COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Amddiffyn yr Amgylchedd

Cynllun Bioamrywiaeth

Cyhoeddodd Dŵr Cymru Gynllun Bioamrywiaeth ym mis Gorffennaf 2017.  Teitl yr adroddiad yw “Neilltuo amser ar gyfer natur: Cynllun Dŵr Cymru ar gyfer Cynnal a gwella bioamrywiaeth”. 

Mae ein Cynllun yn disgrifio sut y mae ein busnes yn rhyngweithio â byd natur. Mae’n amlygu beth rydyn ni eisoes yn ei wneud ar draws y busnes i gynorthwyo byd natur a bioamrywiaeth. Mae’n amlinellu rhai o’r pethau pellach rydyn ni’n bwriadu eu cyflawni erbyn 2019 hefyd.

Gwneud y peth iawn dros fyd natur

Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi cyhoeddi ei adroddiad bioamrywiaeth statudol, “Gwneud y peth iawn dros fyd natur”. Mae'r adroddiad yn disgrifio beth mae'r cwmni wedi ei wneud i gynorthwyo byd natur yn 2017-2019.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Chris Jones, “Mae'n falch iawn gen i ddweud y gwnaed cynnydd gwerth chweil yn erbyn pob un o'r 30 o ymrwymiadau a wnaethom yn ein cynllun bioamrywiaeth “Neilltuo amser ar gyfer natur” yn 2017.

"Y newid mwyaf pellgyrhaeddol yw'r ymwybyddiaeth well o fewn Dŵr Cymru am yr angen i amddiffyn a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth i ni fynd o gwmpas ein "gwaith pob dydd" o fod yn ymgymerydd dŵr a charthffosiaeth."

“Er bod yna waith o'n blaenau o hyd, rwy'n hyderus y byddwn ni'n gallu adeiladu ar y cynnydd cadarn a wnaed eisoes. Gobeithio y bydd ein hetifeddiaeth yn cynnwys ymdeimlad o falchder yn y ffordd rydym yn cynnal stiwardiaeth dros natur, fel y bydd cwsmeriaid y dyfodol yn etifeddu amgylchedd naturiol llewyrchus a bioamrywiol gennym."

Aa