Adeiladu Dros Ben Carthffos | Gwasanaethau Carthffosiaeth | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Ry'n ni yma i'ch helpu os ydych chi'n ystyried ymestyn eich cartref.

Os ydych chi'n bwriadu ymestyn eich eiddo, bydd angen i chi wneud yn siŵr nad oes unrhyw ddraeniau neu garthffosydd cyhoeddus ar eich tir.

Os oes pibellau yno, gallai hynny effeithio ar eich gwaith, felly mae'n syniad da gwneud ymholiadau cyn dechrau.

Os ydych chi'n bwriadu adeiladu dros ben, neu o fewn 3 metr i un o'n carthffosydd neu ddraeniau, bydd angen i chi gael ein caniatâd.

Mae rhagor o wybodaeth am adeiladu dros ben, neu'n agos at, garthffos yn ein Nodiadau Canllaw.

Pan fyddwch wedi darllen ein nodiadau Canllaw, ac wedi canfod naill ai fod angen i chi gyflwyno Datganiad o Waith neu lenwi cais am Gytundeb Adeiladu Dros Ben, dylech eu cyflwyno fel a ganlyn:

  • Cewch gyflwyno'ch datganiad trwy'r post neu trwy e-bost neu,
  • Cewch gyflwyno cais am gytundeb ffurfiol naill ai trwy'r post neu ei gyflwyno ar-lein gan ddefnyddio'r botwm Caniatâd trwy Gytundeb Ffurfiol isodw.

Os ydych chi am i ni anfon copi o'r nodiadau canllaw atoch i'w argraffu, cysylltwch â ni yn  developer.services@dwrcymru.com neu ffoniwch i ofyn am gopi ar 0800 917 2652

Mae ein proses ar gyfer Adeiladu Dros Ben Carthffos wedi newid yn ddiweddar. Os gwnaethoch chi gais am Gytundeb i Adeiladu Dros Ben Carthffos ar 31 Mai 2016 neu cyn hynny, cewch weld ein Nodiadau Canllaw cynharach o hyd - Cliciwch yma

Aa