Cau (Cefnu ar) Carthffos Gyhoeddus | Gwasanaethau Carthffosiaeth | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Yn ôl amodau penodedig, mae gennym bwerau i gau neu gyfyngu ar ddefnydd carthffos gyhoeddus. Gwneir y penderfyniad i gau neu gefnu ar garthffos gyhoeddus at ddibenion gweithredol. Ni, a neb arall, sydd â’r disgresiwn i wneud hynny.

Noder:

  • Cyflwynir y ffurflen hon at ddibenion ymholi yn unig. Nid hysbysiad ffurfiol mohoni. Mae rhagor o wybodaeth yn ein canllawiau.

Aa