Cyfreithiol / Preifatrwydd

Cyfeirir at Dŵr Cymru Cyfyngedig/Dŵr Cymru Welsh Water a Glas Cymru Cyfyngedig ar y cyd yn ‘y Cwmni’ at ddibenion yr hysbysiad cyfreithiol hwn.


Mae’r hysbysiad cyfreithiol hwn yn berthnasol i holl gynnwys y Wefan. Drwy fynd i unrhyw ran o’r Wefan hon, byddwn ni’n cymryd eich chi bod wedi derbyn yr hysbysiad cyfreithiol hwn yn ei gyfranrwydd. Gallwn newid neu addasu’r hysbysiad cyfreithiol hwn ar unrhyw adeg, a daw unrhyw addasiadau o’r fath i rym ar unwaith wrth gyhoeddi’r hysbysiad cyfreithiol diwygiedig ar y Wefan hon.

Ymwadiad


Er bod y Cwmni’n gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth ar y Wefan hon yn gywir, nid yw’r Cwmni’n gwarantu cywirdeb a chyflawnder y deunydd ar y Wefan hon. Gall y Cwmni wneud newidiadau i’r deunydd sydd ar y Wefan hon ar unrhyw adeg heb rybudd. Gall y deunydd ar y Wefan hon yn fod hen wybodaeth, ac nid yw’r Cwmni’n ymrwymo i ddiweddaru deunydd o’r fath.

Cwcis


Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i wahaniaethu rhyngoch chi a ddefnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn ein helpu ni i gynnig profiad da i chi pan fyddwch chi’n pori ein gwefan ac mae hefyd yn ein galluogi ni i wella ein gwefan. I gael gwybodaeth fanwl am y cwcis a ddefnyddiwn a pham, darllenwch ein polisi Cwcis. Dydyn ni ddim yn cadw unrhyw ddata ar-lein a allai adnabod unigolion e.e. cyfeiriadau IP.

Sgwrs Fyw


Mae cwsmeriaid sy’n defnyddio ein gwasanaeth Sgwrs Fyw yn cael cynnig defnyddio’r dewis ‘cofiwch fi' sy’n rhoi cyfle iddyn nhw roi caniatâd i ni gadw eu henw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn ar gyfer y tro nesaf y byddan nhw’n defnyddio Sgwrs Fyw. Os na fyddwch chi’n dewis yr opsiwn 'cofiwch fi' yna ni fyddwn ni’n storio unrhyw fanylion.

Dolenni i Wefannau eraill


Mae rhai dolenni yn y Wefan hon yn cysylltu â gwefannau eraill a gynhelir gan drydydd partïon nad oes gan y cwmni unrhyw reolaeth drostynt. Nid yw’r Cwmni’n gwneud unrhyw addewidion ynghylch cywirdeb nac unrhyw agwedd arall ar wybodaeth sydd wedi’i chynnwys ar wefannau eraill.

Hawlfraint


Oni nodir fel arall, y Cwmni neu ei drwyddedwyr sydd biau’r hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill dros yr holl ddeunydd ar y Wefan hon (gan gynnwys, yn ddigyfyngiad, lluniau a delweddau graffeg). Cyfyngir ar gopïo i lawrlwytho i ddisg galed leol at eich defnydd personol eich hun. Ni chaniateir copïo na chadw cynnwys y Wefan hon ar unrhyw wefan arall na’i chynnwys mewn unrhyw system neu wasanaeth adfer electronig cyhoeddus neu breifat neu unrhyw gyhoeddiad neu waith arall heb gael caniatâd ysgrifenedig y Cwmni ymlaen llaw. Cedwir unrhyw hawliau na roddwyd yn benodol yn y telerau hyn.

Mae enw a logo’r Cwmni yn nodau masnach i’r Cwmni. Ni cheir defnyddio’r nodau masnach hyn heb gael caniatâd ysgrifenedig ffurfiol gan y Cwmni.

Diogelu data


Rydyn ni’n cymryd cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data o ddifri. Rydyn ni’n gwybod pa mor bwysig yw hi i chi ein bod ni’n gofalu am eich data. I gael gwybodaeth am sut yr ydym yn casglu, cadw, rhannu a defnyddio eich data, cliciwch yma.

Rydyn ni’n cydymffurfio â darpariaethau Deddfau Diogelu Data’r DU gan gynnwys y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data a Deddf Diogelu Data 2018 mewn perthynas ag unrhyw wybodaeth bersonol a ddarperir gan ddefnyddwyr y Wefan. Ond oni nodir yn wahanol, nid yw’r wybodaeth a drosglwyddir i’r Cwmni drwy’r Wefan hon yn cael ei hamgryptio a gallai gael ei rhyng-gipio gan drydydd partïon neu ei dosbarthu’n electronig i bartïon eraill heblaw’r derbynnydd. Rydych chi’n anfon unrhyw wybodaeth ar eich risg eich hun ac felly dylech ystyried ei sensitifrwydd yn ofalus cyn ei throsglwyddo.

Y Cyfryngau Cymdeithasol


Cliciwch yma i weld ein Hysbysiad Preifatrwydd Cyfryngau Cymdeithasol.

Awdurdodaeth


Caiff yr hysbysiad cyfreithiol hwn ei lywodraethu a’i ddehongli’n unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr. Bydd anghydfodau sy’n codi mewn perthynas â’r hysbysiad cyfreithiol hwn yn destun awdurdodaeth lwyr llysoedd Cymru a Lloegr.

Aa