Rydyn ni wedi ymrwymo'n llwyr i helpu ein cwsmeriaid i dalu eu biliau dŵr, ac am hynny, rydyn ni wedi cyflwyno cynllun o'r enw HelpU. Nod y cynllun yw helpu aelwydydd ag incwm isel sy'n ei chael hi'n anodd tynnu dau ben llinyn ynghyd.

Sut mae'r peth yn gweithio

I fod yn gymwys, mae angen i gyfanswm incwm eich aelwyd fod yn £15,000 neu lai y flwyddyn. Mae hyn yn golygu cyfanswm yr arian y mae pawb sy'n byw yn eich cartref yn ei gael. Mae hyn yn cynnwys unrhyw waith cyflogedig neu fudd-daliadau, fel y Credyd Pensiwn, Lwfans Gofalwr ac ati.

Os ydych chi'n gymwys, byddwn ni'n lleihau eich bil yn dibynnu ar eich incwm. Gallai hyn fod gymaint â £250 y flwyddyn.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, caiff y tâl gostyngol ei gymhwyso i’ch cyfrif o 1 Ebrill ymlaen neu ar y dyddiad y gwnaethoch symud i mewn, p’un bynnag yw’r dyddiad diweddaraf.

Os oes mesurydd gennych ac nad ydych chi'n defnyddio llawer o ddŵr, mae'n bosibl eich bod chi eisoes yn talu llai na'r tariff HelpU, felly byddai'n well i chi aros fel yr ydych chi. Byddwn ni'n eich cynghori ar y dewis gorau i chi bob tro.


Sut i wneud cais

Mae gwneud cais yn rhwydd, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw:

 • Cwblhau ein cyfrifiadur syml ar lein; bydd angen i chi wybod faint o incwm y mae pob person ar eich aelwyd yn ei gael a pha mor aml. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael caniatâd pawb sy'n byw gyda chi cyn rhannu'r wybodaeth yma.
 • Rhannu eich manylion â ni.
 • Cadarnhau eich bod chi wedi darllen yr Amodau a'r Telerau a'ch bod yn eu deall.

 • Os yw'r wybodaeth gennych wrth law, ni ddylai hyn gymryd yn hir.

  Cliciwch yma os ydych chi'n barod i ddechrau cyfrifo'ch incwm.

  Beth fydd yn digwydd nesaf?

  Os cyfrifir bod incwm eich aelwyd yn fwy na £15,000, byddwn ni'n dweud wrthych ar unwaith bod eich cais yn aflwyddiannus, ac yn rhoi gwybod i chi am opsiynau eraill a allai fod o gymorth.

  Os yw incwm eich aelwyd yn £15,000 neu lai, byddwn ni'n cyflawni ambell i brawf i ddilysu'r wybodaeth rydych chi wedi ei chyflwyno. Byddwn ni'n rhoi gwybod i chi cyn pen 10 diwrnod gwaith os yw eich cais yn llwyddiannus, ac yn dweud wrthych ba newidiadau y byddwn ni'n eu gwneud i'ch bil a'ch taliadau.

  Os oes unrhyw gwestiynau gennych, neu os oes arnoch angen cymorth unrhyw bryd yn ystod y broses, cysylltwch â ni a byddwn ni'n hapus i helpu.

  Aa