COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Fy Nghyfrif Cymorth i Dalu’ch Bil Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid

Cronfa Cymorth i Gwsmeriaid

Bwriad y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid yw helpu pobl sy’n wynebu anawsterau ariannol difrifol. Darllenwch ymlaen i weld a ydych chi’n gymwys, ac os felly, sut i fynd ati i wneud cais.


Beth yw’r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid?

Sefydlwyd y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid i helpu cwsmeriaid i glirio’u dyledion gyda ni. Os bydd eich cais yn llwyddiannus:

  • Byddwn ni’n trefnu cynllun talu fesul mis, pythefnos neu wythnos i’ch helpu chi i gynllunio ar gyfer taliadau’r flwyddyn gyfredol.
  • Ymhen 6 mis, os byddwch chi wedi llwyddo i wneud eich taliadau i gyd, byddwn ni’n dileu 50% o’ch dyled.
  • Os byddwch chi’n llwyddo i dalu am 6 mis pellach, byddwn ni’n dileu gweddill y ddyled.

Dyma esiampl (taliadau wythnosol):

Enghraifft yn unig yw hyn, a gall rhandaliadau cwsmeriaid fod yn wahanol i’r isod.


  • £400 - Taliadau’r flwyddyn gyfredol, sy’n cael eu talu trwy eich cynllun talu.

  • £550 - Dyled , a gaiff ei ddileu pan fyddwch wedi llwyddo i ddilyn eich cynllun talu.

Math o Dâl Ein Cyfrifiadau  

Taliadau’r flwyddyn gyfredol

£400 ÷ 52 wythnos =
£7.69 yr wythnos

 
Dyled – Byddwn ni’n dileu 50% o’ch dyled
ar ôl 26 wythnos
£275 (£550 ÷ 2)  
Dyled – Byddwn ni’n dileu’r 50% sy’n weddill o’ch
dyled ar ôl 52 wythnos
£275 (£550 ÷ 2)  

Dim ond unwaith y cewch chi’r cyfle hwn. Os byddwch chi’n mynd i ddyled eto, ni fydd y Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid ar gael i chi.


Ydych chi’n gymwys?

Efallai y byddwch chi’n gymwys:

  • Os yw eich cyfrif dŵr ar gyfer yr eiddo domestig lle’r ydych chi’n byw ar hyn o bryd.
  • Os yw eich dyled yn fwy na £150.
  • Os oes gennych sgôr credyd isel iawn gyda’r asiantaethau credyd.

Oes diddordeb gennych? Gwnewch gais i’r Gronfa Cymorth i Gwsmeriaid trwy:


  • Dewis 2 - Os nad ydych chi am i ni wirio eich sgôr credyd, cewch drefnu apwyntiad i lenwi ffurflen gais gyda’ch swyddfa Moneyline Cymru neu Cyngor ar Bopeth.

Pan ddaw eich ffurflen gais ar lein neu’ch ffurflen gais trwy Moneyline Cymru neu Gyngor ar Bopeth i law, byddwn ni’n rhoi gwybod i chi a yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus ai peidio cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Step Change

StepChange

The UK's leading debt advice Charity

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa