Fy Nghyfrif Cymorth i Dalu’ch Bil Asiantaeth Cyfeirio Credyd

Ers 2010, mae gan gwmnïau dŵr ganiatâd Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ac OFWAT i rannu data gydag Asiantaethau Gwirio Credyd fel Experian, Callcredit ac Equifax./p>

Beth yw Asiantaeth Gwirio Credyd?

Mae asiantaethau gwirio credyd (CRAs) yn casglu ac yn cadw gwybodaeth am ymddygiad credyd defnyddwyr a busnesau ar ran sefydliadau yn y DU.

Pam ydych chi'n rhannu data ag Asiantaethau Gwirio Credyd?

Byddwn ni'n rhannu data amdanoch ag Asiantaethau Gwirio Credyd ac Asiantaethau Atal Twyll er mwyn deall ein cwsmeriaid yn well a helpu:

  • i reoli eich cyfrif
  • i deilwra'r gwasanaethau a'r cynhyrchion a ddarparwn ar eich cyfer yn well
  • i glustnodi arwyddion cynnar o galedi ariannol fel y gellir cynnig cymorth priodol
  • i helpu i atal gor-ddyledion
  • i ddilysu pwy ydych chi er mwyn helpu i atal twyll.

Sut bydd rhannu’r data'n effeithio arnaf i?

Os ydych chi’n talu'n brydlon, dylai rhannu gwybodaeth am y ffaith eich bod chi’n talu biliau dŵr yn rheolaidd wneud cyfraniad positif at adeiladu hanes credyd da. Gallai hyn helpu rhai cwsmeriaid i gael gwasanaethau a chynhyrchion credyd ac ariannol mwy ffafriol hefyd.

Os nad ydych chi’n talu’n brydlon, mae hynny'n debygol o effeithio ar eich sgôr credyd, a gallai olygu eich bod yn cael eich gwrthod am gredyd.
Os ydych chi'n cael trafferth talu eich bil, mae'n bosibl y gallwn ni helpu, naill ai trwy leihau eich biliau yn y dyfodol neu trwy gynllun talu. Mae hi'n bwysig eich bod chi'n rhoi galwad i ni i drafod y peth ar 0303 3130022.

A yw hyn yn cydymffurfio â'r Gyfraith Diogelu Data?

Mae Dŵr Cymru ac Experian yn cydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 bob amser. Nid oes angen eich caniatâd i rannu eich gwybodaeth ag Asiantaethau Gwrio Credyd. Mae'r data'n cael ei rannu er mwyn helpu Dŵr Cymru i gasglu dyledion. Mae'n helpu sefydliadau eraill yn y cynllun i atal drwgddyledion neu ddyledion heb eu talu, atal twyll a gwyngalchu arian, ac i hybu benthyca cyfrifol.

Pwy sy'n gallu cyrchu neu weld fy nata personol?

Bydd eich gwybodaeth bersonol ar gael i aelodau'r cynllun rhannu sy'n cael ei weinyddu gan Experian a neb arall. Mae'r cynllun rhannu gwybodaeth yn cael ei reoleiddio'n ofalus o dan y gyfraith, ac o dan reolau tynn y sefydliadau sy'n rhannu'r wybodaeth.

Rydw i wedi cael Hysbysiad o Fwriad i Ddiffygdalu, beth ddylwn i ei wneud?

Nid yw hi'n rhy hir i weithredu, ond mae angen gweithredu nawr.

Cysylltwch â ni heddiw ar 0303 3130022. Rydyn ni yma i helpu, ac mae gennym nifer o gynlluniau a allai eich helpu chi i leihau eich biliau at y dyfodol. Gallwch gael rhagor o fanylion trwy fynd i Cymorth i Dalu fy Mil. Mae'n bosibl y gallwn gytuno ar gynllun talu at y dyfodol hefyd.

Os ydych chi'n cael anawsterau i dalu'ch biliau neu os ydych chi'n cael problemau gyda dyledion, yna mae yna lu o sefydliadau cynghori ar ddyledion rhagorol sy'n annibynnol ac yn cynnig gwasanaethau AM DDIM. Gallant sicrhau eich bod chi'n hawlio'r budd-daliadau y mae gennych yr hawl i’w cael er mwyn helpu i reoli eich costau a'ch helpu chi i negodi gyda'r bobl rydych mewn dyled â nhw. Dyma rhai esiamplau:

 

National Debtline

Ffoniwch 0808 808 4000

Ewch i www.nationaldebtline.org


Step Change

Ffoniwch 0800 138 1111

Ewch i www.stepchange.org


Citizens Advice

Visit Citizens Advice Bureau

Ewch i www.adviceguide.org.uk

 

Money Service Advice

Ffoniwch 0300 500 5000

Ewch i www.moneyadviceservice.org.uk

 

Sut gallaf i weld fy adroddiad credyd?

Gall Experian ddarparu copi o'ch adroddiad statudol i chi am £2. Gallwch wneud cais naill ai trwy fynd i www.experian.co.uk neu trwy'r post:


Experian Ltd

Customer Support Centre

PO Box 8000

Nottingham

NG80 7WF


Ffôn: 0844 481 8000 

(cyfeiriwch at wefan Experian am fanylion costau ffonio)

Beth ddylwn i ei wneud os gwelaf i gamsyniad ar fy adroddiad credyd?

Gallwch godi anghydfod trwy fynd i wefan Experian a llenwi eu online enquiry form. Os ydych chi'n meddwl bod Dŵr Cymru wedi gwneud camsyniad sydd wedi effeithio ar eich adroddiad credyd, cysylltwch â ni ar 0303 313 0022.

Ble gallaf i droi am ragor o wybodaeth?

Mae rhagor o fanylion yn ein taflenni Dŵr Cymru i Chi a Dŵr Cymru i Chi - I Gwsmeriaid Mesuredig.

Aa