Cynllun HelpU – helpu i dalu eich biliau dŵr

Beth yw HelpU?

Mae’r tariff hwn yn helpu’r aelwydydd â’r incwm isaf yn ein rhanbarth. I fod yn gymwys ar gyfer HelpU mae’n rhaid i’r cyflenwad dŵr i’r aelwyd fod at ddefnydd domestig yn unig, mae’n rhaid bod rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd, ac mae’n rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar y trothwy neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd a ddangosir yn y tabl isod.


  Maint yr Aelwyd   Trothwy Incwm
bullet  1 bullet  £9,200
bullet  2 bullet  £13,900
bullet  3+ bullet  £15,500

Mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i ni nifer y bobl sy’n byw ar yr aelwyd (gan gynnwys plant) a chynnwys yr holl incwm y mae eich aelwyd yn ei gael gan feddianwyr sy’n byw yn eich eiddo sy’n 16 oed neu’n hŷn.

Dyma restr o’r mathau o brofion sy’n dibynnu ar brawf modd y mae’n rhaid i rywun ar yr aelwyd fod yn derbyn o leiaf un ohonynt:

bullet  Credyd Pensiwn bullet  Credyd Treth Plant
bullet  Lwfans Ceiswyr Gwaith yn Seiliedig ar Incwm bullet  Credyd Treth Gwaith
bullet  Cymhorthdal Incwm bullet  Credyd Cynhwysol
bullet  Cymhorthdal Incwm bullet  Budd-dal Tai
bullet  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm

 

Nodyn Arbennig: Rydym yn eithrio rhai mathau o incwm o’r cyfrifiad incwm cyfunol blynyddol aelwyd (fel y Budd-dal Tai, Gostyngiad y Dreth Gyngor a budd-daliadau anabledd/gofalwyr a phremiymau). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Telerau ac Amodau.

Y taliad HelpU o 1 Ebrill 2020 hyd 31 Mawrth 2021 yw £211.00.

 

Os ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun, byddwn yn rhoi terfyn uchaf ar eich bil dŵr, sy’n golygu na fyddwch yn talu mwy na swm penodol am y flwyddyn. Os oes gennych fesurydd dŵr a byddai’r taliad yn is na’r swm HelpU, bydd eich bil wedi’i seilio ar y darlleniad o’ch mesurydd dŵr.

Os hoffech wneud cais am gymorth HelpU, cliciwch yma neu lawrlwythwch fersiwn bapur yma.

Step Change

StepChange

The UK's leading debt advice Charity

MALG Member Logo
Aa