Coronafirws

Coronafirws: Pa effaith fydd yna ar wasanaethau Dŵr Cymru a'n cwsmeriaid?

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.


Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff o'r pwys mwyaf i ni, ac rydyn ni'n monitro'n ofalus yr holl newyddion, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am ledaeniad Covid-19 (coronafirws) sy'n dod gan Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru a chyrff iechyd cyhoeddus.

Fel cwmni dŵr cyfrifol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o'n rôl yn y cymunedau a wasanaethwn. Tra bod y sefyllfa o ran yr afiechyd yn parhau i newid byddwn ni'n diweddaru'r dudalen gwe yma i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydyn ni'n diweddaru ein staff hefyd er mwyn helpu i'w cadw nhw'n ddiogel.

Fodd bynnag, pan fyddwn ni'n ymweld â chartrefi ein cwsmeriaid (e.e. i ddarllen mesurydd neu drwsio problem), byddwn ni'n gofyn a oes unrhyw un yn yr eiddo’n dioddef o symptomau coronafirws, yn ymneilltuo, neu'n dangos unrhyw symptomau a allai awgrymu bod y firws arnynt. Plîs peidiwch â digio os byddwn ni'n gofyn y cwestiynau hyn - rydyn ni'n gofyn er mwyn sicrhau y gallwn gadw pawb yn ddiogel ac yn iach wrth gyflawni ein gwaith.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

A ydy safleoedd (llynnoedd, cronfeydd dŵr) Dŵr Cymru ar agor ar hyn o bryd i’r cyhoedd?

Rydym wedi penderfynu y bydd ein safleoedd, cronfeydd dŵr a llynnoedd yn parhau ar gau am y tro i’r cyhoedd (gan gynnwys cerdded, hwylio, pysgota ac unrhyw weithredoedd eraill ar y tir).

Nid yw hwn yn benderfyniad hawdd, ond fel y gallwch werthfawrogi, mae diogelu iechyd ein cwsmeriaid a chydweithwyr yn flaenoriaeth yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Rydym yn monitro’r sefyllfa ac yn gweithio gyda mudiadau eraill er mwyn paratoi trefniadau a fyddai’n caniatáu i ni ail-agor ein safleoedd yn ddiogel pan fydd hyn yn briodol.

Sut mae coronafirws yn effeithio ar Ddŵr Cymru?

Nid oes unrhyw effaith ar ein gwasanaethau ar hyn o bryd. Rydyn ni'n monitro'r sefyllfa o ran yr achosion o coronafirws yn y DU, ac yn cymryd pob cam posibl fel y gallwn amddiffyn ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid gymaint â phosibl. Mae'r sefyllfa'n newid pob dydd ac rydyn ni'n derbyn diweddariadau rheolaidd gan Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

A fydd coronafirws yn effeithio ar y cyflenwad dŵr neu ddŵr gwastraff?

Na fydd.
Mae prosesau trin hynod o drylwyr ar waith yn ein holl weithfeydd trin dŵr a dŵr gwastraff er mwyn sicrhau bod y dŵr yn ddiogel i'w ddefnyddio a'i yfed fel arfer.

I’m following advice from the Government and washing my hands often with soap and water for at least 20 seconds. How will this impact on my water bills?

It is really important that we all follow the advice from Government and public health bodies to curb the spread of coronavirus.

Washing your hands more only uses a very small amount of water and this won’t have a significant impact on your water bill. To help save water, you can always turn your tap off while you’re lathering up the soap.

We don’t want anyone to worry about paying their water bill. We already cap bills for our most vulnerable customers and support over 100,000 customers to pay their water bills.

Please get in touch if you have any queries or concerns.

Pa gamau ydych chi wedi eu cymryd?

Rydyn ni wedi sefydlu tîm pwrpasol i gydlynu ymdrechion y cwmni, ac rydyn ni'n cyfleu sut y byddwn ni’n mynd ati i amddiffyn iechyd a lles ein staff a sicrhau y gall ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid barhau fel arfer.

A fydd staff Dŵr Cymru'n dod i fy nghartref o hyd?

Fe wnawn ni bob ymdrech i gynnal ein gwasanaethau arferol ar gyfer ein cwsmeriaid, ac rydyn ni'n rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau y gall cydweithwyr ymweld ag eiddo cwsmeriaid fel y bo angen, a gweithio i sicrhau bod ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn gallu parhau fel arfer.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau ein bod ni'n amddiffyn ein staff a'n cwsmeriaid cymaint â phosibl rhag dal y firws, byddwn ni'n gofyn bob tro i'n cwsmeriaid roi gwybod i ni os ydyn nhw wedi cael diagnosis eu bod yn dioddef o'r firws, os oes unrhyw bosibilrwydd eu bod wedi cael eu datguddio iddo, neu os ydyn nhw'n ymneilltuo rhag ofn. Trwy wneud hynny, gallwn amddiffyn ein staff, a hynny wrth wneud pob ymdrech i sicrhau y gallwn gynorthwyo ein cwsmeriaid cyn gynted â phosibl.

Pa gwestiynau bydd Dŵr Cymru'n eu gofyn i mi cyn ymweld?

Os oes angen i ni ymweld â'ch cartref, bydd angen i ni ofyn ambell i gwestiwn i chi er mwyn sicrhau ein bod ni'n amddiffyn ein staff a’n cwsmeriaid rhag unrhyw risg o heintiad â'r firws. Plîs peidiwch â digio - bydd hyn yn sicrhau y gallwn ddarparu'r gwasanaeth rydych chi'n ei ddisgwyl hyd yn oed os yw'r sefyllfa'n lledu ymhellach. Felly, gallant ofyn i chi a ydych chi'n dioddef o symptomau nodweddiadol coronafirws, a ydych chi'n ymneilltuo, neu a ydych chi - neu berthynas neu ffrind agos - wedi ymweld â gwlad lle mae’r risg o heintiad â’r firws uwch.

Aa