PR19 | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Am y Cwmni Ein Cynllun Ni: 2020 to 2025

Ein Cynllun Ni: 2020 to 2025

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rydym wedi bod yn gweithio ac yn gwrando ar ein cwsmeriaid ynglŷn â’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol - ac mae 40,000 ohonoch wedi dweud eich dweud am y ffordd yr ydym yn darparu eich gwasanaethau dŵr a dŵr gwastraff.


Rydym wedi teithio ar draws y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu er mwyn clywed eich barn am y ffordd y dylen gynllunio ar gyfer y dyfodol – oherwydd, gan ein bod yn gwmni nid-er-elw, mae eich barn wrth wraidd pob dim yr ydym yn ei wneud.

Mae hyn wedi ein helpu ni baratoi ein cynllun busnes ar gyfer 2020-2025. Mae hwn yn amlinellu ein cynigion i fuddsoddi record o £2.3 biliwn dros y bum mlynedd i 2025, er mwyn medru cynnig y dŵr yfed o’r ansawdd gorau, gwasanaeth dŵr gwastraff diogel a dibynadwy ac amddiffyn yr awyrgylch hyfryd o’n cwmpas.

Bydd hyn yn mynd law yn llaw gyda sicrhau bod eich biliau yn deg a’n fforddiadwy – ac rydym am sicrhau fod y bil aelwyd cyfartalog 5% yn is erbyn 2025.
Mwy o wybodaeth

Er mwyn darllen mwy, ewch i:

Dogfennau atodol

Bydd yr holl ddogfennau atodol i’n Cynllun Busnes 2020-25 ar gael yma.


Mae Grŵp Herio ar ran Cwsmeriaid (CCG) annibynnol wedi craffu ar gynllun busnes Dŵr Cymru ar gyfer 2020-2025 hefyd er mwyn sicrhau ei fod yn adlewyrchu buddiannau cwsmeriaid mewn ffordd briodol. Er mwyn darllen copi o’r adroddiad, cliciwch yma.

Aa