COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Gwasanaethau i Ddatblygwyr

Neges i gwsmeriaid gwasanaethau datblygu


Yng ngoleuni'r sefyllfa gyfredol ran lledaeniad Covid-19 (coronafirws) ar draws y DU, roeddwn i am eich diweddaru chi am y camau rydyn ni fel cwmni wedi bod yn eu cymryd i baratoi fel y gallwn amddiffyn iechyd a lles ein cydweithwyr, ein cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn. Mae hi'n bwysicach nawr nag erioed ein bod ni'n parhau i ddarparu dŵr yfed ar gyfer cwsmeriaid er mwyn eu galluogi i ddilyn canllawiau iechyd y cyhoedd a golchi eu dwylo.
Fel cwmni sy'n darparu gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o bwysigrwydd aruthrol cynnal ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn y cyfnod hollol ddigynsail yma. Er mwyn cyflawni hyn, rydyn ni wedi bod yn rheoli Tîm Rheoli Argyfwng ers sawl wythnos er mwyn cydlynu ein holl weithgarwch mewn ffordd strategol a sicrhau parhad gwasanaethau.

Beth mae hyn yn ei olygu i chi?
Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i gynnal gwasanaethau ar gyfer ein cwsmeriaid datblygu, a hynny wrth ddilyn y cyngor a gyhoeddwyd gan asiantaethau iechyd y cyhoedd yn ofalus. O ran ein gwasanaethau datblygu, mae hyn yn golygu bod nifer gynyddol o'n tîm yn gweithio gartref, a allai olygu newid o ran ffordd rydym yn mynd ati i ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn a thrwy e-bost.

Mae'r effaith ar ein gwasanaethau'n gyfyngedig ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydyn ni'n sylweddoli bod y sefyllfa'n newid yn gyflym, ac felly rydyn ni'n monitro pethau'n ofalus er mwyn sicrhau y gallwn gymryd unrhyw gamau y mae angen eu cymryd a rhannu gwybodaeth â chwsmeriaid. Gallai hynny olygu bod angen i ni ddechrau blaenoriaethu rhai mathau o waith, yn enwedig gwaith yn y maes.

Yn amlwg, mae hi'n amser ymestynnol dros ben, ond gallwn eich sicrhau chi ein bod ni'n gwneud popeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol - ac y byddwn ni'n parhau i wneud hynny.

Byddwn ni'n darparu diweddariadau pellach ar eich cyfer maes o law, ond os oes unrhyw gwestiynau gennych yn y cyfamser, croeso i chi gysylltu â ni ar  developer.services@dwrcymru.com neu roi galwad i ni ar 0800 917 2652.

 

Toiledau’n Cydymffurfio

Cefnogi Datblygiad

Cefnogi Datblygiad

cael gwybod mwy

Mae’r Gwasanaethau i Ddatblygwyr yma i helpu’r cyhoedd, adeiladwyr, awdurdodau lleol a datblygwyr tai. Ni yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer eich holl ymholiadau am ddŵr a charthffosiaeth, o gyngor cyn cynllunio i gysylltiadau newydd.

Mae perfformiad Dŵr Cymru o ran lefelau cydymffurfiaeth ac adrodd ar safonau wedi cael ei fesur yn rhan o archwiliad annibynnol Water UK. Mae’r manylion llawn ar wefan Water UK.

Mae tudalennau gwe'r Gwasanaethau i Ddatblygwyr wedi cael eu datblygu’n ddiweddar.

Os ydych chi’n ystyried symud i gyfeiriad newydd, hwyrach yr hoffech chi ddysgu rhagor am ein gwasanaethau chwilio a phrynu planiau.

Arbedwch amser, gwnewch gais ar lein.

Os ydych chi wedi ymweld â’n safle gwe o’r blaen neu’n gwybod pa wasanaeth sydd ei angen arnoch, beth am fanteisio ar ein llwybrau byr. Bydd y dolenni isod yn mynd â chi’n syth i’r ffurflen gais sydd ei hangen arnoch.

Dŵr

Carthffosiaeth

Gwasanaethau eraill

Noder ein bod yn medru darparu’r ffurflenni yma yn y Gymraeg ar gais.


Aa