COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nghyfrif Eich Mesurydd Dŵr Taliadau Mesuredig ar sail Asesiad

Beth yw Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Tâl gostyngol arbennig ydyw, ar swm sefydlog, rhag ofn na ellir gosod mesurydd dŵr. Meddyliwch amdano fel bil mesuredig esgus.

Ar gyfer pwy y mae?

Mae ar gyfer ein cwsmeriaid preswyl sydd: -

  • wedi gofyn am fesurydd ond nad ydynt wedi llwyddo i osod uno dan rai amgylchiadau.
  • wedi symud i mewn i eiddo yn ddiweddar sydd â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad am ein bod yn gwybod o ymweliad blaenorol na allwn osod mesurydd.

Pryd na roddir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Weithiau, byddwn yn gofyn i chi wneud rhywfaint o waith i'n galluogi i osod mesurydd, fel tynnu'r bocs neu'r panel. Os byddwch yn dewis peidio â gwneud y gwaith hwn, yna byddwn yn parhau i'ch bilio ar dâl anfesuredig.

Os yw'r tâl mesuredig safonol ar gyfer eich eiddo yn is na'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad.

Os yw eich eiddo yn wag neu heb ei feddiannu am gyfnodau hir o amser neu wrthi'n cael ei adnewyddu.

Sut y cyfrifir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Rydym wedi edrych ar lawer o filiau cwsmeriaid eraill sydd â mesuryddion ac sydd ag amgylchiadau tebyg i chi. Rydym wedi cyfuno eu biliau i gyd ac wedi cyfrifo eu swm cyfartalog. Y swm cyfartalog hwn fydd y Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad sefydlog.

Mae gennym ddau fand, band is a band cyfartalog. Pennir y bandiau yn ôl nifer y dyfeisiau sy'n defnyddio dŵr yn eich eiddo a nifer y deiliaid.

Pam mae'n wahanol i'r gwerth a roddir i mi gan y gyfrifiannell ar-lein?

Rydym yn gofyn i chi fod mor onest â phosibl pan fyddwch yn cwblhau'r gyfrifiannell ar-lein. Mae llawer ohonom yn defnyddio mwy o ddŵr nag y credwn ein bod yn ei ddefnyddio. Rydym, fwy na thebyg, yn fwy ceidwadol wrth gwblhau'r gyfrifiannell ac mae hyn yn rhoi amcangyfrif isel i ni. Gwyddom fod hyn yn digwydd gan fod ein cwsmeriaid sydd wedi trefnu i fesurydd gael ei osod wedi dweud wrthym fod eu biliau yn uwch na'r hyn a ragwelwyd gan y gyfrifiannell.

Hefyd, nid yw'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad yn benodol i chi a'ch amgylchiadau. Mae'n dâl sefydlog cyfartalog. Edrychwch i Weld Sut y cyfrifir Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Rwyf newydd symud i mewn i eiddo â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad, beth sy'n digwydd nesaf?

Efallai y gofynnwn i chi roi rhywfaint o wybodaeth i ni am nifer y bobl sy'n byw yn eich eiddo a nifer y dyfeisiau sydd gennych. Os credwch fod y tâl anfesuredig safonol yn well i chi, yna dyna'r tâl a godir arnoch.

Rwyf newydd symud i mewn i eiddo â Thâl Mesuredig ar Sail Asesiad, pam na allaf gael mesurydd?

Gwyddom na allwn osod mesurydd am ein bod wedi ceisio gwneud hyn o'r blaen. Os ydych wedi newid y gwaith plymio yn eich eiddo ac yn credu bod hyn yn golygu y gallwn osod mesurydd yn awr, yna cysylltwch â ni a byddwn yn cadarnhau pam na allem osod mesurydd ac a yw'n rhesymol bellach i ni ymweld â chi i geisio gosod un.

A allaf ddychwelyd i'r tâl anfesuredig safonol ar gyfer fy eiddo?

Gallwch, os mai hwn yw'r opsiwn rhataf i chi - byddem eisoes wedi cadarnhau hyn cyn rhoi'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad i chi. Hefyd gallwch ofyn i ni beidio â chodi'r tâl hwn arnoch ac i gael y tâl anfesuredig safonol ar gyfer eich eiddo o fewn dwy flynedd i'r dyddiad y dechreuom godi tâl arnoch ar y Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad - pam? oherwydd pe bai gennych fesurydd go iawn, byddem yn cynnig yr opsiwn hwn i chi.

Pryd y byddaf yn cael fy mil?

Os ydych newydd symud i mewn i'r eiddo, yna cewch y bil yn fuan wedi hynny.

Os ydym wedi bod allan yn gosod mesurydd ond nad ydym wedi llwyddo i wneud hynny yna, o fewn 30 diwrnod i'n hymweliad, byddwn yn eich trosglwyddo i'r Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad a chaiff bil newydd ei anfon. Os oeddech ar unrhyw gynllun talu gyda ni, caiff hyn ei ailgyfrifo'n awtomatig.

A ddywedwch wrthyf os na allaf gael Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad?

Byddwn, a byddwn yn rhoi'r rheswm pam ac yn dweud beth fydd yn digwydd nesaf.

Talaf fy mil dŵr i chi, ond mae'n cynnwys tâl carthffosiaeth ar ran Cwmni Severn Trent Water neu Hafren Dyfrdwy - beth sy'n digwydd?

Mae taliadau carthffosiaeth Cwmni Severn Trent Water a Hafren Dyfrdwy's yn wahanol i'n taliadau ni, gan fod pob cwmni dŵr yn gwneud pethau gwahanol. Os byddwn yn rhoi ein Tâl Mesuredig ar Sail Asesiad ar gyfer dŵr i chi, byddwn yn rhoi'r tâl carthffosiaeth mwyaf addas sy'n cyfateb i'r un sydd gan Gwmni Severn Trent Water a Hafren Dyfrdwy.

Dyma ein Taliadau Mesuredig preswyl ar Sail Asesiad am y flwyddyn hyd at fis Ebrill 2019 i Mawrth 2020

Dŵr £    
Nifer y deiliaid Defnydd ar gyfartaledd Defnydd isel
1 130.13 112.12
2 175.86 150.92
3 a mwy 228.51 192.48

 

Carthffosiaeth £  
Defnydd ar gyfartaledd Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
194.57 158.49
245.68 203.82
304.54 256.02

 

Carthffosiaeth £  
Defnydd isel Gyda Gostyngiad am Ddŵr Wyneb
174.43 140.64
217.80 179.10
264.27 220.31

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa