Altro neu Waredu Carthffos Gyhoeddus neu Offer Cysylltiedig | Gwasanaethau Carthffosiaeth | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr Gwasanaethau Carthffosiaeth Altro neu Waredu Carthffos Gyhoeddus neu Offer Cysylltiedig

Mae gan unrhyw un sydd â buddiant mewn unrhyw dir lle mae carthffos gyhoeddus neu offer cysylltiedig yr hawl i ofyn am eu haltro neu eu gwaredu er mwyn darparu ar gyfer gwelliant arfaethedig ar y tir hwnnw (e.e. ei ddatblygu neu newid ei ddefnydd). Mae hyn yn cynnwys gwyro’r offer (cyfeirir at waith fel hyn fel gwyriad ar y wefan hon). Mae Adran 185 o WIA91 yn darparu’r hawl hwn ac mae’n cwmpasu pawb sydd â buddiant mewn tir cyfagos lle byddai presenoldeb offer carthffosiaeth gyhoeddus yn rhwystro gwelliannau arfaethedig. Nid yw hyn yn berthnasol i garthffosydd yng nghyffiniau unrhyw briffordd gyhoeddus.

Cewch wneud cais i altro, gwaredu neu wyro offer trwy gyflwyno Hysbysiad ffurfiol sy’n rhan o’r Ffurflen Gais. Mae dyletswydd arnom ystyried cais o’r fath heblaw lle’r ystyrir bod y cais hwnnw’n afresymol. Ar y cyfan, byddai unrhyw gais a fyddai’n llesteirio perfformiad yr offer, neu a fyddai’n golygu nad oes modd defnyddio neu gyrchu, yn cael ei ystyried yn afresymol.

Aa