Dŵr Uniongyrchol | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Dŵr Uniongyrchol

Os ydych chi’n wynebu problemau ariannol ac mewn dyled gyda ni, efallai y gallai Water Direct helpu. Darllenwch ymlaen i weld a ydych chi’n gymwys, ac felly, sut i fynd ati wneud cais.


Beth yw Water Direct?

Rydyn ni’n gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) i’ch galluogi chi i dalu eich taliadau dŵr trwy eich budd-daliadau os ydych chi’n dewis gwneud hynny.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd eich cynllun talu’n golygu eich bod chi’n talu taliadau’r flwyddyn gyfredol a swm sefydlog i glirio’ch dyled. Bydd hyn yn golygu y bydd eich dyled yn gostwng yn raddol, gan eich helpu chi i gadw rheolaeth ar eich arian.


Beth yw manteision Water Direct?

 • Disgownt o £25 ar y swm sy’n ddyledus
 • Ni fyddwch yn methu eich taliadau
 • Ni fydd angen i ni gymryd camau i adfer yr arian
 • Mae’n hwylus, am fod y taliadau’n cael eu codi o’ch budd-daliadau yn awtomatig

Dyma esiampl (taliadau wythnosol):

Enghraifft yn unig yw hyn a gall rhandaliadau cwsmeriaid fod yn wahanol i’r isod.

Math o Dâl Swm  

Taliadau’r flwyddyn gyfredol

£300

 
Dyledion £250  
Disgownt -£25  
Cyfanswm = £525  

Math o Dâl Ein symiau Taliad

Taliadau’r flwyddyn gyfredol

£275 ÷ 52 wythnos =

£5.29

Dyledion Swm sefydlog = £3.70
Cyfanswm y taliad wythnosol = £8.99

Ydych chi’n gymwys?

Gallech chi fod yn gymwys:

 1. Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd
 2. Os oes gennych ddyled sy’n fwy na £75
 3. Os ydych chi’n derbyn un o’r budd-daliadau canlynol:
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar Incwm
 • Credyd Pensiwn
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm)
 • Credyd Cynhwysol

Oes diddordeb gennych? Gwnewch gais am Water Direct trwy:

 • Lenwi ffruflen Water Direct. yn ddiogel ar lein. Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych chi’n rhoi caniatâd i ni gyflwyno cais i’r Adran Gwaith a Phensiynau ar eich rhan.

Cewch wybod a fu’ch cais yn llwyddiannus ai peidio cyn pen 6 i 8 wythnos ar ôl i chi gyflwyno’r cais. Os bydd eich cais yn llwyddiannus, byddwn ni’n cadarnhau swm eich taliadau.

Os oes angen i chi gysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau’n uniongyrchol, darllenwch sut i gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Step Change

StepChange

The UK's leading debt advice Charity

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa