COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Buddsoddwyr


Hysbysiad Pwysig

Dosbarthwyd y wybodaeth yn yr adroddiadau Buddsoddwyr yn unol ag amodau’r Cytundeb Telerau Cyffredin, sy’n rheoli goblygiadau’r cwmni i ddeiliaid bondiau a chredydwyr ariannol eraill. Fe’i cyfeirir at buddsoddwyr yn y cwmni ac fe’i bwriedir ar eu cyfer. Ni ddylai unrhyw bobl eraill weithredu ar ei sail na dibynnu arno. Nid yw’r cwmni yn gwneud unrhyw honiadau o ran cywirdeb y rhagolygon (nac unrhyw wybodaeth arall yn yr adroddiadau hyn, ac eithrio’r hyn a nodir yn y Cytundeb Telerau Cyffredin). Mae’r rhagolygon hyn yn cynnwys elfen o risg ac ansicrwydd am eu bod yn gysylltiedig â digwyddiadau yn y dyfodol. Gallai nifer o ffactorau newid y canlyniadau neu’r datblygiadau yn sylweddol o’r hyn a fynegwyd neu sydd ymhlyg yn y rhagolygon hyn.

Ni ddylid dibynnu ar yr adroddiadau hyn fel canllaw i berfformiad yn y dyfodol, nac wrth benderfynu a ddylech fuddsoddi yn y Cwmni. Dylid nodi nad yw archwilwyr y Cwmni wedi adolygu’r wybodaeth yn yr adroddiadau hyn. At ddibenion hyrwyddiadau ariannol o dan amodau Deddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, darperir yr adroddiadau hyn ar sail yr eithriad a nodir yn Erthygl 69 o Orchymyn (Hyrwyddo Ariannol) 2005 o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (mewn perthynas â bondiau a dderbyniwyd i fasnachu ar farchnad berthnasol).

Nid yw’r wybodaeth nac unrhyw farn a fynegir yma gyfystyr â chynnig cyhoeddus o dan unrhyw ddeddfwriaeth berthnasol nac yn gynnig i werthu neu’n gymhelliad neu gynnig i brynu unrhyw warantau neu offerynnau ariannol, ac nid yw’n cynghori nac yn argymell dim mewn perthynas â’r fath warantau nac offerynnau ariannol eraill.

Gall cyfyngiadau cyfreithiol mewn awdurdodaethau ar wahân i’r Deyrnas Unedig gyfyngu ar argaeledd y wefan hon a’i chynnwys. Am hynny, dylai pobl yn yr awdurdodaethau hynny sy’n gallu defnyddio’r fath wybodaeth eu hysbysu eu hunain a dilyn unrhyw gyfyngiadau o’r fath. Ni ddarperir y wefan a’r wybodaeth arni i’w defnyddio gan unrhyw berson neu endid sy’n ddinesydd neu’n breswylydd, neu wedi’i leoli mewn unrhyw awdurdodaeth ble byddai eu darparu neu eu defnyddio’n torri cyfraith neu reoliad perthnasol, neu’n gosod cyfrifoldeb cofrestru neu drwyddedu o fewn y fath awdurdodaeth ar y cwmni a/neu unrhyw is–gwmni neu gwmni cysylltiedig â’r cwmni o fewn y fath awdurdodaeth.

Aa