Gosod eich Prif Bibell Ddŵr a’ch Gwasanaethau eich Hun | Gwasanaethau Dŵr | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Dŵr Gosod eich Prif Bibell Ddŵr a’ch Gwasanaethau eich Hun

Gallech chi benderfynu gosod eich prif bibellau dŵr a’ch gwasanaethau eich hun. Yn hyn o beth, gallwch ddewis dylunio ac adeiladu’r prif bibellau eich hun, neu enwebu sefydliad gosod pibellau i wneud y gwaith ar eich rhan.

Fel arall, gallech chi, neu’r sefydliad sy’n gweithredu ar eich rhan ddewis gofyn i ni ddylunio’r gwaith ac adeiladu’r brif bibell ddŵr a’r gwasanaethau eich hun. Dylid nodi fodd bynnag bod yn rhaid i’r gwaith sy’n cael ei wneud o dan y cytundeb gosod gael ei gyflawni gan gwmni cymwys. Cewch geisio achrediad rwy Gynllun Cofrestru’r Diwydiant Dŵr. Bydd ein polisi hunan-osod o gymorth i chi os byddwch chi’n dewis gwneud hyn.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais – ac na ellir ei ad-dalu) yw £2,000/cais
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
  • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl ar gyfer gosod eich prif bibell ddŵr newydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith

Cyfeiriwch at ein  Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa