Altro neu Waredu Prif Bibell Ddŵr neu Offer Cysylltiedig | Gwasanaethau Dŵr | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Dŵr Altro neu Waredu Prif Bibell Ddŵr neu Offer Cysylltiedig

Os oes buddiant gennych chi mewn tir lle mae offer Dŵr Cymru, gallwch fynnu bod y brif bibell yn cael ei altro, ei wyro neu ei waredu (er mwyn gwneud gwaith i wella’r tir). Mae ein criw o beirianwyr yn y Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i’ch helpu chi yn hyn o beth. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein canllawiau.

Noder:

  • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys.
  • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais - ac na ellir ei ad-dalu) yw £2,000/cais.
  • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol.
  • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl ar gyfer gwyro’r brif bibell ddŵr wrth fwrw ymlaen â’r gwaith.

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa