Mabwysiadu Arfaethedig | Gwasanaethau Carthffosiaeth | Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Os ydych chi'n adeiladu carthffos neu ddraen ochrol newydd, ac yn bwriadu iddi gysylltu ag un o'n carthffosydd cyhoeddus, rhaid i chi gychwyn cytundeb mabwysiadu gyda Dŵr Cymru yn gyntaf. Mae hi'n hanfodol eich bod chi'n cychwyn y cytundeb mabwysiadu hwn cyn dechrau unrhyw waith adeiladu.

Pam fod angen Cytundeb Mabwysiadu arnaf i?

 

Ddeddf y Diwydiant Dŵr sy'n pennu'r ddeddfwriaeth sy'n rheoleiddio cysylltiadau newydd â charthffosydd. Nid yw'r Ddeddf yn caniatáu unrhyw gysylltiadau newydd â charthffos heb gytundeb mabwysiadu. Mae hyn er mwyn sicrhau bod trefniadau ar gyfer cynnal a chadw'r garthffos yn bodoli at y dyfodol.

 

Ambell i beth i'w gofio cyn cyflwyno'ch cais:

 

Sut mae gwneud cais am Gytundeb Mabwysiadu?

 

Llenwch y ffurflen isod i ddechrau eich cais am Gytundeb Mabwysiadu Carthffos. Wedyn byddwn ni'n anfon pecyn cais atoch.

Dylid nodi; cyflwynir y ffurflen hon at ddibenion holi yn unig. Nid cais ffurfiol mohoni. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn ein cynorthwyo ni i bennu'r camau nesaf y bydd angen i chi eu cymryd i gyflawni'ch cais.

 

Aa