Os ydych chi'n adeiladu carthffos neu ddraen ochrol newydd, ac yn bwriadu iddi gysylltu ag un o'n carthffosydd cyhoeddus, rhaid i chi gychwyn cytundeb mabwysiadu gyda Dŵr Cymru yn gyntaf. Mae hi'n hanfodol eich bod chi'n cychwyn y cytundeb mabwysiadu hwn cyn dechrau unrhyw waith adeiladu.

Pam fod angen Cytundeb Mabwysiadu arnaf i?

 

Ddeddf y Diwydiant Dŵr sy'n pennu'r ddeddfwriaeth sy'n rheoleiddio cysylltiadau newydd â charthffosydd. Nid yw'r Ddeddf yn caniatáu unrhyw gysylltiadau newydd â charthffos heb gytundeb mabwysiadu. Mae hyn er mwyn sicrhau bod trefniadau ar gyfer cynnal a chadw'r garthffos yn bodoli at y dyfodol.

 

Ambell i beth i'w gofio cyn cyflwyno'ch cais:

 

Sut mae gwneud cais am Gytundeb Mabwysiadu?

 

Llenwch y ffurflen isod i ddechrau eich cais am Gytundeb Mabwysiadu Carthffos. Wedyn byddwn ni'n anfon pecyn cais atoch.

Dylid nodi; cyflwynir y ffurflen hon at ddibenion holi yn unig. Nid cais ffurfiol mohoni. Bydd y wybodaeth a ddarparwch yn ein cynorthwyo ni i bennu'r camau nesaf y bydd angen i chi eu cymryd i gyflawni'ch cais.

 

Aa