COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Ry'n ni yma i'ch helpu os ydych chi'n ystyried ymestyn eich cartref.

Os ydych chi'n bwriadu ymestyn eich eiddo, bydd angen i chi wneud yn siŵr nad oes unrhyw ddraeniau neu garthffosydd cyhoeddus ar eich tir.

Os oes pibellau yno, gallai hynny effeithio ar eich gwaith, felly mae'n syniad da gwneud ymholiadau cyn dechrau.

Os ydych chi'n bwriadu adeiladu dros ben, neu o fewn 3 metr i un o'n carthffosydd neu ddraeniau, bydd angen i chi gael ein caniatâd.

Mae rhagor o wybodaeth am adeiladu dros ben, neu'n agos at, garthffos yn ein Nodiadau Canllaw.

Pan fyddwch wedi darllen ein nodiadau Canllaw, ac wedi canfod naill ai fod angen i chi gyflwyno Datganiad o Waith neu lenwi cais am Gytundeb Adeiladu Dros Ben, dylech eu cyflwyno fel a ganlyn:

  • Cewch gyflwyno'ch datganiad trwy'r post neu trwy e-bost neu,
  • Cewch gyflwyno cais am gytundeb ffurfiol naill ai trwy'r post neu ei gyflwyno ar-lein gan ddefnyddio'r botwm Caniatâd trwy Gytundeb Ffurfiol isodw.

Os ydych chi am i ni anfon copi o'r nodiadau canllaw atoch i'w argraffu, cysylltwch â ni yn  developer.services@dwrcymru.com neu ffoniwch i ofyn am gopi ar 0800 917 2652

Mae ein proses ar gyfer Adeiladu Dros Ben Carthffos wedi newid yn ddiweddar. Os gwnaethoch chi gais am Gytundeb i Adeiladu Dros Ben Carthffos ar 31 Mai 2016 neu cyn hynny, cewch weld ein Nodiadau Canllaw cynharach o hyd - Cliciwch yma

Aa