Fy Nghyfrif Rhestr gyfeirio symud tŷ

Rhestr gyfeirio symud tŷ

Caiff myfyrwyr eu bilio am yr amser y maent yn ei dreulio fel tenantiaid eiddo. Er enghraifft, os byddwch chi’n llofnodi cytundeb tenantiaeth o 1 Gorffennaf ymlaen, byddwn ni’n eich bilio o 1 Gorffennaf ymlaen.

Bydd y ffordd y byddwn yn eich bilio yn amrywio rhwng eiddo lle mae mesurydd ac eiddo lle nad oes mesurydd:

 • Eiddo â mesurydd: byddwn ni’n eich bilio ar sail y dŵr rydych chi’n ei ddefnyddio, wedi ei fesur mewn metrau ciwbig, plws tâl sefydlog ar sail maint y mesurydd yn yr eiddo. Cliciwch ar y ddolen hon i gael rhagor o wybodaeth am ein taliadau â mesurydd. Os na fyddwch yn defnyddio unrhyw ddŵr, cewch eich bilio am y taliadau sefydlog yn unig.
 • Eiddo heb fesurydd: byddwn ni’n eich bilio o’r dyddiad y mae eich tenantiaeth yn cychwyn tan 31 Mawrth. Wedyn, byddwn yn cyhoeddi bil newydd a fydd yn amlinellu’ch taliadau ar gyfer y 12 mis o 1 Ebrill ymlaen, a byddwch yn gyfrifol am dalu hwnnw nes eich bod yn symud allan

Mae cymaint i’w gofio os ydych chi’n symud i mewn neu allan o’ch llety myfyrwyr. Dywedwch wrthym ni eich bod chi wedi symud gan ddefnyddio un o’r ffurflenni ar-lein canlynol:

Pryd i ddweud wrthym eich bod chi wedi symud...

Os oes mesurydd dŵr gennych:

 • Dywedwch wrthym niar y diwrnod pan fyddwch chi’n symud neu’n ddiweddarach.
 • Cofiwch gymryd darlleniad terfynol neu gychwynnol ar y diwrnod pan fyddwch chi’n symud. Wedyn gallwn ni eich bilio chi am y dŵr sydd wedi cael ei ddefnyddio pan oeddech chi’n gyfrifol am dalu amdano.
 • Os na allwch chi gymryd y darlleniad eich hun, rhowch 10 diwrnod gwaith o rybudd i ni cyn i chi symud. Wedyn gallwn ni drefnu bod rhywun yn dod i ddarllen y mesurydd ar eich rhan ar y diwrnod pan fyddwch chi’n symud.

Efallai y byddwch yn cael bil o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol ond eich bod chi’n bwriadu symud allan ym mis Gorffennaf. Peidiwch â phoeni, os talwch y bil yn llawn, pan fydd eich cyfrif yn cael ei gau, gellir trosglwyddo’r credyd i’ch cyfrif newydd neu ei ad-dalu ichi drwy gyfrwng siec. Os byddwch yn talu ar drefniant, yna bydd angen ichi barhau i dalu fel arfer a rhoi gwybod inni pan fyddwch yn symud allan fel y gallwn atal y taliadau.


Os nad oes mesurydd dŵr gennych:

 • Cewch roi gwybod i ni hyd at 14 diwrnod cyn i chi symud tŷ.

Symud i mewn i’ch llety myfyrwyr

Wrth lenwi ein ffurflen ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Enwau’r bobl sy’n byw gyda chi.
 • Cyfeiriad eich llety myfyrwyr.
 • Dyddiad cychwyn eich cytundeb tenantiaeth.
 • Manylion eich landlord neu’ch asiant gosod.
 • Manylion eich cyfrif banc os ydych chi am dalu’n fisol trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Defnyddiwch ein ffurflen symud i mewn i roi gwybod i ni.


Symud allan o'ch llety myfyrwyr

I lenwi ein ffurflen ar-lein, bydd angen i chi ddarparu:

 • Enwau’r bobl oedd yn byw gyda chi.
 • Cyfeiriad eich llety myfyrwyr.
 • Y dyddiad pan ddaw’ch tenantiaeth i ben.
 • Cyfeiriad dargyfeirio ar gyfer un o’r bobl oedd yn byw yn y tŷ (am taw dim ond un cyfeiriad dargyfeirio y gallwn ei gynnwys ar ein cofnodion). Wedyn gallwn ni anfon y bil terfynol i gyfeiriad o’ch dewis.
 • Manylion eich landlord neu’ch asiant gosod.
 • Manylion eich cyfrif banc os ydych am dalu eich bil terfynol trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Defnyddiwch ein ffurflen symud allan i roi gwybod i ni.

Pwy sydd i fod yn gyfrifol am y bil?

Os mai chi sy’n gyfrifol am dalu’r bil yn ôl eich cytundeb tenantiaeth, yna gall unrhyw ddau denant fod yn brif enwau ar y cyfrif. Gall tenantiaid eraill sy’n byw yno gael eu nodi ar y cyfrif a chael awdurdod i wneud newidiadau.

Os cawn yr wybodaeth gan y landlord, ychwanegir y ddau enw cyntaf a ddarperir at y cyfrif.

Mae fy landlord yn talu’r bil, a oes angen i mi wneud unrhyw beth?

Os mai chi sy’n gyfrifol am eich cyfrif, bydd hyn yn dibynnu ar ba un a oes mesurydd dŵr yn eich eiddo ai peidio.

Os oes mesurydd dŵr yn eich eiddo, dim ond ar y diwrnod neu ar ôl ichi symud y gallwch roi gwybod inni, a bydd arnom angen darlleniad mesurydd dŵr i gau’r cyfrif. Os nad ydych chi’n gallu darparu darlleniad mesurydd, bydd eich cyfrif yn cael ei gau gan ddefnyddio amcangyfrif o’r darlleniad.

Os nad oes mesurydd dŵr yn eich eiddo, gallwch roi gwybod inni hyd at 21 diwrnod cyn ichi symud.

Gallwch roi gwybod inni eich bod chi’n symud gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Beth sy’n digwydd os na fyddaf yn talu fy mil?

Cyfrifon anfesuredig:
Ar ôl i’r cyfrif gael ei gofrestru, bydd y bil yn daladwy o fewn 14 diwrnod oni sefydlir trefniant talu. Os na fydd y taliad wedi ei wneud neu os na fyddwch yn talu eich rhandaliad mewn pryd, byddwn yn anfon llythyrau atgoffa i’r eiddo. Os na thelir y swm sy’n ddyledus, gallwn drosglwyddo’r cyfrif i Asiantaeth Casglu Dyledion a fydd yn rheoli’r cyfrif nes clywir yn wahanol. Rydym yn adrodd gwybodaeth i Asiantaethau Gwirio Credyd a bydd unrhyw daliadau hwyr neu daliadau a gollwyd yn cael eu cofnodi ar eich ffeil gredyd a gallant arwain at ddiffygdalu.

Cyfrifon mesuredig:
Ar ôl i’r cyfrif gael ei gofrestru, sero fydd balans y cyfrif. Os na chaiff trefniant talu ei sefydlu wrth gofrestru, bydd y bil yn daladwy pan ddaw i law. Byddwn yn darllen eich mesurydd bob chwe mis a bydd bil yn cael ei gyflwyno. Os na fydd y taliad wedi ei wneud neu os na fyddwch yn talu eich rhandaliad mewn pryd, byddwn yn anfon llythyrau atgoffa i’r eiddo. Os na thelir y swm sy’n ddyledus, gallwn drosglwyddo’r cyfrif i Asiantaeth Casglu Dyledion a fydd yn rheoli’r cyfrif nes clywir yn wahanol. Rydym yn adrodd gwybodaeth i Asiantaethau Gwirio Credyd a bydd unrhyw daliadau hwyr neu daliadau a gollwyd yn cael eu cofnodi ar eich ffeil gredyd a gallant arwain at ddiffygdalu.

A fydd angen ichi gysylltu â mi yn ystod y flwyddyn?

Na fydd, cyn belled â bod eich cyfrif yn gyfredol. Er hynny, byddwn mewn cysylltiad â chi drwy neges destun os bydd adroddiadau am argyfwng yn eich ardal.

A ydych chi’n cynnig cyfradd ddisgownt i fyfyrwyr?

Nac ydym. Nid oes disgownt na thariff myfyrwyr ar gael.

A oes angen cyfrif arnaf i os ydw i’n byw mewn Neuadd Breswyl?

Nac oes. Os ydych chi’n byw mewn Neuadd Breswyl, yna bydd eich trethi dŵr yn cael eu cynnwys gyda’ch rhent.

A oes angen imi roi darlleniadau mesuryddion ichi?

Os oes mesurydd yn eich eiddo, byddwn yn darllen eich mesurydd bob chwe mis. Os ydym ni wedi amcangyfrif eich bil, rhowch ddarlleniad mesurydd cyfredol inni os gwelwch yn dda, gallwch gyflwyno darlleniadau mesurydd inni ar-lein.

A ydw i’n dal i dalu fy mil y tu allan i’r tymor academaidd? E.e. Yn ystod yr haf, y Nadolig ac ati

Ydych. Caiff eich cyfrif ei agor ar ddyddiad eich tenantiaeth (ar 1 Gorffennaf fel arfer) ac rydych yn gyfrifol amdano hyd at ddiwedd eich tenantiaeth.

Sut allaf i dalu fy mil?

Edrychwch ar ein hadran hunanwasanaeth i gael dewisiadau o ran sut i dalu eich bil.

Sut ydw i’n gwybod a yw fy landlord yn talu’r bil?

Dylai hyn fod wedi ei nodi yn eich cytundeb tenantiaeth.

Mae fy landlord yn talu’r bil, a oes angen i mi wneud unrhyw beth?

Nac oes. Os yw eich trethi dŵr yn gynwysedig yn eich rhent, yna eich landlord sy’n gyfrifol am y cyfrif.

Sut ydw i’n gwybod a oes mesurydd dŵr yn fy eiddo myfyrwyr?

Dylai’r asiantau gosod ddarparu’r wybodaeth hon pan fyddwch yn symud i mewn i’r eiddo. Ar ôl inni gofrestru eich cyfrif, byddwn un ai yn anfon bil blynyddol atoch neu lythyr croeso sy’n cadarnhau lleoliad y mesurydd.

Rydym ni’n aros yn yr un tŷ y flwyddyn nesaf, a oes angen imi symud allan beth bynnag ar ddiwedd y flwyddyn hon?

Nac oes. Os ydych chi’n aros yn yr eiddo ar draws blynyddoedd academaidd, yna nid oes angen ichi roi gwybod inni. Parhewch â’ch cyfrif a rhowch wybod inni pan fyddwch yn symud.

Beth sy’n digwydd os byddwn yn symud cyn diwedd y flwyddyn?

Os byddwch yn symud cyn i’ch blwyddyn academaidd ddod i ben, yna rhowch wybod inni gan ddefnyddio ein ffurflenni symud – efallai y bydd angen ichi ddefnyddio ffurflen symud i mewn neu ffurflen symud allan, gan ddibynnu ar ble yr ydych chi’n symud iddo.

Sut ydw i’n cysylltu â Dŵr Cymru mewn argyfwng?

Os oes arnoch angen cysylltu â ni, edrychwch ar ein tudalen Cysylltwch â Ni i gael eich dewisiadau.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa