Taflenni a Chyhoeddiadau | Llyfrgell | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Llyfrgell Taflenni a Chyhoeddiadau

Taflenni a Chyhoeddiadau

Mae’r holl gyhoeddiadau isod ar ffurf PDF er hwylustod. Bydd angen Adobe’s Acrobat Reader i agor y ffeiliau.

 

Telerau ac Amodau HelpU 2018 - 2019

Telerau ac Amodau WaterSure Cymru 2018 - 2019

Eich mesurydd dŵr 2018 - 2019

WaterSure Cymru 2018 - 2019

Ad-daliad dŵr wyneb 2018 - 2019

Sut rydym yn delio â’ch cwynion a’ch canmoliaeth 2018 - 2019

Cais HelpU 2018 - 2019

Dŵr Cymru, elw i Gymru - ar gyfer cwsmeriaid sydd â mesurydd 2018 - 2019

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr 2018 - 2019

Cynllun Taliadau 2018 - 2019

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr 2018-2019

Datganiad Sicrwydd gan y Bwrdd - Cynllun Taliadau - 2018 - 2019

Ad-daliadau a Chywiriadau i Daliadau 2018 - 2019

Dŵr Cymru Elw i Gymru 2018 - 2019

Crynodeb Taliadau Cartref 2016-2017

Ffeil: 54.0Kbs

Dwr Cymru elw i Gymru 2017

Ffeil: 504Kbs

Cynllun Taliadau 2016

'Gynllun taliadau' y cwmni a wnaed o dan darpariaeth Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.
Ffeil: 224Kbs

Other Charges 2016-2017

Ffeil: 489Kbs

Rhestr Taliadau Gwasanaethau i Ddatblygwyr

Adroddiad Amgylcheddol 2015-2016

Ffeil: 420Kbs

Sut rydym yn delio â’ch cwynion a’ch canmoliaeth 2016 - 2017

Ein trefniadau ar gyfer delio â chwynion.
Ffeil: 173Kbs

Dŵr Cymru Welsh Water Access Statement

Ffeil: 211Kbs

Cefnogi Datblygiad

Ffeil:429Kbs

Eich mesurydd dwr 2016-2017

Ffeil: 204Kbs

Ad-daliad Dŵr Wyneb 2016 - 2017

Pwy sy’n gymwys a sut i wneud cais.

Ffeil: 72Kbs

Eich Dwr Cymru: ar gyfer cwsmeriaid a mesuryddion

Ffeil: 842Kbs

Eich Dwr Cymru

Ffeil: 809Kbs

HelpU

 

WaterSure Cymru

Ar gyfer teuluoedd incwm isel.

Ffeil: 806Kbs

Cynllun Taliadau 2015

'Gynllun taliadau' y cwmni a wnaed o dan darpariaeth Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

Canllaw ar ddefnyddio mesurydd dŵr

Atebion i’ch cwestiynau mwyaf cyffredin

Sefydliad Siartredig y Cyflafareddwyr

Trefn cyflafareddu y Diwydiant Dŵr.

Cod Ymarfer: Casglu Arian Heb ei Dalu gan Gwsmeriaid Preswyl

Cyngor a gwybodaeth am beth i’w wneud nesaf.

Cod Ymarfer: Gollyngiadau

Ar gyfer cwsmeriaid Preswyl.

Cod Ymarfer: Gosod Pibellau

Arferion da o ran ein pwerau a’n dyletswyddau wrth osod neu wneud gwaith ar bibellau ar dir preifat. Ceir esboniad hefyd o’r hyn y gallwch chi (perchennog neu ddeiliad y tir) ei ddisgwyl gennym.

Gofal Llifogydd

Sut i gysylltu â ni pan fo carthffosydd yn gorlifo a sut y byddwn ni’n ymateb.

Amheus? – Cadwch nhw Allan!

Beating the bogus caller.

Arloesi

Sut rydym ni’n cyflawni mwy i‘n cwsmeriaid.

Tariff Diwydiannol (dŵr) – Ffurflen Gais

 

Tariff Diwydiannol (carthffosiaeth) – Ffurflen Gais

 

Tariff Diwydiannol (elifiant masnachol) – Ffurflen Gais

 

Heb ddychwelyd i’r carthffosydd – Ffurflen Gais

 

Taliadau Cysylltiadau Newydd a Seilwaith

 

Costau Isadeiledd

Esboniad cyffredinol am y seilwaith taliadau dŵr a charthffosiaeth.

Rhestr Taliadau Gwasanaethau Datblygu

Mae’r llyfryn yma yn cynnwys crynodeb o gostau Gwasanaethau Datblygwyr Dŵr Cymru.

 

Ein Dyfodol Cynaliadwy

Defnyddio Dŵr yn Ddoeth

Ffeithiau a chyngor am ddefnyddio dŵr.

Rheoliadau Dŵr

Hysbysu am waith dŵr arfaethedig.

Cynllun Iaith Gymraeg

Ein hymrwymiad i’r iaith Gymraeg.

I Ble Mae’ch Dŵr yn Mynd?

Aa