Cyfreithiol Polisi | Cyfreithiol Polisi | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Cyfreithiol Polisi Cyfreithiol Polisi

Cyfreithiol Polisi

Yn yr hysbysiad hwn, cyfeirir at Dŵr Cymru Cyfyngedig/Dŵr Cymru Welsh Water a Glas Cymru Cyfyngedig ar y cyd fel ‘y Cwmni’.

Mae’r hysbysiad cyfreithiol hwn yn gymwys i holl gynnwys y Wefan hon. Wrth fynd i unrhyw ran o’r Wefan, fe gymrir eich bod wedi derbyn holl amodau’r hysbysiad cyfreithiol hwn. Gallwn newid neu addasu’r hysbysiad cyfreithiol hwn ar unrhyw amser a bydd y fath newidiadau’n effeithiol yn syth ar ôl postio’r hysbysiad diwygiedig ar y Wefan hon.

Ymwrthodiad

Er y bydd y Cwmni yn ceisio darparu gwybodaeth gywir ar y Wefan, nid yw’r Cwmni yn gwarantu cywirdeb a chyflawnrwydd y deunydd ar y Wefan. Gall y Cwmni newid y deunydd ar y Wefan ar unrhyw amser heb rybudd. Gall y deunydd ar y Wefan fod yn hen ac nid yw’r Cwmni yn gwneud unrhyw ymrwymiad i’w ddiweddaru.

Dolenni i wefannau eraill

Bydd rhai dolenni ar y Wefan hon yn cysylltu â gwefannau trydydd parti ac nid oes unrhyw reolaeth gan y Cwmni drostynt. Nid yw’r Cwmni yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb neu unrhyw agwedd arall o’r wybodaeth ar y gwefannau eraill hynny.

Hawlfraint

Oni nodir fel arall, y Cwmni neu ei drwyddedwyr sy’n berchen yr hawlfraint a hawliau eiddo deallus arall ar yr holl ddeunydd ar y Wefan hon (yn cynnwys, heb gyfyngiad, y lluniau a’r delweddau graffig). Cyfyngir y copïo i lwytho i ddisg cyfrifiadur at ddefnydd personol yn unig. Ni chaniateir atgynhyrchu neu storio cynnwys y Wefan hon ar unrhyw wefan arall, neu ei gynnwys ar unrhyw system neu wasanaeth adfer electronig cyhoeddus neu breifat neu unrhyw gyhoeddiad neu waith arall heb gael caniatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw. Cedwir pob hawl na chyflwynir yn benodol o fewn yr amodau hyn.

Mae enw a logo’r Cwmni yn nodau masnach y Cwmni. Nid chewch ddefnyddio’r nodau masnach hyn heb gael caniatâd ysgrifenedig clir y Cwmni.

Diogelu data

Cofrestrwyd y Cwmni o dan amodau Deddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn dilyn holl amodau’r Ddeddf honno mewn cysylltiad ag unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr y Wefan hon. Fodd bynnag, oni nodir fel arall, ni chaiff gwybodaeth a drosglwyddir i’r Cwmni drwy’r wefan ei hamgryptio a gallai gael ei rhyng–gipio gan drydydd partïon neu ei throsglwyddo i bartïon eraill heblaw’r endid y’i cyfeiriwyd ato trwy gyfryngau electronig. Byddwch yn cyflwyno unrhyw fanylion o’r fath ar eich risg eich hun ac felly dylech ystyried sensitifrwydd y wybodaeth yn ofalus cyn ei hanfon.

Awdurdodaeth

Rheolir a dehonglir amodau’r hysbysiad cyfreithiol hwn gan gyfraith Cymru a Lloegr. Bydd unrhyw anghydfodau’n gysylltiedig â’r hysbysiad cyfreithiol yma’n destun awdurdodaeth anghynhwysol llysoedd Cymru a Lloegr.

Aa