The Directors | Dwr Cymru Welsh Water

Dydd Llun, 17eg Chwefror

Gyda llifogydd dal yn effeithio ar lawer o gymunedau yng Nghymru a Swydd Henffordd, rydym yn derbyn llawer iawn o alwadau ar hyn o bryd oherwydd y gwyntoedd cryfion a’r glaw trwm ac mae ein criwiau yn hynod o brysur.

Dyma rai o’r sefydliadau y gallai fod angen i chi gysylltu â nhw:

Cyfoeth Naturiol Cymru - 0800 80 70 60 (24 awr) – os yw’r llifogydd yn dod o gwrs dŵr (fel nant) sydd bron â gorlifo’i glannau neu sydd wedi gwneud hynny.

Eich Cyngor Lleol – os ydych yn amau bod y llifogydd o ganlyniad i ddŵr daear yn codi neu ddŵr ffo ar yr wyneb.

Gwasanaethau ac Argyfyngau Carthffosiaeth Dŵr Cymru – 0800 085 3968 (24 awr) neu rhowch wybod am broblem drwy ffurflen ar y we – ar gyfer llifogydd sydd y tu mewn i’ch eiddo oherwydd bod carthffos wedi’i rhwystro neu yn orlawn.

Alastair Lyons

Alastair Lyons

Cadeirydd

Yn y swydd ers: Mai 2016

Profiad

Mae gan Alastair, a hyfforddodd fel cyfrifydd siartredig, 18 mlynedd o brofiad fel cadeirydd anweithredol cwmniau rhestredig a phreifat. Yn ystod gyrfa weithredol helaeth ym maes gwasanaethau ariannol, ef oedd Prif Swyddog Gweithredol y National Provident Institution a Chymdeithas Adeiladu'r National and Provincial, Rheolwr Gyfarwyddwr Is-adran Yswiriant Abbey National plc a Chyfarwyddwr Prosiectau Corfforaethol ym Manc y National Westminster plc.

Swyddi Anweithredol eraill a ddelir ar hyn o bryd

Mae'n Gadeirydd Harworth Group plc ac EUI ac AECS, dau o isgwmniau gweithredol Grŵp Admiral.

Swyddi Anweithredol blaenorol

Gwasanaethodd Alastair yn flaenorol fel Cadeirydd Grŵp Admiral, y cwmni yswirio moduron uniongyrchol, rhwng 2000 a 2017, roedd yn Gadeirydd Towergate Insurance, Cadeirydd Serco, sef y grŵp gwasanaethau rhyngwladol, ac yn Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol yng nghwmni Phoenix, sef y cyfunwr yswiriant bywyd. Mae hefyd wedi bod yn un o Gyfarwyddwyr Anweithredol yr Adran Drafnidiaeth a'r Adran Gwaith a Phensiynau. Dyfarnwyd CBE iddo yn 2001 am ei wasanaethau i nawdd cymdeithasol.

Aelodaeth o Bwyllgorau

Cadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau ac aelod o’r Pwyllgor Ansawdd a’r Amgylchedd, y Pwyllgor Cyllid a’r Pwyllgor Cydnabyddiaeth Ariannol.Menna Richards

Menna Richards

Uwch Gyfarwyddwraig Annibynnol

Ymunodd: Tachwedd 2010
Yn y swydd ers: Gorffennaf 2014

Profiad
Ym myd darlledu y treuliodd Menna ei gyrfa weithredol, fel Cyfarwyddwraig BBC Cymru Wales (2000-2011) a chyn hynny fel Cyfarwyddwraig Rheoli HTV Cymru. 

Swyddi anweithredol cyfredol eraill

Cyfarwyddwraig Anweithredol Opera Cenedlaethol Cymru, Cadeirydd elusen ALOUD, Is-Lywydd Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Swyddi anweithredol blaenorol

Cadeirydd Llywodraethwyr Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Aelod o fwrdd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd, Cyfarwyddwraig Anweithredol Cymdeithas Adeiladu'r Principality.

Aelodaeth o bwyllgorau

Mae Menna'n Aelod o'r Pwyllgor Taliadau a'r Pwyllgor Enwebiadau ac mae'n eistedd ar y Panel Dethol Aelodau Annibynnol.Chris Jones

Chris Jones

Prif Weithredwr

Yn y swydd ers: Medi 2013

Profiad

Daeth Chris yn Brif Weithredwr ym mis Medi 2013 ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Cyllid Dŵr Cymru ers Mai 2001, a Glas Cymru ers Ebrill 2000.  Bu gynt yn Gyfarwyddwr Rheoleiddio Dŵr Cymru a South Wales Electricity Plc. Cyn ymuno â Dŵr Cymru yn 1995, roedd yn Gyfarwyddwr gyda National Economic Research Associates, a chyn hynny, bu'n gweithio dros Drysorlys Ei Mawrhydi.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill

Dirprwy Gadeirydd Cyngor Ymgynghorol Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru ers 2009.

Swyddi anweithredol blaenorol

Cyfarwyddwr Anweithredol Cymdeithas Adeiladu'r Principality. Ymddiriedolwr i'r Sefydliad Materion Cymreig.

Aelodaeth o bwyllgorau

Aelod o'r Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.
Mike Davis

Prif Swyddog Cyllid

Yn y swydd ers: Ionawr 2020

Profiad

Graddiodd Mike fel peiriannydd cemegol ac mae'n gyfrifydd siartredig yn ôl galwedigaeth. Mae ganddo brofiad ym maes y Cyfryngau, TGCh a'r diwydiannau Mwyngloddio, gan gynnwys fel Cyfarwyddwr Cyllid dau fusnes a gychwynnwyd ag ecwiti preifat. Bu Mike gynt yn Gyfarwyddwr Strategaeth a Rheoleiddio ac yn Rheolwr Cyllid dros Ddŵr Cymru, â ffocws ar gyflawni adolygiadau rheoliadol o brisiau a chystadleuaeth.

Swyddi Anweithredol blaenorol

Yn 2010-2014 bu Mike yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda Chartrefi RhCT, sy'n landlord cymdeithasol cofrestredig, ac yn gadeirydd ar ei Bwyllgor Rheoli Asedau a'i Bwyllgor Trysorlys. Bu gynt yn Gyfarwyddwr gyda UK Water Industry Research hefyd.

Aelodaeth o bwyllgorau

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio ac Ansawdd a Phwyllgor yr Amgylchedd

Pete Perry


Peter Perry

Prif Swyddog Gweithredu

Yn y swydd ers: Gorffennaf 2006

Profiad

Penodwyd Peter yn Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru yn Hydref 2017, wedi pedair blynedd fel y Prif Swyddog Gweithredol.  Fe’i hapwyntiwyd yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau Dŵr Cymru yng Ngorffennaf 2006. Mae ei gefndir ym maes peirianneg sifil, a bu gynt yn Brif Swyddog Gweithredu gyda United Utilities Operational Services (UUOS) ar ôl bod yn Gyfarwyddwr Gweithrediadau yno â chyfrifoldeb dros y contract gweithredol â Dŵr Cymru, a buddiannau dŵr UUOS yn yr Alban ac Iwerddon. Cyn ymuno ag UUOS, treuliodd dros 20 mlynedd yn gweithio dros Dŵr Cymru.

Swyddi cyfredol

Roedd yn Gyfarwyddwr (yn cynrychioli Cymru) ar Gynllun Ymgynghorol y Rheoliadau Dŵr, sef y corff cenedlaethol sy’n pennu safonau'r deunyddiau a'r crefftwaith a ddefnyddir i gyflenwi dŵr yfed.

Aelodaeth o Bwyllgorau

Aelod o'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.
Debra Bowen Rees

Cyfarwyddwr Anweithredol

Yn ei swydd ers: Ionawr 2020

Profiad

Mae gan Debra, Prif Weithredwraig Maes Awyr Caerdydd, gyfoeth o brofiad ym maes arweinyddiaeth a rheoli, gan gynnwys rheoli seilwaith rheoledig sy’n hollol ddibynnol ar sicrhau diogelwch. Yn dilyn gyrfa lwyddiannus wrth ddal nifer o swyddi uwch yn y lluoedd, ymunodd Debra â Maes Awyr Caerdydd fel Cyfarwyddwraig Gweithrediadau yn 2012, cyn cael ei phenodi’n Gyfarwyddwraig Rheoli yn 2014. Daeth yn Brif Weithredwraig y maes awyr sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru yn 2017, ac mae hi wedi bod yn gyfrifol am arwain y maes awyr trwy gyfnod o drawsnewid mawr.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill
Aelod Etholedig o fwrdd Cymdeithas Gweithredwyr y Meysydd Awyr, Is-gadeirydd y Grŵp Meysydd Awyr Rhanbarthol a Busnes, Aelod o Gyngor CBI Cymru, ac Ymddiriedolwraig ac Aelod o Fwrdd Cwmni Theatr Hijinx.

Aelodaeth o bwyllgorau

Aelod o'r Pwyllgor Ansawdd a Phwyllgor yr AmgylcheddTom Crick

Professor Tom Crick

Cyfarwyddwr Anweithredol

Yn ei swydd ers: Hydref 2017

Profiad

Mae Tom yn Athro Addysg a Pholisi Digidol ym Mhrifysgol Abertawe; y rhyngwyneb ymchwil/polisi yw ei brif ddiddordeb academaidd, o’r gwyddorau data hyd arloesi mewn gwasanaethau cyhoeddus. Mae wedi rhoi cyngor arbenigol i Lywodraeth Cymru ar draws nifer o feysydd polisi ac ar hyn o bryd fe yw Cadeirydd y Rhwydwaith Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Cafodd Tom MBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2017 am ei wasanaethau i gyfrifiadureg a hyrwyddo addysg gyfrifiadureg.

Rolau ar Fyrddau eraill

Comisiynydd Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru, Aelod Annibynnol o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg ac Is-gadeirydd/Ymddiriedolwr BCS, y Sefydliad Siartredig TG.

Aelodaeth o Bwyllgorau

Cadeirydd y Pwyllgor Technoleg ac Aelod o’r Pwyllgor Ansawdd a’r Amgylchedd.

Graham Edwards


Graham Edwards

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymunodd: Hydref 2013

Profiad

Graham yw Prif Swyddog Gweithredol Wales & West Utilities (WWU). Mae ganddo brofiad sylweddol fel uwch reolwr yn sector y cyfleustodau wrth redeg busnesau dosbarthu trydan a dŵr gyda South Wales Electricity, Hyder a Thames Water. Cyn dod i weithio ym myd y cyfleustodau, daliodd amryw o swyddi blaenllaw ar draws amrywiaeth eang o fusnesau gweithgynhyrchu, gan gynnwys Peirianneg, Cynhyrchu ac Adnoddau Dynol. Mae gan Graham MBA o Ysgol Fusnes Caerdydd, ac mae'n Gymrawd i'r Sefydliadau Siartredig Personél a Datblygiad.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill

Aelod o Fwrdd Prifysgol De Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru.

Swyddi anweithredol blaenorol

Cyn-gadeirydd CBI Cymru a Busnes yn y Gymuned Cymru.

Aelodaeth o Bwyllgorau

Cadeirydd y Pwyllgor Ansawdd a’r Amgylchedd ac aelod o’r Pwyllgor ArchwilioJo Kendrick

Joanne Kenrick

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymunodd: Tachwedd 2015

Profiad

Joanne oedd Cyfarwyddwraig Marchnata Homebase tan ddiwedd 2015, â chyfrifoldeb dros gyfathrebu, busnes y wefan, barn cwsmeriaid, cynigion cwsmeriaid a'r berthynas teyrngarwch â Nectar. Cyn ailgydio yn y byd adwerthu, Joanne oedd Prif Swyddog Gweithredol Start, lle cychwynnodd a gweinyddodd menter gyhoeddus Ei Fawrhydi Tywysog Cymru i greu dyfodol mwy cynaliadwy. Cyn mynd i weithio yn Nhŷ Clarence, cyflawnodd sawl rôl yn y byd marchnata, gan gynnwys Cyfarwyddwraig Marchnata a Chynnig i Gwsmeriaid B&Q, Cyfarwyddwraig Marchnata'r Loteri Genedlaethol, a Chyfarwyddwraig Gwerthu a Marchnata Grŵp Wilson Connolly, a oedd ymhlith pum cwmni adeiladu tai mwyaf y DU ar y pryd. Mae hi wedi gweithio dros Woolworths, Asda, Pepsico a Masterfoods hefyd. Mae gan Joanne radd yn y Gyfraith o Brifysgol Nottingham, a phan oedd yn y coleg, hi oedd un o'r menywod cyntaf erioed i gael hyfforddiant i hedfan gyda'r RAF.

Swyddi cyfredol

Mae hi hefyd yn Gyfarwyddwraig Anweithredol gyda Coventry Building Society, Bacs Payment Schemes Limited, Safestore, busnes hunan-storio mwyaf y DU, ac mae'n Gadeirydd ymddiriedolwyr yr elusen plant, Make Some Noise.

Swyddi blaenorol

Bu'n Gyfarwyddwraig Anweithredol gyda Chymdeithas Adeiladu'r Principality am 7 mlynedd.

Aelodaeth o Bwyllgorau

Aelod o'r Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Ansawdd a'r Amgylchedd.Anna Walker

Anna Walker

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymunodd: Mawrth 2011

Profiad

Mae gan Anna gyfoeth o brofiad ym maes rheoleiddio, gwasanaethau i gwsmeriaid, llunio polisi a gweithio gyda llywodraethau. Cyflawnodd adolygiad annibynnol o daliadau dŵr domestig ar ran y llywodraeth yn 2008. Ymhlith ei rolau blaenorol mae rôl Prif Weithredwraig y Comisiwn Gofal Iechyd (2004-2009), Cyfarwyddwraig Cyffredinol Defnydd Tir a Materion Gwledig DEFRA, Cyfarwyddwraig Cyffredinol Grŵp Ynni'r Adran Fasnach a Diwydiant, a Dirprwy Gyfarwyddwraig Cyffredinol Oftel, sef rheoleiddiwr y sector telathrebu.

Anna, a ddaeth yn Gydymaith Urdd y Baddon yn 2003 am ei gwasanaeth cyhoeddus, yw Dirprwy Gadeirydd Cyngor Which?, ac mae'n aelod o'r Tribiwnlys Apeliadau Cystadleuaeth ac yn un o Gyfarwyddwyr Anweithredol Ymddiriedolaeth Sylfaen y GIG De Llundain a Maudsley.

Swyddi Anweithredol Blaenorol

Bu Anna yn Gadeirydd Swyddog Rheoleiddio'r Rheilffyrdd rhwng 2009 a 2015, a bu gynt yn Is-Gadeirydd Llais Defnyddwyr, yr elusen statudol sy'n hyrwyddo llais defnyddwyr.

Aelodaeth o bwyllgorau

Cadeirydd y Pwyllgor Taliadau ac aelod o'r Pwyllgor Enwebiadau a'r Pwyllgor Archwilio.John Warren

John Warren

Cyfarwyddwr Anweithredol

Ymunodd: Mai 2012

Profiad

Mae John yn gyfrifydd cymwysedig gyda mwy na 25 mlynedd o brofiad mewn uwch rolau ariannol ac mae ganddo brofiad helaeth o gadeirio Pwyllgorau Archwilio cwmniau a restrir yn y DU. Nes iddo ymddeol yn 2005, ef oedd Cyfarwyddwr Cyllid Grŵp WH Smith PLC a, chyn hynny, United Biscuits (Holdings) Plc.

Swyddi anweithredol cyfredol eraill

Ar hyn o bryd, John yw Cyfarwyddwr Anweithredol a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio Greencore Group plc, 4imprint Group plc a Bloomsbury Publishing plc.

Swyddi anweithredol blaenorol

Mae John wedi bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol ac yn Gadeirydd Pwyllgorau Archwilio'r cwmnïau canlynol: Spectris plc, Rexam Plc, Bovis Homes Group PLC, Rank Group Plc, Uniq Plc, Arla Foods UK plc, BPP Holdings plc.

Aelodaeth o bwyllgorau

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio ac aelod o'r Pwyllgor Taliadau.

Aa