COVID-19 (Coronafirws) – Neges i'n Cwsmeriaid – 30 Mawrth 15:00

Ry'n ni'n gwybod ei bod hi'n gyfnod anodd. Ry'n ni'n gwybod hefyd bod y gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff a ddarparwn yn chwarae rhan allweddol wrth amddiffyn iechyd y cyhoedd a diogelu'r cwsmeriaid a'r cymunedau a wasanaethwn.

Rydyn ni'n gwneud popeth y gallwn ni i amddiffyn ein cydweithwyr, a hynny wrth gynnal ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid hefyd. Fe welwch chi ni'n gweithio mewn strydoedd a chymunedau o hyd yn ystod y cyfnod hwn, ond dim ond gwaith hanfodol a fydd yn cynorthwyo iechyd y cyhoedd trwy gynnal gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff ein cwsmeriaid a gaiff ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwn.

Mae ein Canolfan Alwadau Bilio ar agor o 9yb – 5yp (Llun – Gwener) i helpu ein cwsmeriaid fwyaf bregus sydd wedi eu heffeithio gan y Coronafeirws.

Os yw COVID-19 (Coronafirws) yn cael effaith ar eich sefyllfa ariannol a'ch bod chi'n poeni am eich bil dŵr, cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Yn y cyfamser gallwch ddiweddaru eich cyfrif, rhoi gwybod i ni eich bod chi'n symud a threfnu debyd uniongyrchol trwy fynd i'n gwasanaethau ar lein.

Byddwn yn ni'n parhau i rannu gwybodaeth a chi am unrhyw newidiadau eraill sy'n codi trwy'r wefan hon a thrwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol - Facebook & Twitter.

Ymddiheurwn am hyn, ond fe wnawn ni bopeth y gallwn ni i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hanfodol. Diolch i chi am eich amynedd.

Coronafirws

Coronafirws: Pa effaith fydd yna ar wasanaethau Dŵr Cymru a'n cwsmeriaid?

Mae diogelwch ein cwsmeriaid a'n staff o'r pwys mwyaf i ni, ac rydyn ni'n monitro'n ofalus yr holl newyddion, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am ledaeniad Covid-19 (coronafirws) sy'n dod gan Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru a chyrff iechyd cyhoeddus.

Fel cwmni dŵr cyfrifol, rydyn ni'n ymwybodol iawn o'n rôl yn y cymunedau a wasanaethwn. Tra bod y sefyllfa o ran yr afiechyd yn parhau i newid byddwn ni'n diweddaru'r dudalen gwe yma i ddarparu gwybodaeth a chyngor ar gyfer ein cwsmeriaid. Rydyn ni'n diweddaru ein staff hefyd er mwyn helpu i'w cadw nhw'n ddiogel.

Fodd bynnag, pan fyddwn ni'n ymweld â chartrefi ein cwsmeriaid (e.e. i ddarllen mesurydd neu drwsio problem), byddwn ni'n gofyn a oes unrhyw un yn yr eiddo’n dioddef o symptomau coronafirws, yn ymneilltuo, neu'n dangos unrhyw symptomau a allai awgrymu bod y firws arnynt. Plîs peidiwch â digio os byddwn ni'n gofyn y cwestiynau hyn - rydyn ni'n gofyn er mwyn sicrhau y gallwn gadw pawb yn ddiogel ac yn iach wrth gyflawni ein gwaith.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

 

Sut mae coronafirws yn effeithio ar Ddŵr Cymru?

Nid oes unrhyw effaith ar ein gwasanaethau ar hyn o bryd. Rydyn ni'n monitro'r sefyllfa o ran yr achosion o coronafirws yn y DU, ac yn cymryd pob cam posibl fel y gallwn amddiffyn ein cydweithwyr a'n cwsmeriaid gymaint â phosibl. Mae'r sefyllfa'n newid pob dydd ac rydyn ni'n derbyn diweddariadau rheolaidd gan Lywodraeth Prydain, Llywodraeth Cymru, ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Pa gamau ydych chi wedi eu cymryd?

Rydyn ni wedi sefydlu tîm pwrpasol i gydlynu ymdrechion y cwmni, ac rydyn ni'n cyfleu sut y byddwn ni’n mynd ati i amddiffyn iechyd a lles ein staff a sicrhau y gall ein gwasanaethau ar gyfer cwsmeriaid barhau fel arfer.

A fydd staff Dŵr Cymru'n dod i fy nghartref o hyd?

Fe wnawn ni bob ymdrech i gynnal ein gwasanaethau arferol ar gyfer ein cwsmeriaid, ac rydyn ni'n rhoi cynlluniau ar waith i sicrhau y gall cydweithwyr ymweld ag eiddo cwsmeriaid fel y bo angen, a gweithio i sicrhau bod ein gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff yn gallu parhau fel arfer.

Fodd bynnag, er mwyn sicrhau ein bod ni'n amddiffyn ein staff a'n cwsmeriaid cymaint â phosibl rhag dal y firws, byddwn ni'n gofyn bob tro i'n cwsmeriaid roi gwybod i ni os ydyn nhw wedi cael diagnosis eu bod yn dioddef o'r firws, os oes unrhyw bosibilrwydd eu bod wedi cael eu datguddio iddo, neu os ydyn nhw'n ymneilltuo rhag ofn. Trwy wneud hynny, gallwn amddiffyn ein staff, a hynny wrth wneud pob ymdrech i sicrhau y gallwn gynorthwyo ein cwsmeriaid cyn gynted â phosibl.

Pa gwestiynau bydd Dŵr Cymru'n eu gofyn i mi cyn ymweld?

Os oes angen i ni ymweld â'ch cartref, bydd angen i ni ofyn ambell i gwestiwn i chi er mwyn sicrhau ein bod ni'n amddiffyn ein staff a’n cwsmeriaid rhag unrhyw risg o heintiad â'r firws. Plîs peidiwch â digio - bydd hyn yn sicrhau y gallwn ddarparu'r gwasanaeth rydych chi'n ei ddisgwyl hyd yn oed os yw'r sefyllfa'n lledu ymhellach. Felly, gallant ofyn i chi a ydych chi'n dioddef o symptomau nodweddiadol coronafirws, a ydych chi'n ymneilltuo, neu a ydych chi - neu berthynas neu ffrind agos - wedi ymweld â gwlad lle mae’r risg o heintiad â’r firws uwch.

A fydd coronafirws yn effeithio ar y cyflenwad dŵr neu ddŵr gwastraff?

Na fydd. Mae prosesau trin hynod o drylwyr ar waith yn ein holl weithfeydd trin dŵr a dŵr gwastraff er mwyn sicrhau bod y dŵr yn ddiogel i'w ddefnyddio a'i yfed fel arfer.

Aa