Gwasanaethau i Ddatblygwyr | Dŵr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr

Alternative toilet (WC) regulations 2020

Cefnogi Datblygiad

Cefnogi Datblygiad

cael gwybod mwy

Mae’r Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i helpu’r cyhoedd, adeiladwyr, awdurdodau lleol a datblygwyr tai. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am ddŵr a charthffosiaeth, o gyngor cyn cynllunio i gysylltiadau newydd.

Mae perfformiad Dŵr Cymru o ran lefelau cydymffurfiaeth ac adrodd ar safonau wedi cael ei fesur yn rhan o archwiliad annibynnol Water UK. Mae’r manylion llawn ar wefan Water UK.

Mae tudalennau gwe'r Gwasanaethau i Ddatblygwyr wedi cael eu datblygu’n ddiweddar.

Os ydych chi’n ystyried symud i gyfeiriad newydd, hwyrach yr hoffech chi ddysgu rhagor am ein gwasanaethau chwilio a phrynu planiau.

Arbedwch amser, gwnewch gais ar lein.

Os ydych chi wedi ymweld â’n safle gwe o’r blaen neu’n gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, beth am fanteisio ar ein llwybrau byr. Bydd y dolenni isod yn mynd â chi’n syth i’r ffurflen gais sydd ei hangen arnoch.

Dŵr

Carthffosiaeth

Gwasanaethau eraill

Noder ein bod yn medru darparu’r ffurflenni yma yn y Gymraeg ar gais.


Aa