Fy Nghyfrif Deall eich Bil Taliadau â Mesurydd

Os oes mesurydd yn eich eiddo, bydd dwy ran i’ch bil:

 • Yr hyn rydych wedi'i ddefnyddio (codir tâl fesul metr ciwbig).*

 

Costau Preswyl Safonol Mesuredig (o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021)


Math o gost Dŵr Carthffosiaeth
Cyfradd gyfeintiol safonol fesul metr ciwbig £1.3689 
fesul m³
£1.6531
fesul m³
Cyfradd gyfeintiol carthffosiaeth - ad-daliad dŵr wyneb fesul metr ciwbig - £1.4686
fesul m³

*mae un metr ciwbig yn cyfateb i 1,000 o litrau neu 220 o alwyni. Mae hyn yn cyfateb â 12 o olchiadau mewn peiriant golchi dillad (llwyth llawn), 12 bath neu 28 o gawodydd safonol (nid cawod pŵer).

 

 

 • Tâl gwasanaeth (codir tâl fesul diwrnod yn seiliedig ar faint y mesurydd).

 

Costau Preswyl Safonol Mesuredig (o 1 Ebrill 2019 i 31 Mawrth 2020)


Math o gost Dŵr Carthffosiaeth (Full) Carthffosiaeth (Foul only) 
Tâl gwasanaeth (maint y mesurydd hyd at 25mm)** 10.52c
y diwrnod
25.63c 
y diwrnod
18.93c 
y diwrnod
Tâl gwasanaeth (maint y mesurydd 30mm)** 10.52c 
y diwrnod
25.63c
y diwrnod
18.93c 
y diwrnod
Tâl gwasanaeth (maint y mesurydd 40mm)** 10.52c
y diwrnod
25.63c
y diwrnod
18.93c 
y diwrnod

**Bydd eich bil yn nodi maint eich mesurydd.
Pryd y cewch chi’ch bil?

 • Fe gewch chi fil bob chwe mis (pan fyddwn ni’n darllen y mesuryddion yn eich ardal).
 • Byddwn ni’n ceisio eich bilio ar sail darlleniad go iawn. Os na allwn ni ddarllen y mesurydd, byddwn ni’n anfon bil amcanestynedig atoch.

Beth gallwch chi ei wneud os cewch chi fil amcanestynedig?

 • Dewis 1 - Cewch gymryd darlleniad go iawn (os yw hi’n ddiogel i chi wneud hynny). Anfonwch eich darlleniad atom ni gan ddefnyddio ein submit a meter reading form. Wedyn byddwn ni’n anfon bil diwygiedig atoch chi, neu
 • Dewis 2 - Mae ein rhaglen amcangyfrif yn fanwl iawn. Cewch dalu eich bil amcanestynedig fel arfer. Byddwn ni’n ceisio darllen y mesurydd cyn pen chwe mis.


Angen cymorth i ddeall eich bil?

Mae cymorth ar gael ar ein bil mesuredig enghreifftiol bil mesuredig enghreifftiol.Pryd mae angen i chi dalu eich bil?

Fel cwsmer mesuredig, cewch dalu eich bil:

 • Dewis 1 - Yn llawn cyn pen 14 diwrnod ar ôl dyddiad y bil. Cewch ddefnyddio ein gwasanaeth talu ar-lein wrth dalu â cherdyn debyd neu gredyd.
 • Dewis 2 - Mewn rhandaliadau misol (talu wrth fynd ymlaen).
 • Dewis 3 - Mewn rhandaliadau pob pythefnos (talu wrth fynd ymlaen).
 • Dewis 4 - Mewn rhandaliadau wythnosol (talu wrth fynd ymlaen).

 

Am dalu eich bil dros gyfnod? Trefnu cynllun talu fel isod:

Os oes gennych gynllun talu ond eich bod chi’n methu â chadw ato, bydd gofyn i chi dalu’r balans llawn sy’n ddyledus.Oeddech chi’n gwybod...

 • Os oes angen i ni newid eich mesurydd am unrhyw reswm, cewch fil rhwng eich biliau chwe-misol.

Wrth symud i mewn i eiddo mesuredig:

 • Efallai na chewch chi fil am hyd at chwe mis, os gwnaethon ni ddarllen y mesurydd yn fuan cyn i chi symud i mewn, neu
 • Gallai eich bil cyntaf fod am gyfnod llai na chwe mis, os byddwn ni’n darllen y mesurydd yn fuan ar ôl i chi symud i mewn. Felly gallai eich bil fod yn is na’ch bil chwe-misol nesaf.
 • Pan fyddwch chi’n symud i mewn, byddwn ni’n anfon pecyn croeso atoch fel eich bod chi’n gwybod ym mha fisoedd y byddwn ni’n anfon eich biliau.

Er enghraifft:

Pwy sy’n cydsynio i’n taliadau?

Ofwat rheoleiddiwr y diwydiant dŵr, sy’n pennu ein taliadau.

Taflenni, Cyhoeddiadau, Dogfennau a Thaliadau

Find a document in our library

Aa