COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Carthffosiaeth Altro neu Waredu Carthffos Gyhoeddus neu Offer Cysylltiedig

Mae gan unrhyw un sydd â buddiant mewn unrhyw dir lle mae carthffos gyhoeddus neu offer cysylltiedig yr hawl i ofyn am eu haltro neu eu gwaredu er mwyn darparu ar gyfer gwelliant arfaethedig ar y tir hwnnw (e.e. ei ddatblygu neu newid ei ddefnydd). Mae hyn yn cynnwys gwyro’r offer (cyfeirir at waith fel hyn fel gwyriad ar y wefan hon). Mae Adran 185 o WIA91 yn darparu’r hawl hwn ac mae’n cwmpasu pawb sydd â buddiant mewn tir cyfagos lle byddai presenoldeb offer carthffosiaeth gyhoeddus yn rhwystro gwelliannau arfaethedig. Nid yw hyn yn berthnasol i garthffosydd yng nghyffiniau unrhyw briffordd gyhoeddus.

Cewch wneud cais i altro, gwaredu neu wyro offer trwy gyflwyno Hysbysiad ffurfiol sy’n rhan o’r Ffurflen Gais. Mae dyletswydd arnom ystyried cais o’r fath heblaw lle’r ystyrir bod y cais hwnnw’n afresymol. Ar y cyfan, byddai unrhyw gais a fyddai’n llesteirio perfformiad yr offer, neu a fyddai’n golygu nad oes modd defnyddio neu gyrchu, yn cael ei ystyried yn afresymol.

Aa