Amgylchedd | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Amddiffyn yr Amgylchedd

Cynllun Bioamrywiaeth

Cyhoeddodd Dŵr Cymru Gynllun Bioamrywiaeth ym mis Gorffennaf 2017.  Teitl yr adroddiad yw “Neilltuo amser ar gyfer natur: Cynllun Dŵr Cymru ar gyfer Cynnal a gwella bioamrywiaeth”. 

Mae ein Cynllun yn disgrifio sut y mae ein busnes yn rhyngweithio â byd natur. Mae’n amlygu beth rydyn ni eisoes yn ei wneud ar draws y busnes i gynorthwyo byd natur a bioamrywiaeth. Mae’n amlinellu rhai o’r pethau pellach rydyn ni’n bwriadu eu cyflawni erbyn 2019 hefyd.

Gwneud y peth iawn dros fyd natur

Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi cyhoeddi ei adroddiad bioamrywiaeth statudol, “Gwneud y peth iawn dros fyd natur”. Mae'r adroddiad yn disgrifio beth mae'r cwmni wedi ei wneud i gynorthwyo byd natur yn 2017-2019.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Chris Jones, “Mae'n falch iawn gen i ddweud y gwnaed cynnydd gwerth chweil yn erbyn pob un o'r 30 o ymrwymiadau a wnaethom yn ein cynllun bioamrywiaeth “Neilltuo amser ar gyfer natur” yn 2017.

"Y newid mwyaf pellgyrhaeddol yw'r ymwybyddiaeth well o fewn Dŵr Cymru am yr angen i amddiffyn a chyfoethogi bioamrywiaeth wrth i ni fynd o gwmpas ein "gwaith pob dydd" o fod yn ymgymerydd dŵr a charthffosiaeth."

“Er bod yna waith o'n blaenau o hyd, rwy'n hyderus y byddwn ni'n gallu adeiladu ar y cynnydd cadarn a wnaed eisoes. Gobeithio y bydd ein hetifeddiaeth yn cynnwys ymdeimlad o falchder yn y ffordd rydym yn cynnal stiwardiaeth dros natur, fel y bydd cwsmeriaid y dyfodol yn etifeddu amgylchedd naturiol llewyrchus a bioamrywiol gennym."

Aa