Fy Nghyfrif Fy Mil Cwestiynau Cyffredin

Pam Cofrestru?

Nid yn unig y byddwch yn arbed coed a bydd gennych lai o waith papur i'w ffeilio ond bydd hefyd mwy o reolaeth gennych dros eich cyfrif gan y byddwch yn gallu cadw llygad ar eich balans a'r taliadau a wnaed gennych.

All unrhyw un gofrestru?

Gall. Yr unig beth sydd angen arnoch yw cyfeiriad e-bost, y rhif cyfrif a gofrestrwyd yn erbyn eich cyfeiriad, eich cod post a'ch rhif ffôn i gychwyn y broses gofrestru. Byddwch chi wedyn yn cael eich harwain drwy'r broses hawdd, cam wrth gam.

Sut ydw i’n cofrestru?

Newyddion gwych eich bod wedi dewis gweld eich biliau ar-lein. I ddechrau defnyddio Fy Mil, y cyfan mae angen i chi ei wneud yw ymweld â tudalen Fy Mil a rhoi'r wybodaeth canlynol:

  • Eich rhif cyfeirnod cwsmer. Gallwch ddod o hyd i hwn ar dop eich bil papur.
  • Cod post yr eiddo sy’n derbyn y gwasanaeth. Mae hwn ar flaen eich bil.
  • Eich rhif ffôn.

Alla i dderbyn bil papur a gweld fy miliau ar-lein?

Yn anffodus, ni allwn wneud y ddau. Ond gallwch lawr lwytho ac argraffu eich biliau yn hawdd o'ch cyfrif Fy Mil,os oes gennych fynediad at argraffydd. I ddarganfod sut i lawrlwytho bil, gwelwch y cwestiwn ‘Ni allaf weld na lawrlwytho fy mil?’.


Gallwch hefyd ddychwelyd at filiau papur unrhyw bryd trwy gwblhau ein ffurflen datgofrestru.

Alla i newid yn ôl i filiau papur?

Gallwch, mae'n bosibl dychwelyd i filiau papur unrhyw bryd. Yr unig beth y bydd yn rhaid i chi ei wneud yw cwblhau ein ffurflen dad-gofrestru. Os byddwch yn dad-goftrestru eich cyfrif Fy Mil, ni fyddwch yn gallu gweld eich balans na'ch taliadau

Sut gallaf weld fy miliau ar-lein?

Unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, byddwch yn gallu gweld eich holl filiau sydd ar gael ar yr hafan. Yna dewiswch yr un yr hoffech ei weld a chlicio i'w agor. Mor syml â hynny.


Pan fydd eich bil yn barod i'w weld, byddwn yn anfon e-bost atoch (a neges testun os byddwch wedi dewis derbyn hysbysiadau SMS), i roi gwybod i chi. Yna gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif Fy Mil i weld, argraffu, lawrlwytho neu arbed unrhyw un o'ch biliau.

Alla i weld fy miliau hanesyddol a'm taliadau ar-lein?

Gallwch weld eich biliau mor bell yn ôl â mis Ionawr 2015 a byddant yn aros yn eich cyfrif Fy Mil am chwe blynedd.


Gallwch weld y taliadau a wnaed gennych ers eich bil diwethaf. Os hoffech gadarnhau faint rydych wedi ei dalu cyn hyn, edrychwch ar eich biliau blaenorol.

Sut y gallaf newid fy manylion ar-lein?

Pan fyddwch wedi mewngofnodi, byddwch yn gallu newid/diweddaru gwybodaeth sylfaenol mae angen am eich cyfrif Fy Mil megis:

  • Eich cyfeiriad e-bost
  • Cyfrinair
  • Rhif ffôn.

Cliciwch ar y botwm 'Newid Fy Manylion' ar frig y dudalen hon a byddwch yn gallu gwneud y newidiadau hyn yn hawdd.

Rwyf wedi mewngofnodi i Fy Mil ond ni allaf weld unrhyw wybodaeth?

Os ydych yn gwsmer newydd neu os ydych wedi symud yn ddiweddar, gallai hyn olygu nad oes bil dyledus gennych eto.


Ond, os byddwch yn gwybod bod eich bil yn ddyledus ac na allwch ei weld, cysylltwch â ni a byddwn yn ymchwilio i ddarganfod beth sydd wedi digwydd. Mae'n eithaf tebygol nad oes unrhyw reswm i boeni a bod dim ond angen aros am eich darlleniad mesurydd neu am i'ch bil blynyddol gael ei gynhyrchu.

Sut gallaf weld fy miliau a'm taliadau ar-lein?

Yn gyntaf, bydd angen i chi gofrestru i gael cyfrif Fy Mil. Ar ôl i chi gofrestru, cewch fynediad i'ch biliau a hanes eich taliadau drwy ein gwefan ddiogel. Pan fyddwch yn mewngofnodi, caiff eich holl wybodaeth ei harddangos ar yr hafan.


Pan fydd eich bil yn barod i'w weld, byddwn yn anfon e-bost atoch (a neges testun os byddwch wedi dewis derbyn hysbysiadau SMS), i roi gwybod i chi. Yna gallwch fewngofnodi i'ch cyfrif bilio di-bapur a gweld, argraffu, lawrlwytho neu arbed unrhyw filiau.

Pam na alla i fewngofnodi i'm cyfrif Fy Mil?

Mae’n flin genny, os na allwch weld eich biliau arlein. Cyn I chi ddarllen twy’r rhesymau, bydd angen neud siwr eich bod wedi cofrestru I’r gwasanaeth Fy Mil cyn I chi logio I fewn. Os nad ydych wedi cofresttu eto gweler y cwestiwn ‘Sut dwi’n cofrestru’.


Neu, dyma rhai o’r rhesymau a camau I ddeall pam mae hyn yn digwydd:

1) Gwnewch yn sicr eich bod wedi mewnbynnu eich manylion mewngofnodi yn gywir. Mae'n digwydd weithiau, mae llawer ohonom yn anghofio ein cyfrineiriau neu cyfeiriad e-bost, yn enwedig gyda mwy nag un i’w gofio. Os nad ydych yn cofio naill ai eich e-bost neu gyfrinair, neu'r ddau, cliciwch ar 'Rwyf wedi anghofio fy nghyfrinair’ neu ‘Rwyf wedi anghofio fy nghyfeiriad e-bost' ac fe awn drwy'r camau gyda’n gilydd i gael rhai newydd.

2) Gwnewch yn sicr bod gennych y fersiwn diweddaraf o’ch porth rhyngrwyd. Mae Fy Mil yn gweithio ar y mwyafrif o byrth rhyngrwyd ond mae fersiynau hŷn yn gallu achosi rhai problemau. Gallwch ddefnyddio gwefannau, megis Google, i gael gwybodaeth ar sut y gallwch uwchraddio i’r fersiwn diweddaraf.

3) Yw eich rhyngrwyd yn gweithio’n iawn? Fel arfer, mae yna olau ar eich llwybrydd neu modem sy'n gadael i chi wybod bod popeth yn gweithio’n iawn. Os nac oes golau, ceisiwch agor porth rhyngrwyd ar eich cyfrifiadur ac ewch i safle arall. Os na allwch agor unrhyw beth, mae'n debyg fod problem gyda'ch rhyngrwyd neu band eang. Ond peidiwch â phoeni, problem fach fydd hi fel arfer, a’r hen dric o droi popeth bant am 10 eiliad ac wedyn nôl ymlaen yw’r unig beth sydd angen ei wneud.

Os nad yw hynny yn gweithio, ceisiwch gysylltu â'ch darparwr rhyngrwyd. Dylent helpu chi i wneud gwiriadau arall i gael popeth yn gweithio eto mor gyflym a phosib.

4) Os ydych chi lan yn hwyr y nos neu’n gweithio oriau anghymdeithasol, yna efallai eich bod yn ceisio cael mynediad i'ch cyfrif Fy Mil yn gynnar yn y bore. Er mwyn sicrhau diweddaru cyfrifon ein holl gwsmeriaid bob dydd, rydym yn diffodd Fy Mil rhwng 1yb a 3yb i wneud hyn. Bydd ar gael fel arfer cyn neu ar ôl yr amseroedd hyn.

5) Weithiau, gall pethau fynd o chwith yn ein pen ni, ac os ydych wedi cyrraedd y cam hwn, mae’n ddrwg gennym na allwch weld eich biliau ar hyn o bryd. Efallai y bydd y mater yn fach neu’n fawr, ond os yw’n effeithio llawer o bobl, bydd neges ar ein tudalen hafan gyda gwybodaeth am y mater. Os nad yw’r neges ar ein tudalen hafan ac na allwch gael ateb o'r cwestiynau cyffredin yma, cysylltwch â ni.

Ni allaf weld na lawrlwytho fy mil/sut i lawrlwytho fy mil?

Er mwyn gwneud eich bil yn hawdd i'w weld, rydym yn defnyddio fformat o'r enw PDF. Mae'n debygol bydd gan eich dyfais syllwr PDF yn barod ac yn nodi yn awtomatig eich bod am weld rhywbeth ar ffurf PDF ac yn ei agor i chi heb unrhyw broblem.


Fodd bynnag, mae adegau prin iawn pan na fydd un gennych, ond peidiwch â phoeni rydym wedi rhoi lle i chi gael un isod. Cliciwch ar y ddolen a lawrlwytho'r syllwr PDF (yr un rydym wedi ei ddarparu yw'r un mwyaf cyffredin o'r enw Adobe). Bydd angen i chi ddilyn eu cyfarwyddiadau hawdd ar y sgrin a byddwch yn gallu gweld eich biliau mewn dim amser.

Bydd lawrlwytho bil yn hawdd unwaith y byddwch wedi lawrlwytho'r feddalwedd hon. Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho ac arbed biliau i'ch dyfais. Gall rhai dyfeisiau geisio atal lawrlwythiad, sy'n nodwedd diogelwch ychwanegol ar eich dyfais. Yn yr achosion hyn gallai'r camau isod eich helpu.

  1. Cliciwch ar yr eicon PDF gweld bil
  2. Bydd blwch dewis yn ymddangos, yn datgan 'open, save neu cancel'
  3. Cliciwch 'open' a dylai eich bil fod yn weladwy.

Os na fydd hyn yn llwyddiannus efallai y cewch neges ddiogelwch yn lle hynny, yn esbonio bod eich gosodiadau diogelwch rhyngrwyd wedi eich atal rhag lawrlwytho'r bil.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y neges ddiogelwch hefyd yn gofyn i chi glicio arni am ragor o opsiynau.

Unwaith y byddwch wedi clicio arni, dylech weld opsiwn 'download file' (dim ond unwaith y bydd angen i chi fynd drwy'r broses hon). Gan fod ein gwefan yn ddiogel, cliciwch ar 'download file' a byddwch nawr yn gallu gweld eich bil. Nodwch fydd angen ‘PDF Viewer’ i lawrlwytho bil.

Os byddwch wedi rhoi cynnig ar bob un o'r opsiynau hyn ac yn cael problemau o hyd, cysylltwch â'ch darparwr rhyngrwyd oherwydd gallent fod yn rhwystro cynnwys rydych yn anymwybodol ohono.

Beth fydd yn digwydd i'm cyfrif Fy Mil os byddaf yn symud allan o'r ardal?

Bydd eich cyfrif yn weithredol o hyd a byddwch yn gallu gweld eich biliau am hyd at saith mlynedd.

Ond byddem hefyd yn awgrymu eich bod yn lawrlwytho ac arbed eich biliau oherwydd byddwch yn gallu gweld y rhain am gymaint o amser ag sydd ei angen arnoch.

Sut y gallaf weld fy nhaflenni ar-lein?

Yn flaenorol, byddech wedi derbyn taflenni pwysig gyda'ch bil papur. Os oes gennych gyfrif Fy Mil, byddwch yn gallu gweld y taflenni hyn ar-lein nesaf i’r ddolen am eich biliau.


I weld pob taflen arall gallwch fynd i'n Ystafell Ddarllen/Llyfrgell.

Beth os oes gennyf bryder am ddiogelwch?

I ddechrau, peidiwch â phoeni. Mae diogelwch yn bwysig iawn i ni, felly rydym yn defnyddio safonau uchel o fesurau diogelu cwsmeriaid. Rydym yn rhoi'r mesurau hyn ar waith i sicrhau bod eich manylion personol yn ddiogel a ddim mewn perygl.


Ond os oes gennych unrhyw bryderon, amheuon neu os ydych am siarad â ni am ddiogelwch, cysylltwch â ni a byddwn yn fwy na pharod i'ch helpu.

Gai dalu efo slip talu Giro efo bil dw’i wedi printio o fy nghyfrif Fy Mil?

Oherwydd y ffordd fydde’r bil yn cael ei phrintio ar eich printiwr adref, mae’n bosib fydde’r Swyddfa Bost neu fanc yn cael trafferth yn delio efo’r taliad.


Ni’n argymell talu ffordd wahanol, mae sawl ffordd o neud hyn. Darganfyddwch sut yma.

Pam mae’r bil ar-lein yn dangos y geiriau ‘copy bill’ a dyddiad heddiw?

Wrth edrych ar bil mwy na unwaith, fe welwch y geiriau ‘copy bill’ a dyddiad. Does dim i boeni am, mae ond i gadarnhau eich bod wedi gweld y bil penodol yna mwy nag unwaith. Wrth brintio’r bil dydy’r geiriau ‘copy bil’ ar ddyddiad ddim yn bresennol.

Gallai cofrestru am Fy Mil gyda rhif ffôn dramor?

Yn anffodus ni allwn dderbyn un rhywbeth ond am rifau'r D.U. Mae hyn oherwydd mae rhifau ffôn y D.U. yn fformat penodol ac ni allwn gadarnhau rhif gwahanol. Os nad oes gennych rif D.U. gallwch ychwanegu ‘0’ o flaen eich rhif i geisio cwblhau’r cofrestru.

A allaf weld fy miliau a'm taliadau ar gyfer mwy nag un eiddo ar ôl i mi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Mil?

Cewch, unwaith i chi gofrestru gallwch ychwanegu cyfrifon arall i alluogi gweld biliau am fwy nag un eiddo. Logwch i mewn a chliciwch ‘Newid fy manylion’ ar ben y dudalen a dewiswch ‘Ychwanegu cyfrif’. Bydd angen eich cyfrifon cwsmer, cod post, a rhif ffôn am y cyfrifodd i’w ychwanegu (gweler eich biliau am y manylion yma).

Alla i newid fy newis iaith?

Gallwch, byddwch yn gallu newid i Gymraeg neu Saesneg i weld eich cyfrif Fy Mil a defnyddio'r iaith sydd fwyaf addas i chi. Y cyfan fydd angen i chi ei wneud yw clicio ar y botwm 'Newid Fy Manylion' ar frig y dudalen hon a dewis 'Newid Fy Newis Iaith'. Dilynwch y broses camau bach a dyna ni.


Os hoffech newid eich dewis iaith am eich biliau/llythyron, cysylltu â ni i ni gael newid hyn i chi.

Aa