WaterSure Cymru

Gall WaterSure Cymru eich helpu gyda'ch taliadau os oes gennych fesurydd dŵr a'ch bod yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau/credydau treth cymwys:

tick  Cymhorthdal Incwm
tick  Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
tick  Budd-dal Tai
tick  Credyd Treth Plant (ac eithrio teuluoedd sy'n cael yr elfen deuluol yn unig)
tick  Lwfans Byw i'r Anabl (DLA)
tick  Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n Gysylltiedig ag Incwm
tick  Credyd Pensiwn
tick  Credyd Treth Gwaith
tick  Credyd Cynhwysol
tick  Taliad Annibyniaeth Personol (PIP)

 

A

Mae gennych 3 phlentyn neu fwy o dan 19 oed, sy'n byw yn eich cartref, rydych yn hawlio Budd-dal Plant ar eu cyfer.

NEU

Mae gennych chi neu aelod o'ch cartref gyflwr meddygol sy'n golygu bod angen defnyddio LLAWER IAWN o ddŵr ychwanegol.

tick  Digroeni (clefyd croen sy'n pilio) 
tick  Croen diferol (ecsema, soriasis, briwiau chwyddedig) 
tick  Anymataliaeth 
tick  Stoma'r Abdomen 
tick  Clefyd Crohn 
tick  Methiant Arennol sy'n gofyn am gael dialysis yn y cartref (heblaw pan fo'r awdurdod iechyd yn cyfrannu at gost y dialysis) 
tick  Arall: cyflwr meddygol arall sy'n golygu bod angen defnyddio llawer mwy o ddŵr ychwanegol 

 

Tâl WaterSure Cymru ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021 yw £343 (£143 ar gyfer dŵr, £200 ar gyfer carthffosiaeth).

Noder:

Ni fyddwch yn gymwys ar gyfer WaterSure Cymru os:

Red X  Nad oes mesurydd dŵr wedi'i osod yn eich eiddo. Os hoffech gael mesurydd wedi'i osod er mwyn bod yn gymwys, cwblhewch ffurflen gais WaterSure Cymru, gan gynnwys y ffurflen i wneud cais am fesurydd ar dudalen 5.
Red X  Rydych yn dyfrio eich gardd gydag offer na ddelir â llaw megis taenellwr neu system ddyfrhau ddomestig.
Red X  Mae gennych bwll nofio neu bwll sy'n gallu dal mwy na 10,000 litr.
Red X  Nid hwn yw eich prif gartref.
Red X  Caiff eich eiddo ei ddefnyddio at ddibenion masnachol..
Red X  Rydych yn rhannu taliadau eich bil gyda'ch cymydog/cymdogion.

 

Os hoffech wneud cais ar gyfer WaterSure Cymru, cliciwch yma

Step Change

StepChange

The UK's leading debt advice Charity

Aa