Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Carthffosiaeth Altro neu Waredu Carthffos Gyhoeddus neu Offer Cysylltiedig

Mae gan unrhyw un sydd â buddiant mewn unrhyw dir lle mae carthffos gyhoeddus neu offer cysylltiedig yr hawl i ofyn am eu haltro neu eu gwaredu er mwyn darparu ar gyfer gwelliant arfaethedig ar y tir hwnnw (e.e. ei ddatblygu neu newid ei ddefnydd). Mae hyn yn cynnwys gwyro’r offer (cyfeirir at waith fel hyn fel gwyriad ar y wefan hon). Mae Adran 185 o WIA91 yn darparu’r hawl hwn ac mae’n cwmpasu pawb sydd â buddiant mewn tir cyfagos lle byddai presenoldeb offer carthffosiaeth gyhoeddus yn rhwystro gwelliannau arfaethedig. Nid yw hyn yn berthnasol i garthffosydd yng nghyffiniau unrhyw briffordd gyhoeddus.

Cewch wneud cais i altro, gwaredu neu wyro offer trwy gyflwyno Hysbysiad ffurfiol sy’n rhan o’r Ffurflen Gais. Mae dyletswydd arnom ystyried cais o’r fath heblaw lle’r ystyrir bod y cais hwnnw’n afresymol. Ar y cyfan, byddai unrhyw gais a fyddai’n llesteirio perfformiad yr offer, neu a fyddai’n golygu nad oes modd defnyddio neu gyrchu, yn cael ei ystyried yn afresymol.

Aa