Cysylltu â Phrif Bibell Ddŵr | Gwasanaethau Dŵr | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Does dim ots a ydych chi’n adeiladu datblygiad newydd neu’n adnewyddu cyflenwad dŵr sy’n bodoli eisoes, gall ein tîm dylunio gynnig dyfynbris am waith i gysylltu cyflenwad dŵr newydd.


Bydd angen cyflenwad dŵr newydd arnoch:

 • os ydych chi’n adeiladu eiddo newydd a bod angen cyflenwad parhaol arnoch
 • os ydych chi’n adeiladu ar eiddo sy’n eisoes bodoli (er enghraifft estyniad, fflat nain neu rhandy)
 • os oes angen cyflenwad dros dro ar gyfer adeilad
 • os ydych chi’n troi adeilad yn nifer o unedau â chyflenwadau unigol
 • os ydych chi’n yn trosi eiddo oedd yn arfer cael eu defnyddio am bwrpas gwahanol (er enghraifft, addasu ysgubor neu garej yn dŷ/cartref)
 • os ydych chi’n gosod offer diffodd tân, fel taenellwr dŵr
 • os oes arnoch angen cyflenwad at ddibenion dyfrio

Bydd angen adnewyddu’r cyflenwad dŵr:

 • os yw pwysau eich dŵr yn isel a bod angen cyflenwad mwy arnoch
 • os ydych chi am adnewyddu hen gyflenwad plwm
 • os ydych chi’n gwahanu cyflenwad sy’n cael ei rannu
 • os ydych chi’n troi adeilad yn nifer o unedau sy’n rhannu’r un cyflenwad

Noder:

Ar 1 Ionawr 2016, cyflwynodd Llywodraeth Cymru ddeddfwriaeth ‘Chwistrellwyr Tân Domestig’. Os ydych wedi cyflwyno cais cynllunio ac wedi cael caniatâd ar y dyddiad hwn neu wedyn, bydd arnom angen cynlluniau gwasanaethau mecanyddol sy’n dangos gosodiad y system chwistrellu.

Ni fyddwn yn gallu symud ymlaen â’ch cais heb y cynlluniau hyn.

 • Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd arnoch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys
 • Y Ffi gyfredol i wneud cais (sydd i’w dalu adeg cyflwyno’r cais - ac na ellir ei ad-dalu) yw £57/cais
 • Caiff TAW ei ychwanegu at y tâl hwn ar y gyfradd safonol
 • Caiff ffi’r cais ei godi o’r tâl cysylltiad newydd wrth fwrw ymlaen â’r gwaith

Cyfeiriwch at ein Nodiadau Canllaw am ragor o wybodaeth.

Aa