Baneri Glas, Gwobrau Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan Môr | Amgylchedd | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Amddiffyn yr Amgylchedd Baneri Glas, Gwobrau Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan Môr

Baneri Glas, Gwobrau Arfordir Gwyrdd a Gwobrau Glan Môr

Mae bod ag arfordir prydferth, sy'n denu llawer o dwristiaid a defnyddwyr hamdden, neu afonydd sy'n darparu dŵr i ni ei gyflenwi trwy dapiau ein cwsmeriaid, yn hanfodol bwysig i'n cwsmeriaid, busnesau a chymunedau, a daw â manteision cymdeithasol ac economaidd yn sgil hyn hefyd.

Nid y ni sy'n gyfrifol am reoli ein harfordir a'r dyfroedd cyfagos yn uniongyrchol. Ond rydyn ni'n gwybod bod gennym ran i'w chwarae wrth sicrhau nad yw ein gweithgareddau'n cael effaith negyddol ar yr ardaloedd hyn.

Lle bo modd, rydyn ni'n ceisio cyfoethogi'r adnoddau naturiol gwerthfawr hyn bob tro, ac rydyn ni wedi cymryd camau breision dros yr 20 mlynedd diwethaf wrth drin y dŵr gwastraff sy'n dod o gartrefi cyn ei ddychwelyd i'r amgylchedd. Ers y 1990au, rydyn ni wedi buddsoddi dros £1 biliwn i uwchraddio gweithfeydd trin dŵr gwastraff neu adeiladu rhai newydd ar draws yr ardal rydym yn ei gwasanaethu. Cyn hynny, roedd y rhan fwyaf o'r dŵr gwastraff yn cael ei bwmpio nôl i'r môr, gan adael dyfroedd arfordirol, gan gynnwys ardaloedd a ddefnyddir at ddibenion ymdrochi, yn is na'r safonau uchel rydym yn eu disgwyl erbyn heddiw.

Blue Flag logo

Baneri Glas

Dyfarnwyd Baneri Glas i 47 o draethau a marinas yn 2016.

Cadw Cymru'n Daclus sy'n gweinyddu'r ymgyrch Baneri Glas yng Nghymru, ac ENCAMS (Cadw Prydain yn Daclus) sy'n ei gweinyddu yn y DU ar ran yr FEE (Y Sefydliad Addysg Amgylcheddol). Mae Baneri Glas wedi bod yn hedfan dros draethau ledled Ewrop a'r DU ers i'r ymgyrch gychwyn ym 1987, gan ddarparu ffordd o gymharu mannau gwyliau arfordirol ar draws 22 o wledydd.

Rhaid i ansawdd y Dyfroedd Ymdrochi fodloni'r safonau canllaw Ewropeaidd uchaf a argymhellir, a rhaid i'r traeth fod yn lân, dan reoolaeth dda a rhaid iddo hyrwyddo rheolaeth amgylcheddol gadarn.

Green Coast Award logo

Gwobrau Arfordir Gwyrdd

Dyfarnwyd Gwobrau Arfordir Glas i 26 o draethau Cymru yn 2016.

Mae Gwobrau Arfordir Glas yn cydnabod traethau sy'n 'drysorau cudd' - y traethau prydferth, arunig a garw hynny sy'n frith ar hyd arfordir Cymru.

Mae'r gwobrau'n cydnabod ansawdd dŵr rhagorol ac amgylcheddau pur, ond yn wahanol i draethau Baner Glas, nid fydd gan y safleoedd hyn y seilwaith a gysylltir â'r mannau glan môr mwy traddodiadol, ac ni fyddant yn cael yr un rheolaeth ddwys.

Ymhlith y meini prawf ar gyfer Gwobrau Traethau Glas mae'r canlynol:

  • Rhaid i'r traeth gydymffurfio â safonau ansawdd dŵr 'Rhagorol' y Gyfarwyddeb Ddiwygiedig o ran Dyfroedd Ymdrochi;
  • Dylid annog perchnogion cŵn a cheffylau trwy ddarparu cyfleusterau addas a darparu gwybodaeth wrth bwynt mynediad canolog am glirio ar ôl eu hanifeiliaid wrth ddefnyddio'r traeth;
  • Rhaid i bob traeth sy'n ennill Gwobr Traeth Glas fod â chynllun gwarchodaeth ar waith;
  • Dylid rhyddhau gwybodaeth am weithgareddau a digwyddiadau amgylcheddol lleol yn rhydd i'r cyhoedd;
  • Rhaid i'r traeth fod yn hygyrch i'r cyhoedd ar hyd llwybrau diogel sy'n cael eu cynnal yn dda.
Seaside Awards logo

Gwobrau Glan Môr

Enillodd 92 o draethau yng Nghymru Wobr Glan Môr yn 2016.

Mae'r gwobrau'n ymrannu'n ddau gategori: Mannau Gwyliau a Gwledig.

Mae traeth man gwyliau'n denu llawer o ymwelwyr ac yn darparu cyfleusterau da ar y cyfan, fel tai bach, mynediad i'r anabl, meysydd parcio a chaffis.

Er na fydd traeth Gwledig yn darparu'r un cyfleusterau o bosibl, bydd ganddo ansawdd dŵr da a gaiff ei ddynodi gan y Wobr Glan Môr.

Aa