Cadwraeth a Bioamrywiaeth | Amgylchedd | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Amddiffyn yr Amgylchedd Cadwraeth a Bioamrywiaeth

Cadwraeth a Bioamrywiaeth

Mae Dŵr Cymru yn berchen ar lawer o dir ac yn gwmni sy’n cynnal prosesau a gweithgareddau sy’n gallu cael effaith uniongyrchol ar yr amgylchedd. Yn y cyd-destun hwnnw, rydyn ni wedi ymrwymo i wella bioamrywiaeth ar ein tiroedd ac i sicrhau nad yw ein gwaith yn niweidio lefelau bioamrywiaeth yr afonydd a’r môr.

Rydyn ni wedi datblygu polisi clir sy’n disgrifio’n dulliau o weithredu o ran bioamrywiaeth ac wedi cyhoeddi Gorolwg o Fioamrywiaeth (Saesneg yn unig) sy’n trafod ein gwaith yn y maes yn fwy manwl.

Mae Dŵr Cymru wedi cyfrannu’n uniongyrchol at gynnal bioamrywiaeth wrth wella ansawdd y dŵr mae’n ei arllwys i’r afonydd a’r môr. Un ffactor bwysig yn y broses o wella cynefinoedd morol a dŵr croyw yw ein buddsoddiad mawr mewn gweithfeydd trin dŵr gwastraff ac mewn gwella gorlifiadau carthffosiaeth cyfunol dros y 10 mlynedd diwethaf.

Byddwn yn targedu buddsoddiad mewn meysydd allweddol: sef gwella ansawdd y dŵr a ryddheir o’n gweithfeydd trin dŵr gwastraff; amddiffyn afonydd a’r arfordir rhag llygredd yn ystod stormydd a sicrhau bod ein prosesau’n gweithio heb effeithio’n ormodol ar gymunedau lleol.

Mae ein cyfrifoldebau fel perchennog tir a gwarchodwr rhai o safleoedd bywyd gwyllt pwysicaf y wlad yn bwysig iawn i ni. Byddwn yn parhau i atal neu leihau effeithiau ein gweithgareddau ar yr amgylchedd, a lle bo modd, yn cynyddu’r cyfleoedd i amddiffyn a gwella byd natur. Gyda 60% o’n tir o bwys cenedlaethol yn nhermau cadwraeth a bioamrywiaeth, a’n rhaglen buddsoddi cyfalaf yn parhau, rydym yn benderfynol o reoli gwaith ac adnoddau’r cwmni yn gyfrifol er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Aa