Arloesi
Arloesi

Mae arloesi'n rhan o fywyd pob dydd i Ddŵr Cymru Welsh Water. Diolch i'n model gweithredu di-elw sy'n unigryw yn y diwydiant dŵr yng Nghymru a Lloegr - lle mae'r holl elw'n mynd i'r cwsmeriaid - rydyn ni eisoes yn arloesol.

Mae angen i fod yn agored i syniadau newydd a ffyrdd arloesol o feddwl, addasu i ddulliau newydd o weithio a gweithredu mewn ffordd fwy cynaliadwy fod wrth wraidd popeth a wnawn. Mae hyn yn ein helpu i leihau ein costau, cyfyngu ar ein heffaith ar yr amgylchedd a darparu'r gwasanaeth gorau posibl am y pris mwyaf fforddiadwy - a'r cyfan er budd ein cwsmeriaid.

Mae ein heriau wedi’u amlinellu yn ein gweledigaeth 25 blynedd: am fod yr hinsawdd yn newid, cyfarwyddebau rheoliadol a pholisi newydd yn dod i rym, a thechnoleg yn datblygu, bydd ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn edrych yn wahanol iawn ymhen 25 mlynedd. Bydd angen i ni gydbwyso'r newidiadau hyn yn erbyn sail costau is o lawer a mwy o ymgysylltiad â chwsmeriaid, a bydd angen i ni ddatblygu dulliau mwy arloesol o weithio. Mae arloesi'n allweddol er mwyn i ni gyflawni hyn.

Dyma gyfle i archwilio cyfleoedd i arloesi a allai ein cynorthwyo i gyflawni ein gweledigaeth 25 mlynedd.
Aa