng o bibellau Dŵr Cymru. Os felly, caiff yr ad-daliad ei drefnu cyn pen 25 diwrnod gwaith.


Oes diddordeb gennych? Gwnewch gais i osod teclyn logio ar eich mesurydd trwy:

  • Argraffu a llenwi ein ffurflen gais i osod teclyn logio ar eich mesurydd a’i hanfon i’r cyfeiriad canlynol: Gwasanaethau Cwsmeriaid Dŵr Cymru, Blwch SB 690, Llaneirwg, Caerdydd CF3 5WL. Dylech anfon siec neu fanylion eich cerdyn atom wrth wneud cais trwy’r post.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa