Fframwaith Dwr Projectau Cyfarwyddiadau | Amgylchedd | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Amddiffyn yr Amgylchedd Fframwaith Dwr Projectau Cyfarwyddiadau

Fframwaith Dwr Projectau Cyfarwyddiadau

Mae cynllun ariannu Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) Dŵr Cymru yn darparu cyfraniadau ariannol er mwyn galluogi sefydliadau dielw i gyflawni prosiectau i wella afonydd, llynnoedd a chyrsiau dŵr Cymru. Y nod yw creu amgylchedd mwy llewyrchus ac iach i bobl a bywyd gwyllt.

Cafodd y cynllun cychwynnol gwerth £400,000 ei lansio yng Ngorffennaf 2012 i gyd-fynd â chronfa sy’n cael ei gweithredu gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Ar ôl gweld manteision y cynllun, ychwanegodd Dŵr Cymru £150,000 pellach ym mis Gorffennaf 2013. Nod y cynllun ariannu yw helpu i roi Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr Undeb Ewropeaidd ar waith yn ardal weithredol Dŵr Cymru. Nod y gyfarwyddeb yw gwella afonydd, llynnoedd, dyfroedd morydol, a dyfroedd arfordirol yn holl aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd, a sicrhau eu hansawdd da.

Mae’r Panel Ymgynghori Amgylcheddol Annibynnol (IEAP) wedi bod yn cynghori Dŵr Cymru ar rinweddau’r prosiectau a gyflwynwyd i’w hariannu. Gellir cael rhagor o wybodaeth am yr IEAP YMA.

Dyma’r prosiectau sydd wedi cael eu cymeradwyo ar gyfer cyllid hyd yn hyn:

 1. Caru ein Llyn sy’n gweithio gydag Eryri Bywiol er mwyn lleihau ffosffadau yn Llyn Padarn.
 2. Prosiect Olwy a Throddi Sir Fynwy Sefydliad Gwy ac Wysg sy’n ceisio lleihau effeithiau andwyol amaethyddiaeth y dalgylchoedd.
 3. Prosiect Adfer Dalgylch Tywi Uchaf Ymddiriedolaeth Afonydd Sir Gâr sy’n ceisio lleihau asideiddio.
 4. Nod Prosiect rhychwantu Tirweddau Byw Alun a Chwiler Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru yw cynyddu'r cysylltiadau rhwng cynefinoedd.
 5. Nod rhaglen addysg Ysgolion yr Afon Groundwork Gogledd Cymru yw codi ymwybyddiaeth am amgylchedd ein hafonydd.
 6. Prosiect Nentydd Clir Abertawe sy’n anelu at leihau faint o ddŵr wyneb sy’n llifo i’r system garthffosiaeth a newid agweddau ac ymddygiad tuag at yr amgylchedd dŵr.
 7. Bydd prosiect Afonydd Iach Groundwork Caerffili; yn dileu’r rhwystrau i ymfudiad pysgod, hyrwyddo a hwyluso cyfleoedd i wirfoddoli, a cheisio rhoi’r prosiect Ysgolion yr Afon sy’n cael ei ddatblygu gan Groundwork Gogledd Cymru ar waith yn yr ardal hon.
 8. Nod Prosiect Llygredd Gwasgaredig Canol Afon Dyfrdwy Ymddiriedolaeth Afon Dyfrdwy Cymru yw atal a lleihau lefelau'r llygryddion sy'n llifo i afonydd Wrddymbre ac Elfe.

Dywedodd Dr Emma Edwards-Jones o Eryri Bywiol; “Mae Eryri Bywiol wedi bod wrth ei fodd i weithio mewn partneriaeth â Dŵr Cymru i gyflawni Caru ein Llyn, gyda chefnogaeth Adnoddau Naturiol Cymru. Trwy gydweithio, rydyn ni wedi llwyddo i ddathlu rhan brydferth a phoblogaidd o Gymru, ac wedi harneisio’r egni positif hwnnw er mwyn annog pobl i wneud newidiadau bychain yn eu ffyrdd o fyw er mwyn helpu i wella ansawdd y dŵr yn Llyn Padarn. Mae Caru ein Llyn yn brosiect unigryw ar y cyd lle mae sefydliadau preifat, cyhoeddus a’r trydydd sector yn cydweithio er mwyn cyflawni manteision amgylcheddol.”

Mae Dŵr Cymru yn parhau i wahodd ceisiadau am gyllid ar gyfer prosiectau a fydd, yn ein barn ni, yn cyflawni canlyniadau cadarnhaol o ran y WFD, a’r gwerth gorau i bobl ac amgylchedd Cymru. Rhaid i’r ymgeiswyr;

 • ddisgrifio sut y mae eu cynnig yn ymwneud â gweithrediadau neu asedau Dŵr Cymru;
 • gallant fod yn gysylltiedig yn uniongyrchol â lleihau effeithiau / canlyniadau gweithredu’r asedau neu’r arllwysiadau,
 • neu gynnwys gwaith ‘i fyny’r llif’, neu waith arall a allai leihau’r baich neu’r risg sydd ynghlwm wrth y gwelliannau sydd eu hangen yn asedau Dŵr Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth, i drafod syniadau ar gyfer prosiectau, neu i gael ffurflen gais, e-bostiwch wfd@dwrcymru.com.

Aa