COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Does dim ots a ydych chi’n adeiladu datblygiad newydd neu’n adnewyddu cyflenwad dŵr sy’n bodoli eisoes, gall ein tîm dylunio gynnig dyfynbris am waith i gysylltu cyflenwad dŵr newydd.


Bydd angen cyflenwad dŵr newydd arnoch:

 • os ydych chi’n adeiladu eiddo newydd a bod angen cyflenwad parhaol arnoch
 • os ydych chi’n adeiladu ar eiddo sy’n eisoes bodoli (er enghraifft estyniad, fflat nain neu rhandy)
 • os oes angen cyflenwad dros dro ar gyfer adeilad
 • os ydych chi’n troi adeilad yn nifer o unedau â chyflenwadau unigol
 • os ydych chi’n yn trosi eiddo oedd yn arfer cael eu defnyddio am bwrpas gwahanol (er enghraifft, addasu ysgubor neu garej yn dŷ/cartref)
 • os ydych chi’n gosod offer diffodd tân, fel taenellwr dŵr
 • os oes arnoch angen cyflenwad at ddibenion dyfrio

Bydd angen adnewyddu’r cyflenwad dŵr:

 • os yw pwysau eich dŵr yn isel a bod angen cyflenwad mwy arnoch
 • os ydych chi am adnewyddu hen gyflenwad plwm
 • os ydych chi’n gwahanu cyflenwad sy’n cael ei rannu
 • os ydych chi’n troi adeilad yn nifer o unedau sy’n rhannu’r un cyflenwad

Noder:

Ar 1 Ionawr 2016, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth ‘Chwistrellwyr Tân Domestig’. Os ydych wedi cyflwyno cais cynllunio ac wedi cael caniatâd ar y dyddiad hwn neu wedyn, bydd arnom angen cynlluniau gwasanaethau mecanyddol sy’n dangos gosodiad y system chwistrellu.

Ni fyddwn yn gallu symud ymlaen â’ch cais heb y cynlluniau hyn.

 • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
 • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais - ac na ellir ei ad-dalu) yw £57/cais
 • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
 • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl cysylltiad newydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa