COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Dŵr Uniongyrchol

Os ydych chi’n wynebu problemau ariannol ac mewn dyled gyda ni, efallai y gallai Water Direct helpu. Darllenwch ymlaen i weld a ydych chi’n gymwys, ac felly, sut i fynd ati wneud cais.


Beth yw Water Direct?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i’ch galluogi chi i dalu eich taliadau dŵr trwy eich budd-daliadau os ydych chi’n dewis gwneud hynny.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd eich cynllun talu’n golygu eich bod chi’n talu taliadau’r flwyddyn gyfredol a swm sefydlog i glirio’ch dyled. Bydd hyn yn golygu y bydd eich dyled yn gostwng yn raddol, gan eich helpu chi i gadw rheolaeth ar eich arian.


Beth yw manteision Water Direct?

 • Disgownt o £25 ar y swm sy’n ddyledus
 • Ni fyddwch yn methu eich taliadau
 • Ni fydd angen i ni gymryd camau i adfer yr arian
 • Mae’n hwylus, am fod y taliadau’n cael eu codi o’ch budd-daliadau yn awtomatig

Dyma esiampl (taliadau wythnosol):

Enghraifft yn unig yw hyn a gall rhandaliadau cwsmeriaid fod yn wahanol i’r isod.

Math o Dâl Swm  

Taliadau’r flwyddyn gyfredol

£300

 
Dyledion £250  
Disgownt -£25  
Cyfanswm = £525  

Math o Dâl Ein symiau Taliad

Taliadau’r flwyddyn gyfredol

£275 ÷ 52 wythnos =

£5.29

Dyledion Swm sefydlog = £3.70
Cyfanswm y taliad wythnosol = £8.99

Ydych chi’n gymwys?

Gallech chi fod yn gymwys:

 1. Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd
 2. Os oes gennych ddyled sy’n fwy na £75
 3. Os ydych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Credyd Cynhwysol

Oes diddordeb gennych? Gwnewch gais am Water Direct trwy:

 • Lenwi ffruflen Water Direct. yn ddiogel ar lein. Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gyflwyno cais i’r Adran Gwaith a Phensiynau ar eich rhan.

Cewch wybod a fu’ch cais yn llwyddiannus ai peidio cyn pen 6 i 8 wythnos ar ôl i chi gyflwyno’r cais. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n cadarnhau swm eich taliadau.

Os oes angen i chi gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau’n uniongyrchol, darllenwch sut i gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Step Change

StepChange

The UK's leading debt advice Charity

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa