Fy Nghyfrif Gwasanaethau â Blaenoriaeth

Ffyrdd i ni eich helpu

Gwasanaethau â Blaenoriaeth

Rydym am sicrhau ein bod yn rhoi'r gwasanaeth gorau posibl i bob un o'n cwsmeriaid, bob amser. Os oes gennych ofynion penodol oherwydd eich oedran, iechyd, cyflwr meddygol neu ofynion cyfathrebu ychwanegol, cofrestrwch gyda ni fel y gallwn helpu i addasu ein gwasanaethau i ddiwallu eich anghenion. Rydym yn deall nad yw sefyllfa nac anghenion pawb yr un fath, ac felly gall ein Gwasanaethau â Blaenoriaeth eich helpu.

Pa fath o help sydd ar gael?

Gallwn eich helpu mewn sawl ffordd wahanol. Gallwn eich helpu gyda'ch bil neu'ch mesurydd dŵr, rhoi help ychwanegol a chynnig gwasanaethau ychwanegol o bosibl os oes gennych nam ar eich golwg, nam ar eich lleferydd, os ydych yn drwm eich clyw, yn oedrannus neu os oes gennych anableddau corfforol neu ddysgu. Rhoddir esboniad o'r mathau o wasanaethau a gynigir gennym isod. Fel arall, gallwch lawrlwytho ein llyfryn Gwasanaethau â Blaenoriaeth yma..Help Ymarferol


Medical Condition

Mae angen dŵr arnaf oherwydd cyflwr meddygol

Os oes angen dŵr arnoch oherwydd cyflwr meddygol, megis cael dialysis gartref, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl er mwyn i ni sicrhau, os bydd toriad yn eich cyflenwad dŵr am unrhyw reswm, ein bod yn cysylltu â chi fel cwsmer â blaenoriaeth. Efallai bod eich ysbyty wedi ein hysbysu eisoes ond rhowch wybod i ni yr un fath.Physical Disability

Mae gennyf anabledd corfforol

Gallwn ddarparu dŵr potel i chi os bydd toriad yn eich cyflenwad dŵr. Os bydd y cyflenwad dŵr yn debygol o fod i ffwrdd am gyfnod hir a bod angen i ni ddefnyddio bowseri dŵr, caiff y rhain eu lleoli mor gyfleus â phosib atoch. Gallwn gynnig cymorth os na allwch gasglu dŵr o'r bowseri hyn.Visually Impaired

Rwy'n ddall neu mae nam ar fy ngolwg

Gallwn helpu drwy anfon biliau a thaflenni:

  • Mewn print bras
  • Mewn Braille
  • Ar dâp sain/CD/MP3
  • Darllen eich bil i chi dros y ffôn
  • Anfon eich bil at ffrind neu berthynas

Os ydych yn gaeth i'r tŷ, gallwn anfon un o gynrychiolwyr y cwmni i'ch cartref i drafod y bil a'r taliadau gyda chi.Hearing Difficulties

Rwy'n fyddar neu'n drwm fy nghlyw, neu mae gennyf nam ar y lleferydd

  • Os ydych yn defnyddio ffôn testun, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth Text Relay (drwy wasanaeth Next Generation Text) ar 18001 0800 052 0145. Mae hwn yn wasanaeth am ddim sy'n eich galluogi i ddweud neu deipio eich neges a chaiff y geiriau eu trosi'n destun.
  • Os oes gennych fynediad at y rhyngrwyd, gallwch siarad â ni ar Live Chat, Facebook neu Twitter.
  • Cofrestrwch ar gyfer Fy Mil, lle y gallwch weld eich biliau, eich balans cyfredol a'r taliadau a wnaed gennych www.dwrcymru.com/fymil

Nominee

Enwebai

Os ydych am i ni gysylltu â pherthynas, ffrind neu ofalwr am eich cyflenwad dŵr a charthffosiaeth a/neu'ch bil, mae angen eich caniatâd arnom. Bydd hyn yn diogelu eich buddiannau a'ch preifatrwydd. Yr unigolyn hwn fydd ein pwynt cyswllt cyntaf, a bydd yn gallu cysylltu â ni a threfnu taliadau ar eich rhan. Os byddai'n well gennych gael perthynas/ffrind i gynrychioli eich anghenion ar sail barhaol, efallai yr hoffech ystyried Atwrneiaeth. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus yma.Dyslexia

Mae gennyf ddyslecsia

Gallwn eich helpu drwy anfon biliau mewn print bras a gohebiaeth ar gefndir lliw i sefydlogi'r testun.
Learning Difficulties

Mae gennyf anabledd dysgu

Os byddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn, ni fyddwn yn eich brysio a byddwn yn cymryd ein hamser i egluro pethau i chi. Os ydych yn cael anawsterau wrth gyfathrebu neu eich bod yn ei chael hi'n anodd deall eich bil neu wybodaeth arall, gallwch enwebu perthynas, ffrind neu ofalwr i siarad â ni neu dderbyn gohebiaeth ar eich rhan.Recite

Help gyda'n gwefan

Rydym am sicrhau bod ein gwefan yn hawdd ei defnyddio. Rydym yn defnyddio RECITE sy'n helpu cwsmeriaid i bersonoleiddio ein gwefan er mwyn diwallu eu hanghenion. Mae hyn yn cynnwys darllen y sgrin, addasu'r lliw a'r testun a chynnig dewis o ieithoedd. Edrychwch am y symbol Aa ar ein gwefan a chliciwch arno i ddechrau defnyddio Recite.
Cadw'n Ddiogel


Password Scheme

Cynllun Cyfrinair

Rydym am i chi deimlo'n ddiogel yn eich cartref, a gallwch ddewis cyfrinair i ni ei ddefnyddio pan fydd angen i ni ymweld neu gysylltu â chi. Byddwn bob amser yn cadarnhau'r cyfrinair yn gyntaf. Bydd hyn yn helpu i'ch diogelu rhag galwyr ffug sy'n honni eu bod yn gweithio i ni. Ceisiwch ddewis cyfrinair sy'n hawdd i chi ei gofio, ond sicrhewch nad oes neb arall yn ei wybod.Bogus Callers

Galwyr Ffug

Mae galwyr ffug yn esgus eu bod yn gweithio i gwmni er mwyn cael mynediad i'ch eiddo neu ofyn am eich manylion dros y ffôn. Os hoffech ddysgu mwy am alwyr ffug a'r hyn y dylech ei wneud os byddwch yn amau rhywun, gallwch fynd i'n tudalen Galwyr Ffug yma.
Help gyda'ch bil


Rydym yn gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Felly, gallwn roi cymorth ychwanegol mewn sawl ffordd i gwsmeriaid sy'n cael trafferth wirioneddol i dalu eu bil dŵr. Cysylltwch â ni i weld a allwch gael help ychwanegol i leihau eich bil dŵr. Rydym yma i helpu.

Yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol, mae'n bosibl y gallwn leihau eich bil. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr opsiynau sydd ar gael i chi drwy ddilyn y ddolen honHelpU

HelpU

Gallai ein cynllun HelpU arbed hyd at £250 i chi oddi ar eich bil dŵr a charthffosiaeth ac mae ar gael i gwsmeriaid sydd â chyfanswm incwm cartref o £15,000 y flwyddyn neu lai.


Water Direct

Dŵr Uniongyrchol

Mae ein cynllun Dŵr Uniongyrchol yn gwneud talu eich biliau yn ddidrafferth. Mae'n galluogi cwsmeriaid sy'n cael budd-daliadau penodol ac sydd ag ôl-ddyledion ar hyn o bryd i dalu'n uniongyrchol trwy eu budd-daliadau. Dyma'r cynllun talu rhataf sydd ar gael ac y gallwn ei gynnig. Os cofrestrwch, byddwn yn lleihau eich bil £25.WaterSure Wales

WaterSure Cymru

Mae ein cynllun WaterSure Cymru ar gael i'n cwsmeriaid sydd â mesurydd dŵr yn barod neu sy'n penderfynu cael mesurydd dŵr wedi'i osod. Mae WaterSure Cymru yn helpu cartrefi incwm isel sy'n cael budd-dal neu gredyd treth cymwys, sydd naill ai'n deulu mawr neu'n deulu lle mae gan aelod gyflwr meddygol penodol sy'n golygu bod angen defnyddio mwy o ddŵr nag arfer. Bydd eich tâl blynyddol yn cael ei gapio am y flwyddyn.Customer Assistance Fund

Cronfa Cymorth Cwsmeriaid

Os oes gennych ôl-ddyledion gyda ni nad ydych yn gallu eu talu, gallai'r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid eich helpu. Os byddwch yn talu eich taliadau cyfredol am 6 mis, byddwn yn dileu hanner eich ôl-ddyledion! Os byddwch wedyn yn talu am 6 mis arall, byddwn yn dileu gweddill eich ôl-ddyledion.Switching to a Meter

Newid i Fesurydd Dŵr

Os yw eich tâl blynyddol sefydlog yn uchel, os nad ydych yn defnyddio llawer o ddŵr neu os ydych yn byw ar eich pen eich hun, gallwch arbed arian drwy osod mesurydd. Mae'r gwaith gosod yn rhad ac am ddim, ac mae llawer o'n cwsmeriaid eisoes wedi newid a chanfod ei fod o fudd iddynt. Os byddwch yn gwneud cais am fesurydd, bydd gennych yr opsiwn i newid yn ôl i'ch tâl blynyddol sefydlog ar unrhyw adeg hyd at 2 flynedd o'r dyddiad y gosodwyd y mesurydd.Diddordeb? Cofrestrwch ar gyfer ein 'Gwasanaethau â Blaenoriaeth' drwy:

 
  • Opsiwn 2 - Gallwch ofyn i ni anfon copi o'r ffurflen gais Yma i Helpu atoch drwy'r post drwy ein ffonio ar 0800 052 0145 rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Fel arall, gallwch wneud cais am gopi drwy'r gwasanaeth 'text relay' drwy ffonio neu decstio 18001 a'r rhif rydych am ei ffonio.
  • Opsiwn 3 - Os na allwch gwblhau'r ffurflen eich hun, rydym yn fwy na pharod i wneud hynny ar eich rhan. Ffoniwch ni ar 0800 052 0145 rhwng 8am ac 8pm o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 8.30am a 1.30pm ar ddydd Sadwrn. Fel arall, gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth text relay ar Ffôn testun: 18001 a'r rhif rydych am ei ffonio.
Aa